ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน (ACTCS - ASEAN Clean Tourist City Standard)

มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน (ACTCS - ASEAN Clean Tourist City Standard) Thumb HealthServ.net
มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน (ACTCS - ASEAN Clean Tourist City Standard) ThumbMobile HealthServ.net

การจัดหาเครื่องมือให้แก่ประเทศสมาชิกนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ของตน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล่อมและชีวิดความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชากรท้องถิ่นโดยช่วยลดความยากจนของผู้คนลง

มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน (ACTCS - ASEAN Clean Tourist City Standard) HealthServ
มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน (ACTCS - ASEAN Clean Tourist City Standard)  
จุดมุ่งหมายของการจัดทำมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน (ACTCS) ได้แก่ การจัดหาเครื่องมือให้แก่ประเทศสมาชิกนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ของตน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล่อมและชีวิดความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชากรท้องถิ่นโดยช่วยลดความยากจนของผู้คนลง 
 
มาตรฐานนี้ยังได้รับการออกแบบมาให้ช่วยรักษาสภาพแวดล่อมเพื่อรับมือกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาของเมืองต่างๆ  ในอาเชียนอย่างยั่งยืน ดังนั้นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งที่ควรพิจารณาได้แก่ การที่แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของอาเซียน (ASEAN Tourism Strategic Plan - ATSP) 2011-2015 ให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ กับการเพิ่มความสามารถในการจัดการกับภาวะโลกร้อนของกิจกรรมการท่องเที่ยวในอาเซียน ควบคู่ไปกับการเพิ่มคุณภาพของบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวในภูมิภาค
 
 
มาตรฐานนี้มีพื้นฐานมาจากกลุ่มตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินความยั่งยืนและคุณภาพการท่องเที่ยวของเมืองใหญ่ในอาเชียนในปัจจุบันตลอดจนระบุถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น ถือได้ว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ประเทศสมาชิกอาเชียนสามารถนำไปใช้เป็นเป้าหมายหลักของการจัดการการท่องเที่ยวของตน ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การยกระดับความพึ่งพอใจของนักท่องเที่ยว ดึงดูดให้มีผู้มาท่องเที่ยวมากขึ้นและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรท้องถิ่นให้สูงขึ้น
 
มาตรฐานฉบับนี้ให้ความสำคัญกับเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม เมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นอยู่แล้ว ด้วชี้วัดที่มีการประเมินตามมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน (ACTCS) เป็นตัวชี้วัดในเรื่องต่อไปนี้:
• การจัดการสิ่งแวดล้อม
• การจัดการของเสีย
• การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด
• พื้นที่สีเขียว
•  ความปลอดภัยด้านสุขภาพและความปลอดภัยและมั่นคงในเขตเมือง
• โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยว
 
อาเซียนประกอบขึ้นด้วยประเทศสมาชิกจำนวน 10 ประเทศที่แตกต่างกันมากในเรื่องของระดับพัฒนาการของการการท่องเที่ยว จำนวนและประเภทของนักท่องเที่ยว อิทธิพลของการท่องเที่ยวที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนระบบและองค์กรการเมืองในแต่ละประเทศ รวมทั้งมีนโยบาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นความสำเร็จของมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเชียนฉบับนี้ จึงขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดที่ได้คัดเลือกมาใช้ในการประเมิน โดยจะต้องเป็นตัวชี้วัดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ :
• เป็นตัวชี้วัดทั่วๆ ไปที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกประเทศ
• ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ให้การยอมรับ
• เป็นตัวขี้วัดที่ยืดหยุ่นได้
• ง่ายสำหรับการตรวจวัดและติดตาม
 
เนื่องจากมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ด่างๆ ได้ ดังนั้นหากจำเป็นก็อาจปรับปรุงแก้ไขได้ทุก 3 ปี
 
กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ ชั้น 2 - 3 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทร: 02 141 3333
แฟกซ์: 02 143 9719
https://www.dot.go.th/​
 
HealthServ.net
รวมข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ แพคเกจโปรแกรมบริการสุขภาพ จากผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการเข้าถึงข้อมูล สำหรับใช้ในการตัดสินใจ เลือกใช้บริการสุขภาพได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด สำหรับตัวคุณและคนที่คุณห่วงใย
FB https://www.facebook.com/healthserv.net/​
Line @healthserv 
Email healthserv.net@gmail.com 
มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน (ACTCS - ASEAN Clean Tourist City Standard) HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด