ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กทม.เปิดฝึกอบรม ฟรี หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 รองรับสังคมสูงอายุในอนาคต

กทม.เปิดฝึกอบรม ฟรี หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 รองรับสังคมสูงอายุในอนาคต HealthServ.net
กทม.เปิดฝึกอบรม ฟรี หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 รองรับสังคมสูงอายุในอนาคต ThumbMobile HealthServ.net

เป็นโครงการที่มีโรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยสนับสนุนในช่วงแรก เป้าหมายเพื่อสร้างบุคลากรที่ได้มาตรฐานในด้านการดูแลผู้สูงอายุ และเพื่อรองรับการให้บริการทางด้านสุขภาพแก่สังคมสูงอายุ (Aged Society) สอดคล้องกับความต้องการของตลาดของประเทศไทยในอนาคต หลักสูตรประกอบด้วย 9 หมวดวิชา แบ่งเป็นอบรมภาคทฤษฎี 210 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 210 ชั่วโมง


      24 ก.ค. 66 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงเรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 16/2566 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร ว่า  กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รุ่น 1 ด้วยเห็นว่าการดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญ และเราอยากจะสร้างอาชีพให้กับคนที่อยู่ในชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา เตรียมความพร้อม และสร้างบุคลากรที่ได้มาตรฐานในด้านการดูแลผู้สูงอายุ และเพื่อรองรับการให้บริการทางด้านสุขภาพแก่สังคมสูงอายุ (Aged Society) ของประเทศไทยในอนาคต
 
 
กทม.เปิดฝึกอบรม ฟรี หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 รองรับสังคมสูงอายุในอนาคต HealthServ
 
       โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 9 หมวดวิชา ได้แก่ ความรู้ทั่วไปของผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ การประเมินภาวะวิกฤต/การช่วยชีวิต/การปฐมพยาบาลและการส่งต่อ โรคกลุ่มอาการและปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ แนวคิดเกี่ยวกับผู้ดูแล การฝึกทักษะอาชีพด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ การฝึกภาคปฏิบัติ การวัดผลและประเมินผลการอบรม แบ่งเป็นอบรมภาคทฤษฎี 210 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 210 ชั่วโมง 


 
       ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า  เชื่อว่าหากทำได้สำเร็จจะเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในกรุงเทพฯ ได้มากขึ้น โดยจากนี้โรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครจะไม่ได้ทำแค่เรื่องตัดผมหรือการตัดเย็บเสื้อผ้า แต่จะมีความร่วมมือในการสร้างอาชีพซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาด


 
       สำหรับช่วงแรกทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจะช่วยสนับสนุนอยู่ อนาคตก็จะมีการทำตรงนี้ต่อเนื่องและจะมีหลักสูตรอื่นที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น ซึ่งตอนนี้ทำ 2 เรื่อง คือ แม่บ้านการโรงแรม กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยก่อนหน้านี้สมาคมโรงแรมไทยได้ให้กทม.ฝึกอบรมแม่บ้านการโรงแรม มี 10 โรงแรม มาร่วมกันและฝึกเรื่องเกี่ยวกับการเป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงแรม ซึ่งตอนนี้มีความต้องการเยอะ เนื่องจากช่วงโควิดคนออกจากภาคการโรงแรมเพื่อกลับไปบ้านต่างจังหวัดเยอะเพราะนักท่องเที่ยวน้อย พอหลังโควิดนักท่องเที่ยวกลับมาแต่แรงงานไม่กลับมาด้วยก็ต้องมีการฝึกอาชีพเพิ่มขึ้น 

 
       รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวเสริมว่า  เรื่องการฝึกอาชีพ เรานำ demand ของตลาดเข้ามาร่วมกับการฝึกอาชีพ โดยที่มีการอบรมหลักสูตรแรกไปแล้วคือ แม่บ้านการโรงแรม ซึ่งมีคนเรียนเยอะ จบเยอะ แต่คนไปทำงานยังน้อยอยู่ คิดเป็นประมาณ 30% ส่วนใหญ่อยากทำรายวันมากกว่าทำรายเดือน ส่วนหลักสูตรนี้ (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) สมัครมา 200 คน แต่รับเพียง 40 คน ต้องลองดูก่อนแล้วจึงพิจารณาเรื่องขยายผลต่อไป  
กทม.เปิดฝึกอบรม ฟรี หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 รองรับสังคมสูงอายุในอนาคต HealthServ


รายละเอียดโครงการ


 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

  • อายุตั้งแต่ 18 - 60 ปี ไม่จำกัดเพศ
  • จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
  • มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน
 
 

สิ่งที่ได้เมื่อผ่านการอบรม

 
• ประกาศนียบัตรรับรองวิทยฐานะจาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
• ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) ในกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง
 
• โอกาสได้รับการจ้างงานสูงหลังได้ขึ้นทะเบียน วิชาชีพแล้ว ทั้งในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน
 
 
 
วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้สูงอายุ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ เชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ จากโรงพยาบาลและหน่วย บริการสาธารณสุขในสังกัด กทม.
 
 

ระยะเวลาการอบรม

 
ระหว่างเดือน ส.ค. - พ.ย. 2566
 
• ภาคบรรยายและปฏิบัติ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00น. (หรือวันอื่นตามที่หลักสูตรฯ กำหนด)
 
• ภาคปฏิบัติ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00น. (หรือวันอื่นตามที่หลักสูตรฯ กำหนด)
 
 
 

กำหนดการอบรม

 
7 ส.ค. - 30 ก.ย. 66 เรียนภาคบรรยายและปฏิบัติ (200 ชม.) ) ณ โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.ดินแดง
1ต.ค. - 10 พ.ย. 66 ฝึกปฏิบัติ (220 ชม.) ณ โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด กทม.
29 พ.ย. 66 สอบวัดผล
14 ธ.ค. 66 ประกาศผลสอบ
26 ธ.ค. 66 พิธีรับประกาศนียบัตร (เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
 


 
สมัครได้แล้ว วันนี้ - 31 ก.ค. 66 

ลิงค์สมัครโครงการ

www.facebook.com/RANH2565
 
กทม.เปิดฝึกอบรม ฟรี หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 รองรับสังคมสูงอายุในอนาคต HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด