ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บริจาค 6 มูลนิธิด้านการแพทย์ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ถึง 31 ธ.ค.65

บริจาค 6 มูลนิธิด้านการแพทย์ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ถึง 31 ธ.ค.65 HealthServ.net

ครม.อนุมัติมาตรการภาษีจูงใจบริจาค 6 มูลนิธิด้านการแพทย์ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ถึง 31 ธ.ค.นี้

บริจาค 6 มูลนิธิด้านการแพทย์ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ถึง 31 ธ.ค.65 ThumbMobile HealthServ.net
บริจาค 6 มูลนิธิด้านการแพทย์ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ถึง 31 ธ.ค.65 HealthServ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งเป็นมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุข โดยมีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถหักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร ให้แก่มูลนิธิต่างๆ รวม 6 แห่ง ได้แก่ 
1.มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช 
2.มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี 
3.มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
4.มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
5.มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ 
6.มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  

และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สินหรือการขายสินค้า หรือสำหรับการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากบริจาคให้แก่มูลนิธิทั้ง 6 แห่ง มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 
แม้มาตรการทางภาษีนี้จะทำให้รัฐมีรายได้ลดลงปีละ 70 ล้านบาท แต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมบริจาคสนับสนุนการทำงานด้านสาธารณสุข ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลอย่างประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด