News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
สถาบันบำราศนราดูร เผย 8 ขั้นตอน+แอพหมอพร้อม สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 HealthServ.net
สถาบันบำราศนราดูร เผย 8 ขั้นตอน+แอพหมอพร้อม สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 HealthServ.net

กระทรวงสาธารณสุข ให้สถาบันบำราศนราดูร จัดระบบการให้บริการวัคซีนโควิด 19 เป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ มี 8 ขั้นตอน ใช้เวลารวม 37 นาทีตั้งแต่คัดกรองถึงกลับบ้าน และแอดไลน์ Line OA “หมอพร้อม” ติดตามผล เฝ้าระวังอาการหลังฉีด 1, 7, 30 วัน แจ้งนัดฉีดเข็ม 2 รับใบยืนยันการฉีด

สถาบันบำราศนราดูร เผย 8 ขั้นตอน+แอพหมอพร้อม สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 HealthServ
ปัจจุบันนี้สำหรับประชาชนไทยแล้ว ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยกำลังจะมีโอกาสได้รับในล็อตเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้ว แม้ว่าในล็อตแรกนี้จะจัดสรรสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่มีความสำคัญยิ่งกับการรับมือโรคโควิด-19 ก็คือกลุ่มบุคคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ที่เป็นด่านหน้านั่นเอง แล้วจึงแบ่งสรรตามลำดับความสำคัญไล่เรียงกันลงมารวมถึงให้กับประชาชนไทย ทั่วถึงกันทั้งหมด 

ในด้านความพร้อมสำหรับรับการฉีดวัคซีนนี้เอง กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการวางแผนในการบริหารจัดการ ส่วนนี้ไว้แล้ว ซึ่งกระทรวงฯ ได้เปิดเผยแล้วตามข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง "สธ. จัด 8 ขั้นตอนบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ใช้เวลารับบริการ 37 นาที"

สาระสำคัญก็คือ การเปิดเผยถึง 8 ขั้นตอนการรับบริการฉีดวัคซีน โดยทั้ง 8 ขั้นตอน ใช้เวลารวมเพียง 37 นาที โดยเริ่มตั้งแต่คัดกรอง จนเสร็จและกลับบ้าน  รวมถึงผู้ที่รับวัคซีน จะต้องแอดไลน์ “หมอพร้อม” เพื่อการติดตามผล และเฝ้าระวังอาการหลังฉีดแล้ว  1 วัน  7 วัน และ 30 วัน  และเพื่อรับแจ้งการนัดฉีดเข็มที่ 2 

กระบวนการฉีดวัคซีนนี้ กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้สถาบันบำราศนราดูร เป็นผู้ที่จัดระบบการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้เป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จากข่าว นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได่ให้สัมภาษณ์ว่า

"จากการตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของสถาบันบำราศนราดูร ซึ่งเป็นสถาบันเชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อ โรคติดเชื้อของประเทศ พบว่าระบบที่จัดไว้มี 8 ขั้นตอน เป็นลำดับอย่างต่อเนื่องผ่านไปด้วยดี ใช้เวลารวม 37 นาที สามารถเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ นำไปปรับใช้ได้"


โดยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ (ก่อนเข้ารับบริการจะมีการคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และจัดให้เว้นระยะห่างทุกขั้นตอน)
  • จุดที่ 1 ลงทะเบียน โดยใช้เครื่อง KIOSK ลดการสัมผัส
  • จุดที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต
  • จุดที่ 3 คัดกรอง ซักประวัติ
  • จุดที่ 4 รอฉีดวัคซีน
  • จุดที่ 5 รับการฉีดวัคซีน ใช้เวลา 5-7 นาที
  • จุดที่ 6 ให้นั่งพักรอสังเกตอาการจนครบ 30 นาที
    มีการจัดห้องปฐมพยาบาล แพทย์/ วิสัญญีพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อมดูแล และทุกรายต้องสแกน Line official account “หมอพร้อม” เพื่อใช้ติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีน 1 วัน 7 วัน 30 วัน แจ้งเตือนรับวัคซีนเข็มที่ 2
  • จุดที่ 7 ก่อนกลับบ้าน พยาบาลจะตรวจสอบเวลาว่าครบ 30 นาที สอบถามอาการ และให้คำแนะนำ พร้อมแจกเอกสารให้ความรู้
  • จุดที่ 8 มี Dash Board จาก Line OA “หมอพร้อม” แสดงการประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีน และอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนแต่ละชนิด ทั้งนี้ เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็ม จะได้รับใบยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทาง Line OA “หมอพร้อม” อีกด้วย
*ดูภาพประกอบแบบขยายด้านล่าง

              “ขอให้บุคลากรการแพทย์และประชาชนกลุ่มเป้าหมายมั่นใจการให้วัคซีนครั้งนี้ รัฐบาลเน้นย้ำความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการคัดเลือกวัคซีนสำหรับคนไทย และสถานพยาบาลได้เตรียมความพร้อม จัดระบบให้คำแนะนำ เฝ้าระวัง ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ไว้พร้อมแล้ว” นายแพทย์โสภณกล่าว

 
              นายแพทย์ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการให้บริการวัคซีน ฝึกอบรม และกำกับติดตามผล กล่าวว่า

ระบบบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของสถาบันบำราศนราดูร มีขั้นตอนที่ครบถ้วน จะนำไปเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งที่ผ่านมา โรงพยาบาลต่าง ๆ มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ประชาชนทุกปีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม วัคซีนโควิด 19 ที่จะมีการฉีดในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมากที่สุด จึงต้องมีการจัดขั้นตอนที่มากกว่าการฉีดวัคซีนอื่นๆ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนมั่นใจและมีความปลอดภัยมากที่สุด โดยโรงพยาบาลสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่แต่ละแห่ง ตามบริบทของพื้นที่

สถาบันบำราศนราดูร เผย 8 ขั้นตอน+แอพหมอพร้อม สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง