ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ข้อห่วงใยและเสนอแนะ ต่อ ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า

ข้อห่วงใยและเสนอแนะ ต่อ ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า Thumb HealthServ.net
ข้อห่วงใยและเสนอแนะ ต่อ ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ThumbMobile HealthServ.net

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีข้อห่วงใยต่อร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่...) พ.ศ. ... หรือร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ที่มีสาระสำคัญคือเปิดให้รายย่อยสามารถผลิตและจำหน่ายสุรา โดยลดเงื่อนไขการขออนุญาตผลิต และให้สามารถผลิตสุราเพื่อบริโภคได้เองโดยไม่ต้องขออนุญาต ขอให้ศึกษาผลกระทบให้ครอบคลุมรอบด้าน ควรต้องมีนโยบายหรือมาตรการที่เหมาะสมมารองรับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่สินค้าธรรมดา จำเป็นต้องมีการควบคุม เตรียมเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อไป

 
        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นชอบ 4 เรื่อง จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติปี 2565, ข้อเสนอเชิงนโยบายให้ขายเหล้าอย่างรับผิดชอบ, แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่ 2 และมีข้อห่วงใยต่อร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า อาจทำให้ประชาชนดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น ให้พิจารณาผลกระทบรอบด้านและจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุม
 
ข้อห่วงใยและเสนอแนะ ต่อ ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า HealthServ
 
         4 กรกฎาคม 2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดย ดร.สาธิตกล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 4 เรื่องหลัก คือ


1. การจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2565 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในการเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน โดยในปีนี้มีโครงการเชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาผ่านคิวอาร์โคดหรือ http://stopdrink.com/kaopansa65/ ซึ่งภายหลังการจัดงานจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัดที่ชวนประชาชนลงนามผ่านระบบออนไลน์มากที่สุด 10 รางวัล
 

2. เห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการสนับสนุนให้ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการขายอย่างรับผิดชอบ โดยมอบคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย พิจารณาการออกกฎหมายในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป


3. แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565-2570) ลงสู่พื้นที่ มอบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนและรายงานผลให้ทราบทุก 6 เดือน ซึ่งขณะนี้แผนปฏิบัติการฯ อยู่ในขั้นตอนเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ


 
ข้อห่วงใยและเสนอแนะ ต่อ ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า HealthServ
 


4.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีข้อห่วงใยต่อร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่...) พ.ศ. ... หรือร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ที่มีสาระสำคัญคือเปิดให้รายย่อยสามารถผลิตและจำหน่ายสุรา โดยลดเงื่อนไขการขออนุญาตผลิต และให้สามารถผลิตสุราเพื่อบริโภคได้เองโดยไม่ต้องขออนุญาต ว่า

             คณะกรรมการฯ มีความห่วงใยต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ให้ศึกษาผลกระทบให้ครอบคลุมรอบด้าน เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะผู้ผลิตรายย่อยเป็นจำนวนมาก รวมทั้งผู้ผลิตเพื่อบริโภคเองภายในครัวเรือน จะทำอย่างไรเพื่อลดปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายสุราก้าวหน้า (เสรี) ซึ่งควรต้องมีนโยบายหรือมาตรการที่เหมาะสมมารองรับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่สินค้าธรรมดา จำเป็นต้องมีการควบคุม เช่น
 
  • จะทำอย่างไรให้มีมาตรการควบคุมคุณภาพการผลิตเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนให้ได้มาตรฐาน
  • ให้ความหนาแน่นของจำนวนใบอนุญาตไม่ให้มากจนเกินไป
  • การพัฒนาหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตฯ ให้มีเงื่อนไขและราคาที่มิให้ออกโดยง่ายจนเกินไป
  • ควบคุมจำนวนใบอนุญาต
  • ผลกระทบที่จะเกิดกับเด็กและเยาวชน


 
             การยกระดับความรับผิดชอบของผู้ขาย โดยเฉพาะร้านที่ขายแบบนั่งดื่ม (ร้านเหล้า ผับบาร์) ควรต้องมีเงื่อนไขการได้ใบอนุญาต เช่น
  • ผ่านการอบรมเรื่องจริยธรรม สำนึกความรับผิดชอบของผู้ขาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ยกเลิกใบอนุญาตได้ เมื่อกระทำผิดหลักเกณฑ์
  • การพัฒนามาตรการเยียวยาเพื่อลดปัญหาหรือผลกระทบ โดยเฉพาะการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการเลิกเหล้า ช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสุรา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งนำรายได้หรือภาษีจากสุรามาใช้ เพื่อสร้างสมดุลทางนโยบาย
  • การพัฒนาปรับปรุงให้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม

โดยจะมีการเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อไป

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด