ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.สต ในจังหวัดมุกดาหาร ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.มุกดาหาร

รพ.สต ในจังหวัดมุกดาหาร ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.มุกดาหาร HealthServ.net
รพ.สต ในจังหวัดมุกดาหาร ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.มุกดาหาร ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อโรงพยาบาลสุขภาพตำบลในจังหวัดมุกดาหาร ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ตุลาคม 2565 รวม 78 แห่ง

จำแนกตามอำเภอ ดังนี้

รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร
รพ.สต.บ้านคำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร
รพ.สต.บ้านโนนตูม อ.เมืองมุกดาหาร
รพ.สต.บ้านสามขา อ.เมืองมุกดาหาร
รพ.สต.บ้านโพนทราย โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร
รพ.สต.บ้านท่าไค้-นาแล อ.เมืองมุกดาหาร
รพ.สต.บ้านหนองไผ่ อ.เมืองมุกดาหาร
รพ.สต.บ้านนาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร
รพ.สต.บ้านแก้ง อ.เมืองมุกดาหาร
รพ.สต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร
รพ.สต.บ้านโนนสะอาด อ.เมืองมุกดาหาร
รพ.สต.บ้านโคกสูง อ.เมืองมุกดาหาร
รพ.สต.บ้านคำฮี อ.เมืองมุกดาหาร
รพ.สต.บ้านโคกป่งเปือยนาโสก อ.เมืองมุกดาหาร
รพ.สต.บ้านหนองแวง อ.เมืองมุกดาหาร
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.เมืองมุกดาหาร
รพ.สต.บ้านนาโด่ อ.เมืองมุกดาหาร
รพ.สต.บ้านป่งโพง อ.เมืองมุกดาหาร
รพ.สต.บ้านกุดโง้ง อ.เมืองมุกดาหาร
รพ.สต.บ้านเหมืองบ่า อ.เมืองมุกดาหาร
รพ.สต.บ้านดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร
รพ.สต.บ้านดงยาง อ.เมืองมุกดาหาร

 
รพ.สต.บ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน อ.ดงหลวง
รพ.สต.บ้านเหล่า ตำบลหนองบัว อ.ดงหลวง
รพ.สต.บ้านพังแดง ตำบลพังแดง อ.ดงหลวง
รพ.สต.บ้านกกตูม ตำบลกกตูม อ.ดงหลวง
รพ.สต.บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อ.ดงหลวง
รพ.สต.บ้านขัวสูง ตำบลกกตูม อ.ดงหลวง
รพ.สต.บ้านแก่งนาง ตำบลกกตูม อ.ดงหลวง
รพ.สต.บ้านชะโนดน้อย ตำบลชะโนดน้อย อ.ดงหลวง
รพ.สต.บ้านย้อมพัฒนา ตำบลชะโนดน้อย อ.ดงหลวง

 
รพ.สต.บ้านหนองเอี่ยน ตำบลหนองเอี่ยน อ.คำชะอี
รพ.สต.บ้านคำชะอี ตำบลคำชะอี อ.คำชะอี
สถานีอนามัยบ้านห้วยตาเปอะเฉลิมพระเกียรติ อ.คำชะอี
รพ.สต.โนนป่าแดง ตำบลโพนงาม อ.คำชะอี
รพ.สต.บ้านโนนสว่าง ตำบลคำชะอี อ.คำชะอี
รพ.สต.บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง อ.คำชะอี
รพ.สต.บ้านค้อ ตำบลบ้านค้อ อ.คำชะอี
รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลบ้านเหล่า อ.คำชะอี
รพ.สต.บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อ.คำชะอี
รพ.สต.บ้านเหล่าสร้างถ่อ ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี
รพ.สต.บ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า อ.คำชะอี
รพ.สต.บ้านคำบก ตำบลคำบก อ.คำชะอี
 
 

 
รพ.สต.บ้านนาอุดม ตำบลนาอุดม อ.นิคมคำสร้อย
รพ.สต.บ้านทรายไหลแล้ง ตำบลนาอุดม อ.นิคมคำสร้อย
รพ.สต.บ้านเหล่าหลวง ตำบลหนองแวง อ.นิคมคำสร้อย
รพ.สต.บ้านหนองแวง อ.นิคมคำสร้อย
รพ.สต.บ้านเหล่ากลาง ตำบลกกแดง อ.นิคมคำสร้อย
รพ.สต.บ้านสุริโย ตำบลร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย
รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อ.นิคมคำสร้อย
รพ.สต.บ้านภูแผงม้า ตำบลนิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย
รพ.สต.บ้านนากอก อ.นิคมคำสร้อย
รพ.สต.บ้านหนองหลี่ ตำบลโชคชัย อ.นิคมคำสร้อย

 
รพ.สต.บ้านเหล่าหมี ตำบลเหล่าหมี อ.ดอนตาล
รพ.สต.บ้านนาซิง ตำบลเหล่าหมี อ.ดอนตาล
รพ.สต.บ้านป่าชาด ตำบลป่าไร่ อ.ดอนตาล
รพ.สต.บ้านหนองเม็ก ตำบลป่าไร่ อ.ดอนตาล
รพ.สต.บ้านนาทาม ตำบลป่าไร่ อ.ดอนตาล
รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อ.ดอนตาล
รพ.สต.บ้านนาสะเม็ง ตำบลนาสะเม็ง อ.ดอนตาล
รพ.สต.บ้านหนองกระยัง ตำบลนาสะเม็ง อ.ดอนตาล
รพ.สต.บ้านโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อ.ดอนตาล
รพ.สต.บ้านหนองหล่ม ตำบลโพธิ์ไทร อ.ดอนตาล
รพ.สต.บ้านนายาง ตำบลบ้านบาก อ.ดอนตาล
รพ.สต.บ้านบาก ตำบลบ้านบาก อ.ดอนตาล
รพ.สต.บ้านภูล้อม บ้านบาก อ.ดอนตาล

 
รพ.สต.บ้านโคกกลาง ตำบลหนองสูงใต้ อ.หนองสูง
รพ.สต.บ้านงิ้ว ตำบลโนนยาง อ.หนองสูง
รพ.สต.บ้านคำพอก ตำบลโนนยาง อ.หนองสูง
รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า อ.หนองสูง
รพ.สต.บ้านบุ่ง ตำบลภูวง อ.หนองสูง
รพ.สต.บ้านหนองแต้ ตำบลหนองสูง อ.หนองสูง

 
รพ.สต.บ้านบางทราย ตำบลบางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่
รพ.สต.บ้านดอน ตำบลบางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่
รพ.สต.บ้านป่งขาม ตำบลป่งขาม อ.หว้านใหญ่
รพ.สต.บ้านนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก อ.หว้านใหญ่
รพ.สต.บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่
รพ.สต.บ้านชะโนด ตำบลชะโนด อ.หว้านใหญ่
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด