ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ครม.อนุมัติ เพิ่มซาอุดิอาระเบีย ยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยว

ครม.อนุมัติ เพิ่มซาอุดิอาระเบีย ยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยว HealthServ.net
ครม.อนุมัติ เพิ่มซาอุดิอาระเบีย ยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยว ThumbMobile HealthServ.net

ครม.เห็นขอบเพิ่มซาอุดีอาระเบีย เป็นประเทศที่ 57 ได้รับยกเว้นวีซ่าเดินทางเข้ามาชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว และพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน (ผ.30) คาดว่ามาตรการนี้จะทำให้ชาวซาอุดีอาระเบียเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็น 100,000 - 150,000 คนต่อปี จากเดิมประมาณปีละ 30,000 คน ซึ่งส่วนเดินทางมาไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนา แข่งขันกีฬา ติดต่อธุรกิจนำเข้าสินค้าจากไทย รักษาพยาบาล และเยี่ยมครอบครัวในไทย

7 มิถุนายน 2565  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการการเพิ่มราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (ซาอุดีอาระเบีย) ในรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และอยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 30 วัน (ผ.30) 

      ครม. ได้ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [กระทรวงมหาดไทย (มท.) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)  ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ 

  • Free Visa (ผ.30) คือ ผู้ถือหนังสือเดินทางจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเข้าประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ซึ่งประเทศที่ได้รับสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตรา มีทั้งหมด 56 ประเทศ
  • Visa on Arrival (VOA) คือ วีซ่าที่ผู้ถือหนังสือเดินทางสามารถขอได้ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่ล่วงหน้า (ทำวีซ่าเมื่อถึงประเทศไทย) ซึ่งประเทศที่ได้รับสิทธิการขอวีซ่าประเภทนี้ มีสัญชาติของ 18 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ เท่านั้นความเป็นมา

 
ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนชาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการ (ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2565) ทั้งสองฝ่ายได้ประกาศปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันให้กลับสู่ระดับปกติอย่างสมบูรณ์ ซึ่งผลการหารือที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมการติดต่อระหว่างภาคประชาชน โดยจะทำให้มีชาวซาอุดีอาระเบียเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลซาอุดีอาระเบียจะอนุญาตให้ซาวชาอุดีอาระเบียเดินทางมายังประเทศไทย (ปีละประมาณ 30,000 คน) ด้วยเหตุผล ดังนี้ (1) การเข้าร่วมการประชุมสัมมนา การแข่งขันกีฬา/วัฒนธรรมนานาชาติ (2) การนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย (3) การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขในเรื่องที่เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า (4) การรักษาพยาบาล (5) การเยี่ยมญาติของนักการทูต และ (6) การเยี่ยมเยียนครอบครัวในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าภายหลังจากการปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันสู่ระดับปกติจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็น 100,000 – 150,000 คนต่อปี

 

สถานะวีซ่าซาอุดิอาระเบีย 


ปัจจุบันผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางชาวซาอุดีอาระเบียสามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival: VOA)  โดยสามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นเวลา 15 วัน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจะขอรับการตรวจลงตรา  ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 และสามารถขอรับการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวได้ที่สถานเอกอัศรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทยในต่างประเทศ และสามารถพำนักอยู่ในประเทศไทยได้เป็นเวลาไม่เกิน 60 วัน ในขณะที่คนชาติของกลุ่มประเทศความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับอื่น ๆ  (Gulf Cooperation Council: GCC) ได้แก่ รัฐกาตาร์ ราชอาณาจักรบาห์เรน รัฐคูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  และรัฐสุลต่านโอมาน สามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้โดยใช้สิทธิ ผ.30

 
กต. ได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มท. สตม. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) และกรมการกงสุล เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งทุกหน่วยงาน              ไม่มีข้อขัดข้องต่อการเพิ่มซาอุดีอาระเบียในรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิ ผ.30 เนื่องจากสอดคล้องกับนโยนายของรัฐบาลในการส่งเสริมการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ  นอกจากนี้ ชาวซาอุดีอาระเบียยังเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ มีการใช้จ่ายสูงและมักเดินทางเป็นครอบครัวขนาดใหญ่

 
 

ได้ประโยชน์จากการยกเว้น


กต. เห็นว่า การเพิ่มซาอุดีอาระเบียในรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิ ผ.30 จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวกการเดินทางและการติดต่อระหว่างภาคธุรกิจ และประชาชน ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากหลังจากการปรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับซาอุดีอาระเบียสู่ระดับปกติอย่างสมบูรณ์ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไป รวมถึงเพื่อที่ซาอุดีอาระเบียจะได้รับสิทธิการตรวจลงตราเท่าเทียมกับประเทศ GCC อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

 

คาดว่ามาตรการนี้จะทำให้ชาวซาอุดีอาระเบียเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็น 100,000 - 150,000 คนต่อปี จากเดิมประมาณปีละ 30,000 คน ซึ่งส่วนเดินทางมาไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนา แข่งขันกีฬา ติดต่อธุรกิจนำเข้าสินค้าจากไทย รักษาพยาบาล และเยี่ยมครอบครัวในไทย 

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด