ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สปสช.ครบ 20 ปีแล้ว หวังจะเห็นอะไรในทศวรรษที่ 3

สปสช.ครบ 20 ปีแล้ว หวังจะเห็นอะไรในทศวรรษที่ 3 HealthServ.net
สปสช.ครบ 20 ปีแล้ว หวังจะเห็นอะไรในทศวรรษที่ 3 ThumbMobile HealthServ.net

บริการสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือสิทธิบัตรทอง สิทธิพื้นฐานการรักษาพยาบาลของประเทศไทย ก้าวผ่าน 20 ปี ไปแล้วอย่างมั่นคง นับตั้งแต่ที่เริ่มต้นพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 วันประกาศ 18 พฤศจิกายน 2545 วันเริ่มใช้ 19 พฤศจิกายน 2545 ตามชื่อเรียกเมื่อแรกเริ่มว่า 30 บาทรักษาทุกโรค หรือชื่อทางการคือ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือต่อมามีคำเรียกว่า สิทธิบัตรทอง สิทธิการดูแลสุขภาพประชาชนจากรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ และในปี พ.ศ.2566 เป็นก้าวย่างสู่ทศวรรษที่ 3 ทศวรรษที่มีความท้าทายอย่างมากมายต่อสั่งคมไทยและสังคมโลก สปสช.มีเจตนารมย์และแนวทางอย่างไรเพื่อก้าวสู่ความท้าทายนี้

3 เสาหลักเป้าหมาย 

เป็น 3 เสาหลัก ที่สปสช. กำหนดเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนและดำเนินการให้บรรลุผล
 
 • ประชาชน เข้าถึงบริการสาธารณสุข อย่างครอบคลุมตามความจำเป็น
 • เป้าหมาย กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
 • กลไกการบริหารจัดการ ดำรงไว้ซึ่งธรรมาภิบาล
 
 
 

ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3

 
สปสช.ประกาศเป้าประสิทธิผลที่มุ่งหวังจะทำให้สำเร็จสำหรับทศวรรษใหม่ข้างหน้าอย่างท้าทาย ดังนี้
 • ประสิทธิผลความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ (Effective coverage) มากกว่า 80% ในปี 2570
 • การใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยใน (Compliance rate-IP) มากกว่า 89% ในปี 2570
 • รายจ่ายสุขภาพเมื่อเทียบกับ GDP ไม่เกิน 5%
 • รายจ่ายสุขภาพเทียบกับรายจ่ายรัฐบาล ไม่เกิน 20%
 • ครัวเรือนที่ต้องยากจนจากค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 0.25%
 
 
สปสช.ครบ 20 ปีแล้ว หวังจะเห็นอะไรในทศวรรษที่ 3 HealthServ

ปณิธานแห่งอนาคตข้างหน้าของสปสช.ต่อประชาชนไทย

 
สปสช.ตั้งปณิธานขั้นสูงที่ต้องบรรลุให้ได้ในทศวรรษที่แสนท้าทายข้างหน้าดังนี้
 
 
 • ทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจ
 • มุ่งเน้นสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับคนไทยทุกคน คุ้มครองโรคที่สำคัญ /ปัญหาสุขภาพ โรคที่ทำให้เกิดภาวะ ล้มละลายจากการเจ็บป่วย โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มเฉพะต่างๆ
 • เพิ่มความเข้มแข็งการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจและเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
 • มุ่งสร้างดุลยภาพการมีส่วนร่วมของภาคียุทธศาสตร์
 • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนและความยั่งยืนด้านการเงินการคลัง
 • สนับสนุนนโยบายรัฐบาล โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เพื่อคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพ การเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
 • เพิ่มศักยภาพสู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง
 
สปสช.ครบ 20 ปีแล้ว หวังจะเห็นอะไรในทศวรรษที่ 3 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด