ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ปลัด สธ. คนใหม่เผย นำบทเรียนโควิดมาใช้พัฒนาระบบสาธารณสุขต่อไป

ปลัด สธ. คนใหม่เผย นำบทเรียนโควิดมาใช้พัฒนาระบบสาธารณสุขต่อไป Thumb HealthServ.net
ปลัด สธ. คนใหม่เผย นำบทเรียนโควิดมาใช้พัฒนาระบบสาธารณสุขต่อไป ThumbMobile HealthServ.net

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง เผย ความร่วมมือควบคุม “โควิด” ของคนไทยทุกคน รวมถึงการบรรจุข้าราชการ 4.5 หมื่นตำแหน่ง และการที่โรงพยาบาลมีเงินบำรุงเพิ่มขึ้น จะเป็นจุดแข็งที่นำมาพัฒนางานสาธารณสุขได้ต่อไป เน้นการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมเดินหน้าตามนโยบาย Health For Wealth เตรียมให้โรงพยาบาลตั้งกลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์พัฒนาบริการ

ปลัด สธ. คนใหม่เผย นำบทเรียนโควิดมาใช้พัฒนาระบบสาธารณสุขต่อไป HealthServ

 
          วันนี้ (1 ตุลาคม 2565) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ เดินทางเข้าสักการะพระพุทธนิรามัย ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ศาลพระพรหม พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระอนุสาวรีย์กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระพุทธมหานวนาคปฏิมากร ก่อนเดินทางไปถวายสังฆทาน ร่วมกับคณะผู้บริหาร ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี
 
          นพ.โอภาสให้สัมภาษณ์ว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ส่งผลให้ระบบสาธารณสุขไทยเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมาก เป็นบทเรียนในการจัดการ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับความร่วมมือจากคนทั้งประเทศทำให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยดีทั้งจากฝ่ายนโยบาย ระบบสาธารณสุขที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค การรักษา โดยบุคลากรทางการแพทย์ทุกสังกัด การสนับสนุนจัดหายา วัคซีน การกระจายกำลังคน อสม. ที่สำคัญคือ ประชาชนมีความตื่นตัวทางสุขภาพและให้ความร่วมมืออย่างดี ถือเป็นจุดแข็งที่จะนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณสุขต่อไป รวมถึงการบรรจุบุคลากรสาธารณสุขเป็นข้าราชการ 4.5 หมื่นตำแหน่ง และการที่โรงพยาบาลหมดปัญหาหนี้สินและมีเงินบำรุงเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานโควิด 19 จะเป็นปัจจัยที่ช่วยพัฒนาระบบสาธารณสุขในระยะ 3 ปีต่อจากนี้
 
          นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า การทำงานจากนี้จะยึดนโยบายของรัฐบาล ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูประบบสาธารณสุข รวมถึงนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “Health for Wealth” สร้างสมดุลระหว่างสุขภาพและความมั่งคั่ง ซึ่งหมายถึงความมั่งคั่งทางสุขภาพ ที่เป็นต้นทุนที่สำคัญของประเทศ ซึ่งภาพรวมมี 5 เรื่อง คือ สร้างความเข้มแข็งทางสุขภาพของประชาชน, ความเข้มแข็งหน่วยบริการ, การดูแลผู้สูงอายุให้สุขภาพดี ทำงานได้เหมาะสมตามสภาพ, การพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยใช้เงินบำรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาลระดับอำเภอ ช่วยกระตุ้นและหมุนเวียนเศรษฐกิจ และทำข้อมูลสุขภาพให้เป็นของประชาชนโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
 
          “วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคมนี้ ที่จะมีการประชุมทางไกลถ่ายทอดนโยบาย จะขอให้โรงพยาบาลประเมินตนเองและศักยภาพทางการเงิน เพื่อนำมาใช้ลงทุนทำประโยชน์ให้ประชาชน เช่น สร้างอาคารจอดรถผู้มารับบริการ ปรับปรุงอาคารผู้ป่วย ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือติดตั้งโซลาร์รูฟ โซลาร์เซลล์ เพื่อประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงซ่อมแซมบ้านพักเพื่อเป็นสวัสดิการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น นอกจากนี้  โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลที่มีความพร้อม จะให้ตั้งกลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชน ให้ได้รับบริการสะดวกขึ้นลดความแออัดในโรงพยาบาล” นพ.โอภาสกล่าว
 
          สำหรับการถ่ายโอน รพ.สต.ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นั้น กระทรวงเห็นด้วยกับการกระจายอำนาจ โดยประชาชนต้องไม่ได้รับผลกระทบ บริการต่างๆ ต้องได้รับตามเดิม ซึ่งได้สั่งการให้ตั้งศูนย์ติดตามการถ่ายโอนทั้งส่วนกลางและภูมิภาค และกำชับให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงนามกับนายก อบจ.ในการถ่ายโอน รพ.สต. เมื่อ อบจ.มีความพร้อมทุกด้าน โดยเฉพาะการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้าง รวมกว่า 9 พันคน หาก อบจ.ใดมีความพร้อมที่จะจ้างลูกจ้างต่อให้ดำเนินการถ่ายโอนได้ทันที ซึ่งสัปดาห์นี้คาดว่าจะมี อบจ.หลายแห่งที่พร้อมรับการถ่ายโอน รพ.สต. ระหว่างนี้ หากมีปัญหาใดๆ กระทรวงสาธารณสุขยินดีช่วย อบจ.แก้ไข เช่น เรื่องการบริการ ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดหน่วยบริการ พร้อมยาและเวชภัณฑ์ไปช่วยบริการ คาดว่าการถ่ายโอนจะเป็นไปอย่างราบรื่น
ปลัด สธ. คนใหม่เผย นำบทเรียนโควิดมาใช้พัฒนาระบบสาธารณสุขต่อไป HealthServ
ปลัด สธ. คนใหม่เผย นำบทเรียนโควิดมาใช้พัฒนาระบบสาธารณสุขต่อไป HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด