ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.สต ในจังหวัดสกลนคร ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.สกลนคร

รพ.สต ในจังหวัดสกลนคร ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.สกลนคร HealthServ.net
รพ.สต ในจังหวัดสกลนคร ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.สกลนคร ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อโรงพยาบาลสุขภาพตำบลในจังหวัดสกลนคร ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ตุลาคม 2565 รวม 144 แห่ง

จำแนกตามอำเภอ ดังนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะไฟสามัคคี ตำบลขมิ้น อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮางโฮง ตำบลฮางโฮง อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลาน้อย ตำบลเหล่าปอแดง อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังขว้างใต้ ตำบลพังขว้าง อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับสอ ตำบลงิ้วด่อน อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงขุมข้าว ตำบลพังขว้าง อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม ตำบลห้วยยาง อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่องใหญ่ ตำบลโคกก่อง อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดกระเฌอ อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด ตำบลดงชน อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงลาย ตำบลม่วงลาย อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงพัฒนา ตำบลธาตุนาเวง อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูสนาม ตำบลงิ้วด่อน อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเครือวัดใหญ่ ตำบลเชียงเครือ อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองลาดใต้ ตำบลหนองลาด อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแคนใต้ ตำบลหนองลาด อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเลาะ ตำบลขมิ้น อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสนม ตำบลเชียงเครือ อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส่างแก้วสมานมิตร ตำบลท่าแร่ อ.เมือง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแป้น ตำบลแวง อ.สว่างแดนดิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาถ่อน ตำบลบงเหนือ อ.สว่างแดนดิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสี ตำบลโคกสี อ.สว่างแดนดิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาล ตำบลโคกสี อ.สว่างแดนดิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลโกน ตำบลตาลโกน อ.สว่างแดนดิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ ตำบลธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันนา ตำบลพันนา อ.สว่างแดนดิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อ.สว่างแดนดิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางชุม ตำบลโพนสูง อ.สว่างแดนดิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายมูล ตำบลทรายมูล อ.สว่างแดนดิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อร้าง ตำบลบงใต้ อ.สว่างแดนดิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลเนิ้ง ตำบลตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสุวรรณ ตำบลตาลโกน อ.สว่างแดนดิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเตียง ตำบลตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำสะอาดพัฒนา ตำบลคำสะอาด อ.สว่างแดนดิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้าย ตำบลบ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนแพง ตำบลหนองสนม อ.วานรนิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำปาดง ตำบลกุดเรือคำ อ.วานรนิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาซอ ตำบลนาซอ อ.วานรนิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮาง ตำบลธาตุ อ.วานรนิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนสาย ตำบลคอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ ตำบลนาคำ อ.วานรนิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลหนองสนม อ.วานรนิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปานเจริญ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ ตำบลธาตุ อ.วานรนิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหมูน ตำบลเดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพอกน้อยพัฒนา ตำบลพอกน้อย อ.พรรณานิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเรือ ตำบลนาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวใหญ่ ตำบลสว่าง อ.พรรณานิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเพ็ก อ.พรรณานิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักคำภู ตำบลนาใน อ.พรรณานิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม ตำบลเชิงชุม อ.พรรณานิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีวงศ์ทอง ตำบลช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก ตำบลไร่ อ.พรรณานิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้างมิ่งพัฒนา ตำบลช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาง ตำบลวังยาง อ.พรรณานิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโดก ตำบลช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ ตำบลนาใน อ.พรรณานิคม

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกวั่ง ตำบลหนองกวั่ง อ.บ้านม่วง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหลัว ตำบลห้วยหลัว อ.บ้านม่วง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำยาง ตำบลดงเหนือ อ.บ้านม่วง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสง่า ตำบลดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงห้วยเปลือย ตำบลดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อ.บ้านม่วง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำภูทอง ตำบลบ่อแก้ว อ.บ้านม่วง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหม้อทอง ตำบลดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาย ตำบลมาย อ.บ้านม่วง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขสำราญ ตำบลโนนสะอาด อ.บ้านม่วง

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนส้มโฮง ตำบลค้อเขียว อ.วาริชภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดโพนไผ่ ตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาโหล ตำบลปลาโหล อ.วาริชภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม ตำบลปลาโหล อ.วาริชภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนยาวใหญ่ ตำบลหนองลาด อ.วาริชภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำปาทอง ตำบลหนองลาด อ.วาริชภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบิด ตำบลคำบ่อ อ.วาริชภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูวงน้อย ตำบลคำบ่อ อ.วาริชภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล อ.วาริชภูมิ
 

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนแคน้อย ตำบลนาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ ตำบลบ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสามัคคี ตำบลเชียงสือ อ.โพนนาแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ไชยา ตำบลบ้านโพน อ.โพนนาแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองผือ ตำบลนาแก้ว อ.โพนนาแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก้วน้อย ตำบลนาแก้ว อ.โพนนาแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนบก ตำบลบ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนพัน ตำบลอุ่มจาน อ.กุสุมาลย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอน ตำบลนาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเพียงใหม่ ตำบลนาเพียง อ.กุสุมาลย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวสร้าง ตำบลอุ่มจาน อ.กุสุมาลย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิไพศาล ตำบลโพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกอก ตำบลโพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกศิลา ตำบลโคกศิลา อ.เจริญศิลป์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสร้างไพร ตำบลทุ่งแก อ.เจริญศิลป์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลบ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงไข่น้อย ตำบลด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาดี ตำบลแมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทองวัฒนา ตำบลแมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหีบรุ่งอรุณ ตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนค้อ ตำบลเหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหลวง ตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหลวง ตำบลบึงทวาย อ.เต่างอย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำข่า ตำบลนาตาล อ.เต่างอย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนปลาโหล ตำบลเต่างอย อ.เต่างอย

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลปทุมวาปี อ.ส่องดาว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัฒนา ตำบลวัฒนา อ.ส่องดาว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชัยชนะ ตำบลท่าศิลา อ.ส่องดาว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าศิลา ตำบลท่าศิลา อ.ส่องดาว

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสุวรรณ ตำบลสุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ ตำบลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลวง ตำบลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัว อ.นิคมน้ำอูน

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพด ตำบลแพด อ.คำตากล้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพอกใหญ่ ตำบลนาแต้ อ.คำตากล้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสง ตำบลนาแต้ อ.คำตากล้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัย ตำบลหนองบัวสิม อ.คำตากล้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพีย ตำบลหนองบัวสิม อ.คำตากล้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนานิยม ตำบลแพด อ.คำตากล้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม ตำบลนาม่อง อ.กุดบาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงนิมิต ตำบลนาม่อง อ.กุดบาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดแฮดสามัคคี ตำบลกุดบาก อ.กุดบาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อน้อย ตำบลกุดไห อ.กุดบาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ตำบลกุดไห อ.กุดบาก

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อน ตำบลสร้างค้อ อ.ภูพาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายอ ตำบลสร้างค้อ อ.ภูพาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมภูพานเหนือ ตำบลสร้างค้อ อ.ภูพาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบเลา ตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเดือนห้า ตำบลโคกภู อ.ภูพาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางเติ่ง ตำบลโคกภู อ.ภูพาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องสิม ตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อ.ภูพาน

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดจอกใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อ.อากาศอำนวย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อ.อากาศอำนวย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสามขา ตำบลสามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนปอ ตำบลท่าก้อน อ.อากาศอำนวย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าก้อน ตำบลท่าก้อน อ.อากาศอำนวย


 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแร่ ตำบลแร่ อ.พังโคน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด ตำบลแร่ อ.พังโคน
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด