ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บันทึกภารกิจ ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว.ทั่วไทย 2566 ช่วยคนไทยให้มองชัดอีกครั้ง

บันทึกภารกิจ ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว.ทั่วไทย 2566 ช่วยคนไทยให้มองชัดอีกครั้ง HealthServ.net

กิจกรรมบริการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี-พอ.สว.มีความสำคัญคือเป็นการช่วยเหลือประชาชนในต่างจังหวัดที่มีปัญหาสุขภาพตา ปัญหาตาต้อกระจก โดยทีมแพทย์จะเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ โดยการสนับสนุนทีมแพทย์จากโรงพยาบาล สถาบันและมหาวิทยาลัย

บันทึกภารกิจ ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว.ทั่วไทย 2566 ช่วยคนไทยให้มองชัดอีกครั้ง ThumbMobile HealthServ.net
บันทึกภารกิจ ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว.ทั่วไทย 2566 ช่วยคนไทยให้มองชัดอีกครั้ง HealthServ
ในปี พ.ศ. 2538 มูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงจัดให้มีโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในถิ่น ทุรกันดารห่างไกลคมนาคม โครงการนี้ดำเนินการร่วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย มีจุดประสงค์ที่จะผ่าตัดตาคนที่ตาบอดจากต้อกระจก (Cataract t Blind)ที่เรียกต้อกระจกตกค้าง (Backlog)แล้วตลอดระยะเวลา 20 ปีเต็มที่ผ่านมาการจักษุสาธารณสุขของประเทศ มีการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจรักษาวิธีผ่าตัดต้อกระจกอย่างมากรวมทั้งการบริหารการจัดการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ ให้ประชาชนได้รับการบริการการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดและทั่วถึงแต่ทุกครั้งที่ออกหน่วยคัดกรองต้อกระจกก็ยังพบต้อกระจกตกค้างอยู่เป็นจำนวน มาก จึงทำให้มูลนิธิสนับสนุนทีมจักษุแพทย์พัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินการให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผ่าตัดที่เปลี่ยนไป และบริหารจัดการงาง แผนงานโครงการประสานกับสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขจึงทำให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นอย่างดียิ่ง

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือ พอ.สว เป็นหน่วยแพทย์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 ปฏิบัติงานโดยอาสาสมัครประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร หลังจากที่เสด็จเยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ประชาชนห่างไกลนับตั้งแต่พ.ศ 2507 เป็นต้นมาทรงพบว่าราษฎรเหล่านั้นเมื่อเจ็บป่วยไม่มีโอกาสได้รับรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยเสด็จฯอยู่เสมอ
 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเล็งเห็นว่ากิจการและการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านการแพทย์และสาธารณสุขประสบผลและเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 1 ล้านบาทเป็นทุนเริ่มแรกจดทะเบียนจัดตั้งเป็น “มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” หรือ พอ.สว มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “ The Princess Mother’s Medical Volunteer Foundation” เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2517 โดยพระองค์เป็นองค์นายิกากิตติมศักดิ์ หลังจากเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ต่อตราบจนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 ปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์
 
วัตถุประสงค์มูลนิธิ พอ.สว.
1. จัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคมหรือท้องถิ่นที่คณะกรรมการกำหนด
2. จัดให้การรักษาพยาบาลให้ท้องถิ่นทุรกันดาร โดยสั่งการรักษาทางเครื่องมือสื่อสาร
3. ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
4. ดำเนินการอื่นๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

ตามติดภารกิจบริการของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี-พอ.สว. อย่างต่อเนื่อง ทางเพจ https://www.facebook.com/prpmmv

 

ร่วมบริจาค 

เชิญชวนร่วมบริจาค ผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี : มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ 005-2-15198-8 สาขาสะพานเหลือง (ออมทรัพย์)
 
ธนาคารกสิกรไทย 009-2-51199-5 สาขายศเส (ออมทรัพย์)
 
ธนาคารทหารไทยธนชาต 091-2-16439-9 สาขาสำนักสวนมะลิ (ออมทรัพย์)
 
ระบบ e-Donation
Biller Name : มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
Biller ID : 099400017648199
**สามารถลดหย่อนภาษีในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 
ระบบ Prompt Pay
Biller Name : มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
Biller ID : 0994000176481
กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินธนาคาร เพื่อขอรับใบเสร็จบริจาค

ข้อมูลจากพอ.สว.

3- 4 มีนาคม 2566 ผ่าตัดต้อกระจก ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา LINK

3- 4 มีนาคม 2566 ผ่าตัดต้อกระจก ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา บันทึกภารกิจ ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว.ทั่วไทย 2566 ช่วยคนไทยให้มองชัดอีกครั้ง
3- 4 มีนาคม 2566 ผ่าตัดต้อกระจก ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา บันทึกภารกิจ ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว.ทั่วไทย 2566 ช่วยคนไทยให้มองชัดอีกครั้ง
วันที่ 3- 4 มีนาคม 2566 มูลนิธิพอ.สว. ร่วมกับจักษุราชวิทยาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา โรงพยาบาลยะหา ออกให้บริการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

มูลนิธิ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชี่น (ประเทศไทย) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ LINK

มูลนิธิ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชี่น (ประเทศไทย) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ บันทึกภารกิจ ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว.ทั่วไทย 2566 ช่วยคนไทยให้มองชัดอีกครั้ง
มูลนิธิ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชี่น (ประเทศไทย) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ บันทึกภารกิจ ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว.ทั่วไทย 2566 ช่วยคนไทยให้มองชัดอีกครั้ง
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิพอ.สว.และทันตแพทย์สมนึก ชาญด้วยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิ พอ.สว. ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบมือถือจำนวน 1 เครื่องและเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบหิ้วถือจำนวน 3 เครือง รวมมูลค่า 5,600,000 บาท จากมูลนิธิ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชี่น (ประเทศไทย) โดยมี มร.มาซาอากิ ยานากย่า เป็นผู้มอบ เพือใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิ พอ.สวต่อไป ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานมูลนิธิ พอ.สว. 

17-18 มีนาคม 2566 ผ่าตัดต้อกระจก ณ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี LINK

17-18 มีนาคม 2566 ผ่าตัดต้อกระจก ณ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี บันทึกภารกิจ ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว.ทั่วไทย 2566 ช่วยคนไทยให้มองชัดอีกครั้ง
17-18 มีนาคม 2566 ผ่าตัดต้อกระจก ณ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี บันทึกภารกิจ ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว.ทั่วไทย 2566 ช่วยคนไทยให้มองชัดอีกครั้ง
 วันที่ 17-18 มีนาคม 2566 มูลนิธิพอ.สว. ร่วมกับจักษุราชวิทยาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ออกให้บริการผ่าตัดต้อกระจก ณ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

22 เมษายน 2566 ผ่าตัดต้อกระจก รพ.ปลายพระยา จ.กระบี่ LINK

22 เมษายน 2566 ผ่าตัดต้อกระจก รพ.ปลายพระยา จ.กระบี่ บันทึกภารกิจ ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว.ทั่วไทย 2566 ช่วยคนไทยให้มองชัดอีกครั้ง
22 เมษายน 2566 ผ่าตัดต้อกระจก รพ.ปลายพระยา จ.กระบี่ บันทึกภารกิจ ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว.ทั่วไทย 2566 ช่วยคนไทยให้มองชัดอีกครั้ง
มูลนิธิ พอ.สว. ออกหน่วยผ่าตัดผู้ป่วย  กิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก วันที่ 22 เมษายน 2566   ณ รพ.ปลายพระยา จ.กระบี่  จำนวน 81 ดวงตา 

19-21 พฤษภาคม 2566 ผ่าตัดต้อกระจก โรงพยาบาลควนขนุน พัทลุง LINK

19-21 พฤษภาคม 2566 ผ่าตัดต้อกระจก โรงพยาบาลควนขนุน พัทลุง บันทึกภารกิจ ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว.ทั่วไทย 2566 ช่วยคนไทยให้มองชัดอีกครั้ง
19-21 พฤษภาคม 2566 ผ่าตัดต้อกระจก โรงพยาบาลควนขนุน พัทลุง บันทึกภารกิจ ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว.ทั่วไทย 2566 ช่วยคนไทยให้มองชัดอีกครั้ง
มูลนิธิ พอ.สว.ร่วมกับโรงพยาบาลควนขนุน สำนักงานสาธารณสุขพัทลุง ออกให้บริการผ่าตัดต้อกระจก ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม2566 ณ โรงพยาบาลควนขนุน 

9 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ LINK

9 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ บันทึกภารกิจ ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว.ทั่วไทย 2566 ช่วยคนไทยให้มองชัดอีกครั้ง
9 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ บันทึกภารกิจ ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว.ทั่วไทย 2566 ช่วยคนไทยให้มองชัดอีกครั้ง
 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 มูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ ออกคัดกรองผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม ณ โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

1 กรกฎาคม 2566 คัดกรองผ่าตัดต้อกระจก รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย LINK

1 กรกฎาคม 2566 คัดกรองผ่าตัดต้อกระจก รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย บันทึกภารกิจ ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว.ทั่วไทย 2566 ช่วยคนไทยให้มองชัดอีกครั้ง
1 กรกฎาคม 2566 คัดกรองผ่าตัดต้อกระจก รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย บันทึกภารกิจ ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว.ทั่วไทย 2566 ช่วยคนไทยให้มองชัดอีกครั้ง
 วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย ออกคัดกรองผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย

9 มิถุนายน และ 14-15 กรกฎาคม 2566 ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม รพ.กันทรลักษณ์ LINK

9 มิถุนายน และ 14-15 กรกฎาคม 2566 ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม รพ.กันทรลักษณ์ บันทึกภารกิจ ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว.ทั่วไทย 2566 ช่วยคนไทยให้มองชัดอีกครั้ง
9 มิถุนายน และ 14-15 กรกฎาคม 2566 ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม รพ.กันทรลักษณ์ บันทึกภารกิจ ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว.ทั่วไทย 2566 ช่วยคนไทยให้มองชัดอีกครั้ง
 กิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม รพ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 9 มิถุนายน และ 14-15 กรกฎาคม 2566

15 สิงหาคม 2566 รับบริจาคเลนส์แก้วตาเทียมจาก บริษัท พรพลอินสตรูเม้นท์และคณะผู้มีจิตศรัทธา LINK

15 สิงหาคม 2566 รับบริจาคเลนส์แก้วตาเทียมจาก บริษัท พรพลอินสตรูเม้นท์และคณะผู้มีจิตศรัทธา บันทึกภารกิจ ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว.ทั่วไทย 2566 ช่วยคนไทยให้มองชัดอีกครั้ง
15 สิงหาคม 2566 รับบริจาคเลนส์แก้วตาเทียมจาก บริษัท พรพลอินสตรูเม้นท์และคณะผู้มีจิตศรัทธา บันทึกภารกิจ ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว.ทั่วไทย 2566 ช่วยคนไทยให้มองชัดอีกครั้ง
 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา09.15 น นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) รับบริจาคเลนส์แก้วตาเทียมจาก บริษัท พรพลอินสตรูเม้นท์และคณะผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 670 อัน เป็นจำนวนเงิน 261,300 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก ของมูลนิธิ พอ.สวต่อไป

20-21 สิงหาคม 2566 ผ่าตัดต้กระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนธร LINK

20-21 สิงหาคม 2566 ผ่าตัดต้กระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนธร บันทึกภารกิจ ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว.ทั่วไทย 2566 ช่วยคนไทยให้มองชัดอีกครั้ง
20-21 สิงหาคม 2566 ผ่าตัดต้กระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนธร บันทึกภารกิจ ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว.ทั่วไทย 2566 ช่วยคนไทยให้มองชัดอีกครั้ง
มูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทและโรงพยาบาลชัยนาทนเรนธร ออกให้ บริการผ่าตัดต้กระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนธร จ.ชัยนาท ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2566
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด