ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เผยโฉม 4 พันธุ์กัญชาไทยแท้ เฉพาะถิ่นหายาก จุดเด่น THC และ CBD สูง

เผยโฉม 4 พันธุ์กัญชาไทยแท้ เฉพาะถิ่นหายาก จุดเด่น THC และ CBD สูง HealthServ.net

4 พันธุ์ได้แก่ หางกระรอกภูพาน หางเสือสกลนคร ตะนาวศรีก้านขาว ตะนาวศรีก้านแดง เป็นผลงานความร่วมมือพัฒนาของ 3 องค์กร ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พร้อมเทียบชั้นระดับนานาชาติ รอรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร

เผยโฉม 4 พันธุ์กัญชาไทยแท้ เฉพาะถิ่นหายาก จุดเด่น THC และ CBD สูง ThumbMobile HealthServ.net
เผยโฉม 4 พันธุ์กัญชาไทยแท้ เฉพาะถิ่นหายาก จุดเด่น THC และ CBD สูง HealthServ

กรมวิทย์ฯ มทร.อีสานและ มหิดล ร่วมพัฒนากัญชาพันธุ์ไทย 

นายแพทย์ศุกกิจ ศิริลิกษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาขตสกลนคร และภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลิยมหิดล พัฒนากัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ คือ กัญชาพันธุ์หางกระรอกภูพานเอสที 1 กัญชาพันธุ์หางเสือสกลนครทีที 1 กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ 1 และกัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี 1 การศึกษาในครั้งนี้ได้ทำการศึกษาครอบคลุมทั้งลักษณะทางด้านพฤกษศาสตร์ (phenotype) ด้านเคมี (chemical profile) และข้อมูลสารพันธุกรรม (genetic profile) ซึ่งพบว่ากัญชาไทยแต่ละพันธุ์มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้น ใบ ช่อดอก และกลิ่นมีความแตกต่างกัน
 
กัญชาพันธุ์หางกระรอกภูพานเอสที 1
มีลักษณะของช่อดอก เป็นพวงคล้ายหางกระรอก มีช่อดอกใหญ่ มีกลิ่นเฉพาะตัวหอม คล้ายมะม่วงสุก และไม่มีกลิ่นฉุน
 
กัญชาพันธุ์หางเสือสกลนครทีที 1
มีลักษณะของช่อดอกยาวเป็นพวงยาวคล้ายหางเสือ มีกลิ่นเฉพาะตัวหอมคล้ายเปลือกส้ม และมีกลิ่นฉุนเล็กน้อย
 
กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ 1
มีลักษณะของช่อดอกเป็นกระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง มีช่อดอกจำนวนมาก มีทรงต้น
ที่เป็นพุ่ม และมีกลิ่นที่เฉพาะตัว หอมคล้ายเปลือกส้มผสมกลิ่นตะไคร้ มีกลิ่นฉุนน้อยกว่าพันธุ์หางเสือสกลนครทีที 1
 
กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี 1
มีช่อดอกจำนวนมากเช่นเดียวกับพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาวดับเบิยูเอ 1 แต่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่าง คือ มีสีแดงที่กิ่ง ก้าน และก้านใบ มีกลิ่นหอมหวานคล้ายกลิ่นผลไม้สุกไม่มีกลิ่นฉุน

เมื่อเทียบข้อมูลทางด้านสารพันธุกรรมกับฐานข้อมูลของกัญชาทั่วโลก พบว่า กัญชาไทยทั้ง 4 พันธุ์ พบได้เฉพาะถิ่นเท่านั้น ไม่พบได้ทั่วไปและเป็นพันธุ์ที่หายาก ซึ่งกัญชาแต่ละพันธุ์ของไทย มีสารสำคัญในสัดส่วนที่ต่างกัน จึงมีประโยชน์ต่อการบ่งใช้ในการรักษาโรคที่ต่างกัน รวมถึงการได้สารสำคัญคงที่ในการปลูกทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
 
เผยโฉม 4 พันธุ์กัญชาไทยแท้ เฉพาะถิ่นหายาก จุดเด่น THC และ CBD สูง HealthServ

3 จุดเด่นกัญชาพันธุ์ไทย

โดยกัญชาทั้งหมดที่กล่าวมาได้ทำการศึกษาทางด้านเคมีและข้อมูลทางด้านสารพันธุกรรม พบว่า กัญชาพันธุ์ไทยมีลักษณะเด่นถึง 3 แบบ
 
แบบที่ 1 กัญชาที่ให้สาร THC สูง หรือกัญชา type I
ได้แก่ กัญชาพันธุ์หางเสือสกลนครทีที 1 และกัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาว
ดับเบิลยูเอ 1
 
แบบที่ 2 กัญชาที่ให้สาร THC และ CBD (THC : CBD = 1: 1) ในสัดส่วนที่เท่ากัน หรือกัญชา type II
ได้แก่ กัญชาพันธุ์หางกระรอกภูพานเอสที 1
 
แบบที่ 3 กัญชาที่ให้สาร CBD สูง หรือกัญชา type III
ได้แก่ กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี 1
 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า การพัฒนากัญชาพันธุ์ไทยมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ช่วยให้เกษตรกร ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการพัฒนากัญชาพันธุ์ไทย ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก ลดการขาดดุลการค้ากับต่างประเทศได้ และขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สถาบันวิจัยสมุนไพร ได้รับใบอนุญาตให้ทำการศึกษาวิจัยการปลูกกัญชา ซึ่งวัตถุดิบที่ได้จะนำมาศึกษาวิจัย แบบครบวงจรทางด้านต่างๆ ได้แก่ พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ เคมี เอกลักษณ์ทางเภสัชเวทการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมสารสกัดที่มีปริมาณสารสำคัญสูง และควบคุมคุณภาพสารสกัด ให้ได้มาตรฐานสากล พิษวิทยาของกัญชาทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง เพื่อ
เป็นข้อมูลส่งเสริมการใช้กัญชาและประเมินความปลอดภัยของกัญชา เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสารสกัดกัญชา  นายแพทย์ศุภกิจ กล่าว 
 
สถาบันวิจัยสมุนไพร...รายงาน
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด