ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การบริจาคอวัยวะ และ การบริจาคร่างกาย ความต่างที่ควรทราบ

การบริจาคอวัยวะ และ การบริจาคร่างกาย ความต่างที่ควรทราบ Thumb HealthServ.net
การบริจาคอวัยวะ และ การบริจาคร่างกาย ความต่างที่ควรทราบ ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทยอธิบายความแตกต่างระหว่าง การบริจาคอวัยวะ และ การบริจาคร่างกาย และใครที่บริจาคอวัยวะได้บ้าง


การบริจาคอวัยวะ
 
 • คือการมอบอวัยวะ เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยที่อวัยวะนั้นๆ เสื่อมสภาพ
 • ผู้บริจาคต้องเสียชีวิตจากภาวะสมองตายเท่านั้น (ยกเว้น ไต 1 ข้าง, ตับ, ไขกระดูก เป็นต้น ที่สามารถบริจาคได้ตอนยังมีชีวิตอยู่)
 • หลังผ่าตัดเพื่อนำอวัยวะไปให้ผู้ป่วยที่ได้รับบริจาค แพทย์จะตกแต่งร่างกายของผู้บริจาคให้เรียบร้อย แล้วมอบให้ญาติไปประกอบพิธีทางศาสนา
 • รับแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจากทั่วประเทศ โดยติดต่อได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย, เหล่ากาชาดจังหวัดทุกแห่ง, โรงพยาบาลประจำจังหวัด
 
 
การบริจาคร่างกาย
 
 • คือการอุทิศรางกายให้นักศึกษาแพทย์ใช้ศึกษา โดยเรียกกันว่า “อาจารย์ใหญ่”
 • ผู้บริจาคเสียชีวิตจากสาเหตุธรรมชาติ และมีอวัยวะครบ
 • หลังจากการเสียชีิวิต ต้องแจ้งให้ไปรับร่างภายใน 24 ชั่วโมง หลังการศึกษา 2 ปี ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลนั้น ๆ จะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลให้เอง
 • แสดงความจำนงโดยติดต่อได้ที่คณะแพทยศาสตร์ทุกแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีเกณฑ์การรับอุทิศร่างกายต่างกัน

 
การบริจาคอวัยวะ และ การบริจาคร่างกาย ความต่างที่ควรทราบ HealthServ

ใครที่บริจาคอวัยวะได้

คุณสมบัติผู้บริจาคอวัยวะ โดยทั่วไปมีรายละเอียด ดังนี้
1. อายุไม่เกิน 65 ปี
2. เสียชีวิตจากภาวะสมองตาย
3. ปราศจากโรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง
4. ไม่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน, หัวใจ, โรคไต, ความดันโลหิตสูง, โรคตับ และไม่ติดสุรา
5. อวัยวะที่จะบริจาคต้องทำงานได้ดี
6. ปราศจากเชื้อที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี, ไวรัสเอดส์ ฯลฯ
7. ควรแจ้งเรื่องการบริจาคอวัยวะให้บุคคลในครอบครัวหรือญาติรับทราบด้วยอวัยวะใดที่บริจาคและนำไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยที่รอรับบริจาคได้
 
อวัยวะที่ปลูกถ่ายได้ ได้แก่ ไต 2 ข้าง, ปอด 2 ข้าง, หัวใจ, ตับ, ตับอ่อน นอกจากนี้ยังมีเนื้อเยื่อที่ปลูกถ่ายได้ ได้แก่ ลิ้นหัวใจ, หลอดเลือด, ผิวหนัง, กระดูก, เส้นเอ็น, กระจกตา


 
แสดงความจำนงบริจาคทั้งอวัยวะ ดวงตาและร่างกายได้หรือไม่
 
สามารถแสดงความจำนงบริจาคได้ทั้งหมด ทั้งนี้เมื่อผู้บริจาคเสียชีวิต แพทย์จะพิจารณาตามหลักวิชาการและความเหมาะสมอีกที


 
 
ทำไมบริจาคอวัยวะ ต้องบอกญาติให้ทราบ
 
การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะสามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่ควรแจ้งให้ญาติทราบด้วย เพราะหากเสียชีวิตและสามารถบริจาคอวัยวะได้ ญาติต้องเซ็นยินยอมบริจาคอวัยวะเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง หรือเป็นผู้แจ้งให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยทราบว่าผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะเสียชีวิต หากญาติไม่ยินยอมจะถือว่าการบริจาคนั้นเป็นอันยกเลิก

 
 
ภาวะสมองตายคืออะไร 
 
สมองตาย คือ ภาวะที่แกนสมองถูกทำลายจนสูญเสียการทำงานอย่างสิ้นเชิงและถาวร ไม่สามารถรักษาให้ฟื้นคืนชีพได้อีก ทางการแพทย์จึงถือว่าเสียชีวิตแล้ว โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะสมองตายมาจากการบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรง หรือเส้นเลือดแตกในสมอง หรือเลือดออกในช่องสมอง ซึ่งการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีภาวะสมองตายหรือไม่ ต้องตรวจโดยแพทย์ไม่น้อยกว่า 3 คน และทำการตรวจ 2 ครั้งห่างกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
 
ในการบริจาคอวัยวะ แพทย์จะรับอวัยวะจากผู้ป่วยที่มีภาวะสมองตาย แต่ยังให้เครื่องช่วยหายใจอยู่ และตราบใดที่ร่างกายยังมีออกซิเจนไหลเวียนในเลือด เลือดก็ยังไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ให้ทำงานได้ตามปกติ ดังนั้นจึงสามารถนำอวัยวะของผู้ที่มีภาวะสมองตาย ไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่เพื่อความอยู่รอด


 
 
อวัยวะที่บริจาค นำไปให้ใคร
 
เมื่อได้รับบริจาคอวัยวะมาแล้ว ทางศูนย์รับบริจาคอวัยวะจะจัดสรรให้แก่ผู้ที่รออวัยวะซึ่งได้ทำการลงทะเบียนกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะไว้ โดยผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายหัวใจ ปอด และตับ ที่มีอาการป่วยหนักจะได้รับการจัดสรรอวัยวะให้ก่อน ทั้งนี้การรับบริจาคอวัยวะจะพิจารณาจากหมู่เลือด ความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ ระดับภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อ ระยะเวลาที่รออวัยวะ และอายุผู้ป่วยด้วย
 
 


บริจาคอวัยวะ ให้เฉพาะญาติได้หรือไม่
 
ในกรณีที่ผู้บริจาคเสียชีวิตจากภาวะสมองตาย จะไม่สามารถระบุให้นำอวัยวะผู้เสียชีวิตไปให้ญาติหรือคนในครอบครัวได้ เพราะศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยจะจัดสรรอวัยวะให้กับผู้รอด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่มีการซื้อขายอวัยวะ
 
แต่ในกรณีที่ผู้บริจาคอวัยวะยังมีชีวิตอยู่ สามารถบริจาคอวัยวะ เช่น ไต 1 ข้าง, ตับ, ไขกระดูก เป็นต้น ให้กับญาติโดยสายเลือด หรือคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีบุตรที่เกิดจากสามี ภรรยาคู่นั้นเท่านั้น ตามระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
 
 


หากผู้บริจาคเสียชีวิตแล้ว ญาติควรทำอย่างไร
 
ในกรณีที่ญาติรับทราบว่าผู้เสียชีวิตได้แสดงความจำนงในการบริจาคอวัยวะไว้ ญาติควรโทรแจ้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยทันทีหลังผู้บริจาคเสียชีวิต โดยแจ้งได้ที่ โทร. 1666 หรือ 0-22564045 - 6 ซึ่งแพทย์จะตรวจร่างกายเพื่อประเมินสภาพการทำงานของอวัยวะว่าเหมาะสมสำหรับนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยอื่นหรือไม่ จากนั้นจะผ่าตัดนำอวัยวะออก (ใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมง) ภายหลังผ่าตัดแล้วแพทย์จะตกแต่งร่างให้คงเดิม และมอบร่างให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา

 


บริจาคอวัยวะ สร้างกุศลผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่ผู้รับ 1 ผู้ให้ ช่วยได้ 8 ชีวิต


ปัจจุบันนี้ 
 • ผู้แสดงความจำนง  93,243 ท่าน
 • ผู้ที่บริจาคแล้ว 264 ท่าน
 • ผู้ได้รับการปลูกถ่าย 595 ท่าน
 • ผู้รออวัยวะ 6,319 ท่าน
*17 ธันวาคม 2565
 
 
ความรู้สึกของผู้ได้รับการปลูกถ่าย
 
"ความรู้สึกนี้ยิ่งใหญ่นัก….มีคนแปลกหน้าที่ผมไม่รู้จักมอบชีวิตใหม่ให้ด้วยความซาบซึ้งใจจนไม่มีคำไหนจะเปรียบเทียบได้ทุกลมหายใจเข้าออก…ผมขอขอบคุณอย่างยิ่งครับ"
 
"เมื่อคุณหมอแจ้งว่าได้รับไตบริจาค วินาทีนั้น ดีใจที่สุดในชีวิต ไม่มีความรู้สึกดีใจครั้งไหนเทียบได้กับครั้งนี้ เหมือนเป็นความฝัน แต่เป็นความจริง ความจริงที่เรารอคอยมานานอย่างมีความหวัง สัญญาว่า “จะดูแลอวัยวะอันมีค่านี้อย่างดีที่สุดค่ะ”
 
 
"ป้าดีใจมาก เหมือนในตัวป้ามีอีก ๑ ชีวิต ที่อยู่ด้วยกัน ที่เราต้องห่วงใยดูแล ป้าอยากจะขอบคุณผู้ที่มอบไตให้ป้า และป้ายินดีและเต็มใจที่จะร่วมทำกิจกรรมที่จะบอกให้รู้ว่า ไตที่ป้าได้รับนั้น ทำให้ป้ามีชีวิตที่ดีและแข็งแรงมากเพียงใด"
 
 
 
 
 
เสียงจากญาติผู้บริจาคอวัยวะ
 
"ขอบคุณเอิร์ทที่มาเกิดเป็นลูกของพ่อ ขอบคุณที่เป็นต้นแบบในการเสียสละ ขอบคุณในหัวใจของการเป็นผู้ให้ของเอิร์ท ลูกกล้าที่จะเป็นผู้ให้ พ่อคนนี้ก็กล้าที่จะขอเป็นผู้ให้ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน"
 
 
"การบริจาคอวัยวะเป็นการทำบุญ ไม่เกี่ยวกับอวัยวะจะครบหรือไม่ครบ บุญจะเกิดกับ น้ำหวานแน่นอน วันนี้แม่มีความสุขที่ได้ให้น้ำหวานทำบุญสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่นี้"
 
 
"แม้จะเสียใจมากที่ “โอ๊ต” จากไป แต่แม่ก็ภาคภูมิใจที่ลูกได้ช่วยชีวิตคนอื่นได้อีก ๗ คน มาคิดทบทวนอีกที … การทำบุญครั้งนี้ แม่คิดว่าเรา “ให้” แล้ว เรายัง “ได้” ด้วยนะลูก"
 


 
 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรสายด่วน 1666  0-22564045 - 6 

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด