ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รองผู้ว่าฯ กทม.เผย เดือนธันวา ได้ใช้ Bangkok Risk Map

รองผู้ว่าฯ กทม.เผย เดือนธันวา ได้ใช้ Bangkok Risk Map Thumb HealthServ.net
รองผู้ว่าฯ กทม.เผย เดือนธันวา ได้ใช้ Bangkok Risk Map ThumbMobile HealthServ.net

10 พ.ย. 65 รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติภายใต้แนวคิดเมืองหยุ่นตัว” ในงานวันตระหนักรู้ภัยสึนามิโลก ณ ห้องรอพิเศษ 207 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา เขตดุสิต

ในงานนี้ รองผู้ว่าฯ ทวิดา ได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่

1. ปัญหาการจัดการน้ำในกรุงเทพฯ ในช่วงที่ผ่านมา โดยท่านได้กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีความกังวลไม่น้อย ต่อสถานการณ์ฝนที่ตกอย่างหนัก ในช่วงเดือนกันยายน และตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้มีการประสานงานกับหลายหน่วยงาน อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน ทหาร รวมทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของข้อมูลและการบริหารจัดการระดับน้ำ ซึ่งการบูรณาการความร่วมมือกันทำให้สามารถบริหารจัดการได้ ซึ่งข้อมูลที่ท่านได้กล่าวถึง บอกถึงความหนักหน่วงของปัญหาได้ ชัดเจน ดังนี้
 • เดือน ก.ย. 65 มีฝนตก 28 วัน จาก 30 วัน
 • ค่าเฉลี่ยของน้ำฝนจนถึงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ก.ย. 65 มีปริมาณมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี
 • ในวันที่ 3 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลาประมาณ 15.00 น. เฉพาะเขตหลักสี่เขตเดียวมีปริมาณน้ำฝน 162 มิลลิเมตร/ชั่วโมง และต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ชั่วโมง มากกว่าขีดความสามารถของท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ 
ทั้งนี้ แนวทางในการบริหารจัดการจะสนใจเพียงแค่พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ได้ แต่ต้องคำนึงถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วย


2. การดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ตามนโยบายแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ของท่านผู้ว่าฯ กทม. เพื่อเป้าหมายใหญ่คือ “เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน”  

โดยความหมายของความปลอดภัย นั้น จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของอาชญากรรม ยาเสพติด อุบัติเหตุ ความปลอดภัยจากโครงสร้าง ธรณีพิบัติภัย ภัยพิบัติที่เป็นสาธารณภัยทั้งหมด และโรคต่าง ๆ  ซึ่งแนวทางในการดำเนินการ คือ มุ่งเน้นการแก้-การเพิ่ม-การสร้าง อันได้แก่ 
 • ทบทวนและแก้ไขข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร
 • เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานให้พร้อมรับกับวิกฤตการณ์ในทุกรูปแบบ
 • สร้างกลไกการขับเคลื่อนและบริหารจัดการด้วยชุดข้อมูลความเสี่ยง

เพื่อให้กรุงเทพฯ ปลอดอาชญากรรม ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัยพิบัติ ปลอดจากอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง และเป็นเมืองสุขภาพดีนั่นเอง 
ตัวอย่างนโยบายที่หนุนเสริมเมืองหยุ่นตัวที่กำลังดำเนินการ เช่น การพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (Bangkok Risk Map) ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าถึงภายในเดือน ธ.ค. 65 โดยประชาชนจะสามารถใช้/ดูข้อมูลเกี่ยวกับ

 • ดูแผนที่แสดงน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ แบบเรียลไทม์
 • ติดตามค่าฝุ่นละอองได้แม่นยำขึ้น จากเซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่น ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
 • ดูแผนที่แสดงศักยภาพดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีภาพรวมเป้าหมายร่วมของนโยบาย ได้แก่ ระบุความเสี่ยงและควบคุมแหล่งกำเนิดความเสี่ยง/มลพิษ พัฒนามาตรฐาน ลดขั้นตอน และเร่งกระบวนการให้บริการ เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการให้บริการสาธารณะ ปรับปรุง/ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้หยุ่นตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด ให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (BKK Risk Map)

 
การจัดการเมืองให้ปลอดภัยจำเป็นต้องมีข้อมูลเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่ครบถ้วนรอบด้าน ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก กทม.  
 
 • ภายใน กทม.เช่น สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักอนามัย สำนักการโยธา 
 • ภายนอกกำกับของกทม. เช่น สถานีตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร การประปานครหลวง กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงาน ฯลฯ 
 
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความรอบภัยได้อย่างรอบด้าน ทั้งในระยะการเตรียมความพร้อม การระงับเหตุ การช่วยเหลือเยียวยา อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำมากที่สุด กทม.จะ
 
 
 1. รวบรวมฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลจุดมืด ข้อมูลสถิติอาชญากรรม ข้อมูลอุบัติเหตุ ข้อมูลน้ำท่วม ข้อมูลพื้นที่ต่ำ ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำเป็นแผนที่ความเสี่ยงกรุงเทพฯ (Bkk Risk map) 
 2.  วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อแก้ไข ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันเหตุ หรือเพื่อสนับสนุนการเผชิญเหตุ 
 3. เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงล่าสุด หรือข้อมูลอุบัติเหตุ การระวังภัยแบบเรียลไทม์สู่สาธารณะเพื่อประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน เช่น การวางแผนเดินทาง กิจกรรมประจำวัน ไปจนถึงการเลือกที่อยู่อาศัย หรือการอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 4. พัฒนาการเชื่อมต่อระบบส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์ความเสี่ยงสูง หรือการแจ้งอพยพให้แก่ประชาชนทุกคน ทุกเครือข่าย
 5. พิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิด API ให้นำข้อมูลความเสี่ยงบางส่วน ไปประยุกต์ใช้กับแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อกระจายข้อมูลสู่ประชาชนในวงกว้าง
 
 
เป้าหมาย 
 • เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงทุกรูปแบบเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในหลายมิติของชีวิต ทั้งการเดินทาง การเลือกโซนที่อยู่อาศัย และการอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  
 • หน่วยงานต่าง ๆ สามารถจัดการกับจุดเสี่ยงในเมืองได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว


*ข้อมูลจาก www.chadchart.com/

รองผู้ว่าฯ กทม.เผย เดือนธันวา ได้ใช้ Bangkok Risk Map HealthServ
รองผู้ว่าฯ กทม.เผย เดือนธันวา ได้ใช้ Bangkok Risk Map HealthServ
รองผู้ว่าฯ กทม.เผย เดือนธันวา ได้ใช้ Bangkok Risk Map HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด