ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

MOU พัฒนายาน้ำมันกัญชาลุงดำ เกาะเต่า นำเข้าระบบบริการสาธารณสุข

MOU พัฒนายาน้ำมันกัญชาลุงดำ เกาะเต่า นำเข้าระบบบริการสาธารณสุข HealthServ.net
MOU พัฒนายาน้ำมันกัญชาลุงดำ เกาะเต่า นำเข้าระบบบริการสาธารณสุข HealthServ.net

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับ 7 องค์กรภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ในการพัฒนาการใช้ยาน้ำมันกัญชาลุงดำ เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และ อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์

MOU พัฒนายาน้ำมันกัญชาลุงดำ เกาะเต่า นำเข้าระบบบริการสาธารณสุข HealthServ

       1 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมไชยา ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาการใช้ยาน้ำมันกัญชาลุงดำ เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และ อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 จ.สุราษฎร์ธานี  บริษัท เคดี โกลบอลกรีน จำกัด วิสาหกิจชุมชนวังขนาย สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนเคดี ศรีวิชัย และ วิสาหกิจชุมชนเจ้า เจ้า ฟาร์ม โดยมี นายแพทย์ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวีระวิทย์ โชติช่วง กรรมการ บริษัท เคดี โกลบอล กรีน จำกัด นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล ประธานวิสาหกิจชุมชนเคดี ศรีวิชัย นางสาวกัตติกมาส ธัญญเจริญ ประธานวิสาหกิจชุมชน เจ้า เจ้า ฟาร์ม   นายเสรี รอดภัย ประธานวิสาหกิจชุมชนวังขนาย และ มีพยานที่ร่วมลงนาม ประกอบด้วย นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นางสาวจิราภรณ์ เพชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  นายอร่าม ลิ้มสกุล หมอพื้นบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ นางมาลา สร้อยสำโรง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อม ทางการแพทย์แผนไทย 
MOU พัฒนายาน้ำมันกัญชาลุงดำ เกาะเต่า นำเข้าระบบบริการสาธารณสุข HealthServ

MOU พัฒนายาน้ำมันกัญชาลุงดำ เกาะเต่า

 
         สำหรับวัตถุประสงค์ของการลงนาม MOU ในวันนี้ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต การแปรรูป การสกัด การตรวจวิเคราะห์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การศึกษาวิจัย และการพัฒนายาน้ำมันกัญชาลุงดำ เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์ และทางอุตสาหกรรม สำหรับใช้ในสถานบริการ สาธารณสุขของภาครัฐ โดยดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

        ในส่วนบทบาทขอบเขตหน้าที่ความร่วมมือของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่

      1) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดำเนินการในการควบคุม กำกับ ดูแลทางด้านวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิต วิจัย และพัฒนาการแปรรูป การตรวจวิเคราะห์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ การพัฒนายากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

        2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนการดำเนินการศึกษาวิจัย และเก็บข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ ยากัญชาจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการผลิต และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือยากัญชาให้ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสนับสนุนการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

        3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนการดำเนินการศึกษาวิจัย และเก็บข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ ยากัญชาจากสถานบริการสาธารณสุขภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี


        4) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 จ.สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชน และ บริษัท  ที่ร่วมลงนาม ในครั้งนี้  มีบทบาทหน้าที่การพัฒนาวิชาการ และผลิตภัณฑ์ หรือยากัญชา ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม ดำเนินการปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว และ แปรรูปวัตถุดิบกัญชา รวมทั้งควบคุมคุณภาพผลผลิตกัญชาให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ส่งมอบผลผลิตกัญชาที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ หรือยากัญชา
MOU พัฒนายาน้ำมันกัญชาลุงดำ เกาะเต่า นำเข้าระบบบริการสาธารณสุข HealthServ
 

กรมฯ รับรองตำรับลุงดำเกาะเต่าแล้วเมื่อปี 2565
 

      ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ติดตามการใช้ตำรับยาสมุนไพรที่มีกัญชา กัญชง และกระท่อมปรุงผสมให้สามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะกลาง และผู้ป่วยระยะประคับประคอง โดยตำรับยาลุงดำเกาะเต่าเป็นตำรับยาของหมอพื้นบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีองค์ความรู้ และ ความเชี่ยวชาญในการใช้ยาน้ำมันกัญชา มีผู้ป่วยที่เคยได้รับยามากกว่า 1,000 ราย ทางกรมฯได้มีการรับรองตำรับเรียบร้อยแล้วเมื่อปี 2565 และ ต่อมาได้มีการมอบตำรับยาให้เป็นภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติเพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณสุข
 
     สำหรับปี 2566 นี้ กรมฯได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม ตำรับยาน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ และพัฒนาแนวทางการจัดบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย โดยได้มีการสนับสนุนการพัฒนาการใช้ยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย 10 ตำรับ โดย 3 ตำรับนั้น มีตำรับยาน้ำมันกัญชาลุงดำเกาะเต่า สูตร 1, สูตร 2 และสูตร 3 (สูตรใช้ทาภายนอก) มีการผลิตโดยโรงงานผลิตยา GMP โรงพยาบาลท่าฉาง กระจายให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเก็บข้อมูลประสิทธิผล และความปลอดภัยของตำรับยา และเก็บข้อมูลทางวิชาการ และพัฒนาการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย โดยต่อยอดการใช้ยาเพื่อการศึกษาวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการผลักดัน และ พัฒนาตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยสู่การใช้ประโยชน์ ในระบบบริการสุขภาพ อย่างยั่งยืน ต่อไป    

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด