ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เภสัช มหิดล ชวนมา Herbal Walk: สำรวจสมุนไพรในสวน ณ สวนรถไฟ

เภสัช มหิดล ชวนมา Herbal Walk: สำรวจสมุนไพรในสวน ณ สวนรถไฟ HealthServ.net

คนชอบสมุนไพร อยากศึกษาเรื่องสมุนไพรไทย ต้องไม่พลาด งานกิจกรรมวิชาการเชิงสันทนาการ โดยคณะเภสัชฯ ม.มหิดล จะพาทัวร์สวนรถไฟ ให้ความรู้เรื่องพืชสมุนไพร รู้จักได้เรียนเกี่ยวกับสมุนไพรใกล้ตัว ช่วยให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติและช่วยปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย รวมถึงการใช้สมุนไพรอย่างเหมาะสม เป็นรอบสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ จัดเพียง 2 รอบๆ ละ 30 คน รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 และ รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565

เภสัช มหิดล ชวนมา Herbal Walk: สำรวจสมุนไพรในสวน ณ สวนรถไฟ ThumbMobile HealthServ.net
ในปัจจุบัน กระแสการรักสุขภาพและการรักษ์ธรรมชาติกำลังเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้คนจำนวนมากหันมาสนใจดูแลสุขภาพด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย ปรับวิธีการรับประทานอาหารและการดำเนินชีวิต รวมถึงมีความตื่นตัวในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร จะเห็นได้จากจำนวนของรายการอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพตามร้านอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดต่างๆที่มีขายทั่วไปและเป็นที่นิยมมากขึ้น รวมถึงตลาดต้นไม้ที่มีการขายเมล็ดและกล้าพันธุ์สมุนไพรจำนวนมาก ผู้คนไม่จำกัดเพศและวัยหันมาสนใจพืชสมุนไพรและไม่ได้มองการใช้พืชสมุนไพรเป็นเรื่องเฉพาะแต่ของผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเท่านั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการใช้พืชสมุนไพรอันเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของสังคมไทย และเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้พืชสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง
 
 
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นว่า สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีความหลากหลายของพรรณไม้ที่จัดแสดงไว้อย่างสวยงาม นอกจากเป็นสถานที่ที่ประชาชนนิยมไปออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังสามารถใช้แหล่งในการเรียนรู้เชิงสันทนาการเกี่ยวกับพืชสมุนไพรของประชาชนที่สนใจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากความสะดวกในการเดินทางที่ตั้งอยู่ภายในกรุงเทพมหานครและสามารถเข้าถึงได้โดยขนส่งสาธารณะ การจัดกิจกรรมเดินชมสวนสาธารณะพร้อมกับการเผยแพร่ความรู้เรื่องสมุนไพรจะเป็นการส่งเสริมทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับพืชสมุนไพรและให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยพืชสมุนไพร ภาควิชาฯ จึงมีความประสงค์จัดโครงการบริการวิชาการเชิงสันทนาการ เรื่อง “Herbal Walk: สำรวจสมุนไพรในสวน” ซึ่งเป็นโครงการแรกภายใต้โครงการบริการวิชาการ ชุด “Herbal Appreciation” โดยเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสำรวจสมุนไพรใกล้ตัวในสวนสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้พฤกษศาสตร์เบื้องต้นของพืชสมุนไพร การจำแนกพืชสมุนไพรใกล้ตัวอย่างง่าย และการจัดทำพรรณไม้แห้งเพื่อสันทนาการแก่ประชาชนที่สนใจ
 
การจัดกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการใช้พืชสมุนไพร ได้เรียนรู้จักสมุนไพรใกล้ตัว การใช้สมุนไพรอย่างเหมาะสม ช่วยให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติและช่วยปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
 
 
หมายเหตุ: การเดินทางโดยรถสาธารณะ หรือรถส่วนตัว ในกรณีที่ท่านนำรถส่วนตัวมาให้นำรถของท่านไปจอดที่สวนชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ)
 
 
กลุ่มเป้าหมาย:
 
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ รอบละ 30 คน จำนวน 2 รอบ


 
ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail: headpypb@mahidol.ac.th
โทรศัพท์มือถือ: 086-384-4689 

โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์มือถือ: 087-5597393
E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th


 
ค่าลงทะเบียน:
 
รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 1,500.00 THB
รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 1,500.00 THB


โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference
*พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ
 

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :
 
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ คนละ 1,500 บาท (ค่าลงทะเบียน รวมค่าอุปกรณ์ อาหารว่างและน้ำดื่ม)
 

สมัครพร้อมชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 026-443603-5
ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ
เภสัช มหิดล ชวนมา Herbal Walk: สำรวจสมุนไพรในสวน ณ สวนรถไฟ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด