ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2566 เชียงใหม่ นครแห่งความสุขของการเรียนรู้

เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2566 เชียงใหม่ นครแห่งความสุขของการเรียนรู้ HealthServ.net

แนวคิด Chiang Mai The Happy City of Learning เชียงใหม่ นครแห่งความสุข ของการเรียนรู้ ชื่องานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2566 โดย เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเยาวชนมากมาย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2566 เชียงใหม่ นครแห่งความสุขของการเรียนรู้ ThumbMobile HealthServ.net
เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2566 เชียงใหม่ นครแห่งความสุขของการเรียนรู้ HealthServ
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่  โดย เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด เชียงใหม่ นครแห่งความสุข ของการเรียนรู้  Chiang Mai The Happy City of Learning  โดยมี นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย  นายสุนทร  ยามศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  โดยภายในงาน มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการจากสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่, นิทรรศการโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเครือข่าย เทศบาลนครเชียงใหม่, การแข่งขันทักษะทางวิชาการ, การแข่งขันกีฬา , การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ศักยภาพการบริหารการศึกษาท้องถิ่น”  โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ, ชมโชว์และการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ของนักเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ , ช็อป ชิม อาหารอร่อย ๆ จาก The Show food Truck เชียงใหม่ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2566 เชียงใหม่ นครแห่งความสุขของการเรียนรู้ HealthServ
 
 
โครงการเปิดบ้านวิชาการฯ ในครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครเชียงใหม่  เพื่อจัดนิทรรศการทางวิชาการ กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาท้องถิ่นทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพ  ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรเครือข่าย  ที่ดำเนินการจัดการศึกษาได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  คือ  ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้บริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร  รวมทั้งภาคประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 3,000 คน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน  ให้เด็กและเยาวชน  ได้พัฒนาทักษะ  องค์ความรู้  และได้แสดงความรู้ความสามารถในการพัฒนาการศึกษา กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาท้องถิ่น  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเครือข่าย  ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบ  ถึงศักยภาพในการจัดการศึกษา  โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ การจัดนิทรรศการของสถานศึกษาในสังกัดและภายนอกสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่,  การจัดงานเสวนาทางวิชาการ  และการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 
 
 
 
เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2566 เชียงใหม่ นครแห่งความสุขของการเรียนรู้ HealthServ
  นายสุนทร  ยามศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่   กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพ  และขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของเทศบาลนครเชียงใหม่  ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบ  ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เทศบาลนครเชียงใหม่พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการศึกษา  มุ่งเน้นการรวมพลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรที่เป็นเครือข่ายด้านการศึกษาทั่วประเทศ  กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันทักษะทางการวิชาการ  การแสดงผลงานทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  อันแสดงถึงศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ท้ายที่สุดต้องขอขอบคุณ  คณะกรรมการดำเนินงาน  ท่านคณะวิทยากรท่านคณะกรรมการ  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เครือข่ายการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  และภาคประชาชน  ที่เห็นความสำคัญของการจัดโครงการฯ  ในครั้งนี้ 
 
เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2566 เชียงใหม่ นครแห่งความสุขของการเรียนรู้ HealthServ
เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2566 เชียงใหม่ นครแห่งความสุขของการเรียนรู้ HealthServ
เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2566 เชียงใหม่ นครแห่งความสุขของการเรียนรู้ HealthServ
เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2566 เชียงใหม่ นครแห่งความสุขของการเรียนรู้ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด