ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประกาศชื่อวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 ตัวที่ 52 คือ เอดีบี-บูทินาคา (ADB-BUTINACA)

ประกาศชื่อวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 ตัวที่ 52 คือ เอดีบี-บูทินาคา (ADB-BUTINACA) HealthServ.net

ราชกิจจาฯ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตฤออกฤทธิ์ในประเภท 1 เพิ่ม 1 รายการเป็นลำดับที่ 52 ชื่อวัตถุออกฤทธิ์ เอดีบี-บูทินาคา (ADB-BUTINACA)

ประกาศชื่อวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 ตัวที่ 52 คือ เอดีบี-บูทินาคา (ADB-BUTINACA) ThumbMobile HealthServ.net
ประกาศชื่อวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 ตัวที่ 52 คือ เอดีบี-บูทินาคา (ADB-BUTINACA) HealthServ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตฤออกฤทธิ์ในประเภท 1 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 โดยที่เป็นการสมควรระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกำกับดูแลวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และมาตรา 30 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุขโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566"
 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้ เป็นลำดับที่ 52 ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 
ลำดับที่ 52
ชื่อวัตถุออกฤทธิ์ เอดีบี-บูทินาคา  (ADB-BUTINACA)
ชื่อทางเคมี N-[(2 S)-1-amino-3,3-dimethyl-1- oxobutan-2-yl]-1-butylindazole-3- carboxamide 


 
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ชลน่าน ศรีแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศชื่อวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 ตัวที่ 52 คือ เอดีบี-บูทินาคา (ADB-BUTINACA) HealthServ

เอดีบี-บูทินาคา ADB-BUTINACA


ADB-BUTINACA (ADB-BINACA) เป็นสารแคนนาบินอยด์สังเคราะห์ชนิดใหม่ที่ถูกค้นพบครั้งแรกในยุโรปในปี 2562 จากนั้นยาชนิดใหม่นี้ก็แพร่หลายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นปี 2564 แม้ว่าสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NFS) จะระบุในการจับกุมที่แท้จริงตั้งแต่ต้น เมื่อปีที่แล้ว ไม่สามารถทดสอบตัวอย่างทางชีววิทยาได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลเมตาบอลิซึมและไม่มีมาตรฐานอ้างอิง ในที่สุด NFS ก็ได้กำหนดวิธีการตรวจจับในตัวอย่างทางชีววิทยาขึ้นมา



อ้างอิง 
  • ADB-BUTINACA - UNODC Laboratory and Scientific Service Portals [link]
  • The method of detection ADB-BUTINACA in urine and application in forensic cases [link]
  • Adb-butinaca PubChem CID 155907792 [link]
ประกาศชื่อวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 ตัวที่ 52 คือ เอดีบี-บูทินาคา (ADB-BUTINACA) HealthServ
ประกาศชื่อวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 ตัวที่ 52 คือ เอดีบี-บูทินาคา (ADB-BUTINACA) HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด