Home : ข่าว COVID-19

เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ทีมผู้บริหารทีมแพทย์และตัวแทนภาคต่างๆของ สมุทรสาคร รวม 159 คน

28 กุมภาพันธ์ 2564 รักษาราชการแทนผู้ว่าฯสมุทรสาคร ประเดิมฉีดเป็นคนแรกของจังหวัดสมุทรสาคร ตามด้วยกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อีกด้วย อาทิ เจ้าหน้าที่หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้บริหารจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนหอการค้าจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตัวแทนผู้ประกอบการ ผู้แทนแม่ค้าในตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ผู้มีโรคประจำตัว ผู้แทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง รวมจํานวน 159 คน
Date: 01/03/2564 View: 527
เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ทีมผู้บริหารทีมแพทย์และตัวแทนภาคต่างๆของ สมุทรสาคร รวม 159 คน  ข่าว COVID-19  Healthserv.net

“อนุทิน ชาญวีรกูล”  เยี่ยมชมการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีรักษาราชการแทนผู้ว่าฯสมุทรสาคร ประเดิมฉีดเป็นคนแรกของจังหวัดสมุทรสาคร 


วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2564)  เวลา 10.30 น.  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ  ลงพื้นที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร  เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นประธานในการฉีดวัคซีนเข็มแรกของจังหวัดสมุทรสาคร โดยนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทน เป็นรายแรกของจังหวัดสมุทรสาครในการฉีดวัคซีนโควิด-19  ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ได้เน้นย้ำอีกว่า วัคซีนโควิด-19 จะฉีดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากพบว่ามีการเก็บค่าใช้จ่ายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ  แจ้งทางจังหวัดได้เลย 
 
จากนั้น ได้เดินเยี่ยมชมขั้นตอนการฉีดวัคซีน -19 ทั้ง 8 ขั้นตอน ได้แก่  จุดที่ 1 จุดลงทะเบียน  วัดไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์  ต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อบันทึกข้อมูล  จุดที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต จุด 3 ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดเซ็นยินยอมในการฉีดวัคซีน การสแกน LINE หมอพร้อม จุดที่ 4 จุดฉีดวัคซีนโควิด-19  จุดที่ 5 บันทึกข้อมูล/รับใบนัด จุดที่ 6 จุดพักสังเกตอาการ 30 นาที จุดที่ 7 วัดความดันโลหิต/ตรวจสอบรับใบนัด  รวมไปถึงจุดที่ 8  จุดประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล ซึ่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 นี้จะฉีดคนละ 2 เข็ม ห่างกัน 21 วัน
 
โดยในวันนี้ยังมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อีกด้วย อาทิ เจ้าหน้าที่หมอ พยาบาล  บุคลากรทางการแพทย์  ผู้บริหารจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนหอการค้าจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  ตัวแทนผู้ประกอบการ  ผู้แทนแม่ค้าในตลาด  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ผู้มีโรคประจำตัว ผู้แทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง รวมจํานวน 159 คน  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังนโยบายสําคัญของรัฐบาล ในการควบคุม ป้องกันโรค และการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับกลุ่มผู้มีความเสี่ยง ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข อาสาสมัคร สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ผู้มีโอกาสสัมผัสกับ ผู้ติดเชื้อและกลุ่มประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีภูมิต้านทาน สามารถลดการเจ็บป่วยรุนแรง การเสียชีวิต และการแพร่ระบาดของโรค จากสถานการณ์ที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรสาคร 
 
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าฯสมุทรสาคร  กล่าวว่า  จังหวัดสมุทรสาครมีการระบาดของโรค COVID-19 มากที่สุดในประเทศไทย โดยพบผู้ป่วยติดเชื้อ รายแรกของการระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อสะสมรวมทั้งสิ้น 16,358 ราย เป็นคนไทย 2,907 ราย แรงงานต่างชาติ 13,402  ราย โดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงของตําบลท่าทราย อําเภอเมืองสมุทรสาคร แม้ว่าจะสามารถดําเนินเฝ้าระวังเชิงรุก และควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จํานวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถวางใจในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคได้ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยการให้วัคซีนป้องกันโรค จะทําให้ประชากรในจังหวัดสมุทรสาคร ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ การเจ็บป่วยรุนแรง และการเสียชีวิต ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาครได้รับการจัดสรรวัคซีนรอบแรกของประเทศไทย จํานวน 70,000 โดส และจะได้รับจัดสรรเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ในชุมชน ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ภายใต้การบริหารจัดการ และการบริการฉีดวัคซีนตาม 8 ขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการกระจายการฉีดวัคซีน ทั้งในโรงพยาบาลภาครัฐ และการให้ความร่วมมือของ โรงพยาบาลภาคเอกชน เพื่อสามารถฉีดกลุ่มเป้าหมายให้ความครอบคลุม และรวดเร็วมากที่สุด.....//

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
28 กุมภาพันธ์ 2564
เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ทีมผู้บริหารทีมแพทย์และตัวแทนภาคต่างๆของ สมุทรสาคร รวม 159 คน  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
 
เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ทีมผู้บริหารทีมแพทย์และตัวแทนภาคต่างๆของ สมุทรสาคร รวม 159 คน optional image:603c6f6b62d97 size:800x533
 
เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ทีมผู้บริหารทีมแพทย์และตัวแทนภาคต่างๆของ สมุทรสาคร รวม 159 คน optional image:603c6f2ed2ce9 size:800x533
 
เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ทีมผู้บริหารทีมแพทย์และตัวแทนภาคต่างๆของ สมุทรสาคร รวม 159 คน optional image:603c6f3f5b673 size:800x533
 
เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ทีมผู้บริหารทีมแพทย์และตัวแทนภาคต่างๆของ สมุทรสาคร รวม 159 คน optional image:603c6f4751c97 size:800x533
 
เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ทีมผู้บริหารทีมแพทย์และตัวแทนภาคต่างๆของ สมุทรสาคร รวม 159 คน optional image:603c6f4fd998d size:800x533
 
เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ทีมผู้บริหารทีมแพทย์และตัวแทนภาคต่างๆของ สมุทรสาคร รวม 159 คน optional image:603c6f563723d size:800x533
 
เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ทีมผู้บริหารทีมแพทย์และตัวแทนภาคต่างๆของ สมุทรสาคร รวม 159 คน optional image:603c6f5ac64bb size:800x533
 
เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ทีมผู้บริหารทีมแพทย์และตัวแทนภาคต่างๆของ สมุทรสาคร รวม 159 คน optional image:603c6f62f2603 size:800x533
 
เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ทีมผู้บริหารทีมแพทย์และตัวแทนภาคต่างๆของ สมุทรสาคร รวม 159 คน optional image:603c6f72ddd7b size:800x533
 
เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ทีมผู้บริหารทีมแพทย์และตัวแทนภาคต่างๆของ สมุทรสาคร รวม 159 คน optional image:603c6f88cf37b size:800x533
 
เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ทีมผู้บริหารทีมแพทย์และตัวแทนภาคต่างๆของ สมุทรสาคร รวม 159 คน optional image:603c6fa1ebb42 size:800x533
 
เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ทีมผู้บริหารทีมแพทย์และตัวแทนภาคต่างๆของ สมุทรสาคร รวม 159 คน optional image:603c6fa7c01fb size:800x533
 
เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ทีมผู้บริหารทีมแพทย์และตัวแทนภาคต่างๆของ สมุทรสาคร รวม 159 คน optional image:603c6fb0bda5c size:800x533
 
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com