ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เปิดคอร์ส อนาคตธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เร่งปั๊มจำนวนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โตให้ทันโอกาส

เปิดคอร์ส อนาคตธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เร่งปั๊มจำนวนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โตให้ทันโอกาส HealthServ.net

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดหลักสูตรอนาคตธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ที่คัดสรรหัวข้อสำคัญและจำเป็นต้องรู้ในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่ธุรกิจรองรับสังคมสูงวัย เน้นให้ธุรกิจปรับตัวรองรับ ทุกสถานการณ์ เรียนรู้เทคนิค การสร้างธุรกิจให้มีมาตรฐานแข่งขันได้ และเล็งเห็นโอกาสในธุรกิจนี้ผ่านประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

เปิดคอร์ส อนาคตธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เร่งปั๊มจำนวนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โตให้ทันโอกาส ThumbMobile HealthServ.net
เปิดคอร์ส อนาคตธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เร่งปั๊มจำนวนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โตให้ทันโอกาส HealthServ
พาณิชย์ฯ เปิดคอร์ส อนาคตธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เร่งปั๊มจำนวนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โตให้ทันโอกาส
8 ตุลาคม 2563
 
          กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดหลักสูตรอนาคตธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ที่คัดสรรหัวข้อสำคัญและจำเป็นต้องรู้ในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่ธุรกิจรองรับสังคมสูงวัย เน้นให้ธุรกิจปรับตัวรองรับ ทุกสถานการณ์ เรียนรู้เทคนิค การสร้างธุรกิจให้มีมาตรฐานแข่งขันได้ และเล็งเห็นโอกาสในธุรกิจนี้ผ่านประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้คนอยากทำธุรกิจได้เข้าสู่ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น สอดรับกับขนาดของประชากรผู้สูงอายุที่ขยายตัวขึ้นทุกปีซึ่งเป็นช่องว่างที่ยังรอให้ผู้สนใจมาบุกตลาดนี้และเป็นกลไกผลักดันให้เศรษฐกิจของไทยเดินหน้าต่อไป
          นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร อนาคตธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ณ ชั้น 6 ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อจัดงานสัมมนาฯ ดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุให้สามารถปรับตัวได้สอดคล้องกับข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่สนใจหันมาประกอบธุรกิจนี้ด้วยมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจ อันนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
 
          รมช. กล่าวต่อว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 150 คนที่มาจากธุรกิจดูแลผู้สูงอายุและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจสินค้า/อาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุ กายภาพบำบัด นำเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ประกอบไปด้วยหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจคือ เตรียมทัพรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ที่จะกระตุ้นแนวคิดการทำธุรกิจดูแลผู้สูงอายุแบบ preventive โดยมีคุณศิริลักษณ์ มีมาก จากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, คุณนิตยา ชไนศวรรย์ จากบริษัท บางกอกเฮลท์เเคร์ เซอร์วิส จำกัด และคุณ สักกฉัฐ ศิวะบวร ผู้บริหารจากบริษัท บิ๊กสไมล์ เวิลด์ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร และยังมีการบรรยายในหัวข้อ การบริหารข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจ จากนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ที่ปรึกษาระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และคุณอรนันท์ อุดมภาพ ผู้บริหารโรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง นวศรี เนอสซิ่งโฮม, หัวข้อ "เทคนิคการตลาด จากนายแพทย์ เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ผู้อำนวยการ Chersery Home โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และหัวข้อ กลยุทธ์ สู่ความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จาก ดร. อิทธิกร ขำเดช อาจารย์พิเศษคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต"นอกจากนี้ ยังมีการจับคู่เจรจาธุรกิจและพบกับธนาคารต่างๆ ที่มีเงื่อนไขพิเศษให้เฉพาะผู้เข้าร่วมอบรม อาทิ ธนาคารออมสิน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME) และธนาคารกรุงไทย เป็นต้น
 
         ธุรกิจบริการสุขภาพถือเป็นธุรกิจดาวรุ่งของไทยที่มีแนวโน้มการเติบโตและขยายตัวค่อนข้างสูงเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุไม่เพียงแต่ให้บริการผู้สูงอายุที่เป็นคนไทย แต่ยังดึงดูดผู้ใช้บริการจากต่างประเทศได้ด้วย จึงเป็นโอกาสสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศที่จะสร้างธุรกิจนี้ให้เติบโตควบคู่พร้อมไปกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อย่างไรก็ดีในปี 2562 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 11,136,059 คน คิดเป็นร้อยละ 16.73 จากประชากรทั้งประเทศที่มีจำนวน 66,558,935 คน (ข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุ) ในขณะที่มีธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่จดทะเบียนนิติบุคคลจำนวน 376 ราย ซึ่งยังมีจำนวนธุรกิจไม่เพียงพอที่จะรองรับความต้องการของตลาดที่เติบโตขึ้น กรมฯ จึงเร่งส่งเสริมให้ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) สร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และยังสามารถใช้ศักยภาพของผู้สูงอายุให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อีกด้วย รมช. กล่าวทิ้งท้าย
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด