ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

39 แพทย์เครือข่ายต้านภัยยาเสพติด หนุนมติถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ด้วย 5 เหตุผล

39 แพทย์เครือข่ายต้านภัยยาเสพติด หนุนมติถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ด้วย 5 เหตุผล HealthServ.net
39 แพทย์เครือข่ายต้านภัยยาเสพติด หนุนมติถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ด้วย 5 เหตุผล HealthServ.net

เครือข่ายแสดงความเห็นด้วยและขอบพระคุณ ต่อกรณีที่สภาฯ มีมติให้ถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ออกจากวาระการประชุมเพื่อให้ทบทวน ด้วยเหตุผลสนับสนุน 5 ประการ

 
 
เครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติด
15 กันยายน 2565
 
เรื่อง จดหมายเปิดผนึกฉบับที่สาม ขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ ขอเรียกร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับปลดกัญชาจากการเป็นยาเสพติด
 
เรียน สมาชิสภาผู้แทนราษฎรที่ลงมติให้ถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ รองนายกรัฐมนาตรี นายวิษณุ เครืองาม ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 


สืบเนื่องจากที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ออกจากวาระการประชุมเพื่อให้กรรมาธิการวิสามัญกลับไปทบทวนรายละเอียดใหม่นั้น ทางเครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติดขอแสดงความเห็นด้วยและขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ ด้วยเหตุผล คือ 
 
(1) ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ฉบับนี้มุ่งเน้นกัญชาเพื่อนันทนาการ ไม่ใช่กัญชาทางการแพทย์อย่างที่กล่าวอ้างไว้  จะทำให้เกิดเศรษฐกิจกัญชาเพื่อนันทนาการทั่วประเทศไทย 
 
(2) การอนุญาตให้ปลูกกัญชาในครัวเรือนโดยไม่มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลที่เพียงพอ จะทำให้เยาวชนนำดอกกัญชาไปสูบ ให้กัน และจำหน่ายอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
และจะมีการนำกัญชาไปใส่อาหารขายทั่วไป โดยไม่บอกผู้บริโภค 
 
(3) มาตรการควบคุมการขายและโฆษณากัญชา มุ่งควบคุมเฉพาะช่อดอกและยางกัญชา จะเกิดการโฆษณาและส่งเสริมการขายดอกกัญชาโดยใช้กลยุทธ์โฆษณาและส่งเสริมการขายใบกัญชาแทนในทุกสื่อตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนกับที่เราได้เห็นการโฆษณาน้ำแร่หรือโซดา แทนการโฆษณาเบียร์ อยู่ทั่วไป 
 
(4) ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ฉบับนี้บังคับให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทำหน้าที่สนับสนุนผู้ประกอบการกัญชา แทนที่จะทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค อันเป็นการบิดเบือนภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างร้ายแรง ประชาชนจะไม่มีหน่วยงานใดช่วยคุ้มครอง และ
 
(5) ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ นี้จะนำประเทศไทยไปกระทำผิดต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยยาเสพติด จะส่งผลให้ประเทศไทยอาจถูกลงโทษห้ามนำยาที่จำเป็นบางชนิดเข้ามาใช้ในประเทศไทย (เช่น มอร์ฟิน) เป็นต้น 
 
การมีมติให้ถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ นี้เพื่อให้มีการทบทวนให้รอบคอบจึงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพราะการได้ กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพจะก่อปัญหามากกว่าแก้ปัญหา
 
 
 
 
ปัญหาผลกระทบของกัญชาเสริไม่ได้อยู่ที่ ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ (ที่ไร้ประสิทธิภาพ) ต้องตกไปแล้วทำให้เกิดสภาวะสูญญากาศ แต่ปัญหาสภาวะสุญญากาศอยู่ที่การคงอยู่ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับปลดกัญชาจากการเป็นยาเสพติด ดังนั้นในขณะที่กำลังพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ นี้ ให้รอบคอบซึ่งต้องใช้เวลา เพราะต้องผ่านกระบวนการทั้งสองสภา หรือ อาจมีการยุบสภาก่อน ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้อง "ปิดกัญชาเสรีในสภาวะลุญญากาศก่อน" เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อประเทศและอนาคตของเยาวชน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวไว้หลายครั้งต่อสาธารณะว่าพร้อมที่จะชะลอการปลดกัญชาเสรี เพียงรอให้คณะกรรมการป้องกันแเละปราบปรามยาเสพติดเรียกประชุมเท่านั้น (เช่น https://www.youtube.com/watch?v=5VYQx3y-WMQ&t=1272s ประมาณนาทีที่ 20) เครือข่ายฯ จึงขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ยกเลิกประกาศกระทรวงลาธารณลุขฉบับปลดกัญชาจากการเป็นยาเสพติด เพื่อ "ปิดสภาวะสญญากาศทันที"
 
ในขณะที่กำลังพัฒนาร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ฉบับนี้ให้รอบคอบ ประเทศไทยจะกลับไปเป็น "กัญชาทางการเพทย์" อย่างเดิม ซึ่งจะสามารถพัฒนาให้ผู้ป่วยเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป 
 
หากทำเช่นนี้จะเรียกได้ว่าเป็นนโยบายกัญชาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 

 
39 แพทย์เครือข่ายต้านภัยยาเสพติด หนุนมติถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ด้วย 5 เหตุผล HealthServ
 
ลงชื่อ เครือข่ายนักวิชาการและภาดประชาชนต้านภัยยาเสพติด
 
1. นพ.ชาตรี บานชื่น อดีดกรรมการแพทยสภา อดีตอธิบค์กรมลขภาพจิต และ อดีตอธิบดีกรมการ
แพทย์กระทรวงสาธารณสุข
2. นายนิยม เติมครีสุข อดีตเลขาธิการ ป.ป.ส. และ อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม
3. นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต อดีตเลขาธิการ ป.ป.ส.
4. ดร.วิโรจน์ สมใหญ่ ที่ปรึกษาคณะกรมการควบคุมยาเสพติตระหว่างประเทศ สหประชาชาติ
5. นางทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนา
6. ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล นักวิทยาศาสตร์ Centre for Addiction and Mental Health, Canada
7. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาดี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การแพทย์วัยรุ่น และ ผู้จัดการโครงการต้นทุนชีวิต ประเทศไทย
8. ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ ศาสตราจารย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. ศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์ ศาสตราจารย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. พล.ต.นพ.พิชัย แสงชาญชัย ประธานชมรมจิตเวชศาสตร์การเสพติดแห่งประเทศไทย
11. รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยายมหิตล และ อาจารย์ภาควิชาเภลัชวิทยา คณะ
เภลัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12. ผศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ นายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย
13. ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ศาสตราจารย์ สาขาระบาดวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
14. ผศ.ดร.อุษณีย์ พึ่งปาน ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยยาเสพติด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15. ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16. นายพงศธร จันทรัศมี  มูนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
17. นายไฟช้อน บุญรอด ประธานเครือข่ายภาคประชาชนป้องกันภัยยาเสพติด
18. นายวัชรพงค์ พุ่มชื่น นักพัฒนางานวิชาการ ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
19. นายวันชัย บุญประชา มลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
20. นพ.ไพศาล ปัณทุกำพล สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระครีนครินทร์บรมราชชนนี 
21. รศ.นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
อดีตประธานราชวิทยาลัยศัลยศาสตร์
22. นพ.วิทยา จารุพูนผล  ข้าราชการบำนาญ รพ.ขอนแก่น
23. ศ.คลินิก นพ.อภิชาติ ศิวยาธร อดีตรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
24. นพ.วิโรจน์ เยาวพลกุล  แพทย์เกษียณ จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
25. นพ.วัฒนา สุพรหมจักร  แพทย์เกษียณ จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
26. พล.อ.นพ.ชูศักดิ์ สวรรณศิริกุล  แพทย์เกษียณ จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
27. พล.อ.ท.นพ.วิศิษฎ์ ดุสิตนานนท์  แพทย์เกษียณ จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
28. นพ.เจริญ ปฏิภาณเทวา  แพทย์เกษียณ จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
29. พญ.ภาพิส เสงี่ยมพรพาณิชย์  ข้าราชการบำนาญ
30. พญ.อรพินธ์ พจน์พริ้ง อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31. พล.อ.ท.นพ.อิสสระชัย จุลโมกข์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ รพ.บางโพ และอดีตผู้อำนวยการ รพ.พระมงกุฎ
32. นพ.พงษ์สันติ ลิ้สัมพันธ์  ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ รพ.หัวเฉียว
33. นพ.ณัฐกุล แย้มประเสริฐ กลุ่มงานออร์โรปิติกส์ รพ.มหาราชนครราชสีมา
34. ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม อายุรแพทย์ คณะแพทยศาลตร์ และ รองผู้อำนวยการ รพ.รามาธิบดี
35. นพสรรัตน์ เลอมานวรรัตน์ แพทย์เกษียณ จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
36. นพ.อธิคม สงวนตระกูล กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.มหาราชนครราชสีมา
37. พญ.สริฐา มหาศิริมงคล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.กลาง
38. นพ.ปฏิเวช งามวิจิตวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.กลาง
39. พญ.วิภัสรา สวัสดี นายแพทย์ชำนาญการ รพ.บุรีรัมย์ 
39 แพทย์เครือข่ายต้านภัยยาเสพติด หนุนมติถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ด้วย 5 เหตุผล HealthServ
39 แพทย์เครือข่ายต้านภัยยาเสพติด หนุนมติถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ด้วย 5 เหตุผล HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด