News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
Digital Medicine รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี ช่วยบุคลากรให้บริการประชาชนรวดเร็วขึ้น HealthServ.net
Digital Medicine รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี ช่วยบุคลากรให้บริการประชาชนรวดเร็วขึ้น HealthServ.net

ผู้บริหารสธ.เยี่ยมชมโรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจนบุรี กับการนำระบบเทคโนโลยี Digital Medicine มาใช้ในกระบวนการทำงานทุกแผนก ตั้งแต่ แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) (การนัดหมาย, การลงทะเบียน, คัดกรอง) X-ray/LAB พบแพทย์ การเงินและห้องยา เวชระเบียนมีความครบถ้วนสมบูรณ์ บุคลากรปฏิบัติงานสะดวก ให้บริการรวดเร็ว ลดเวลารอคอยรักษา ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการมากขึ้น

Digital Medicine รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี ช่วยบุคลากรให้บริการประชาชนรวดเร็วขึ้น HealthServ
 
          9 มกราคม 2566 นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารส่วนภูมิภาคเยี่ยมชมการดำเนินงาน Digital Medicine ที่ โรงพยาบาลมะการักษ์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนอกสถานที่


           การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานเป็นหนึ่งในนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญ เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ ซึ่งโรงพยาบาลมะการักษ์ เป็นหน่วยงานแห่งแรกๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนางานตั้งแต่ปี 2536 และมีการปรับปรุงให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

           ปัจจุบัน โรงพยาบาลมะการักษ์ ถือเป็นโรงพยาบาลหนึ่งที่มีระบบ Digital Medicine ที่สามารถเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ ได้อย่างดี โดยแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เป็นระบบ Digital ทุกกระบวนการบริการ ตั้งแต่การนัดหมาย, การลงทะเบียน, คัดกรอง, X-ray/LAB, พบแพทย์, การเงิน และห้องยา อาทิ การใช้เครื่อง Auto medical LINK GATEWAY ณ จุดซักประวัติ ระบบ Que ระบบ Medical Record เป็นต้น ช่วยให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรการแพทย์ ให้บริการผู้ป่วยนอกในปี 2565 ที่มีวันละกว่า 1,600 ราย ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ใช้เวลาในการให้บริการสั้นลง ส่งผลให้ลดระยะรอคอยรักษา และผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น
 
          นายแพทย์พงศ์เกษมกล่าวต่อว่า สำหรับระบบผู้ป่วยใน เริ่มจากการพัฒนา IPD PAPERLESS ในโรงพยาบาลสนามช่วงสถานการณ์โควิด 19 ผ่านระบบรายงานผู้ป่วย Flat Care Team ภายใต้หลักการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit Guideline) จากนั้นนำแนวคิดไปต่อยอดในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิง และพรีเมี่ยม ตั้งแต่กระบวนการรับผู้ป่วย, การบันทึกสัญญาณชีพ, การสั่งยา, การรับคำสั่งแพทย์, การลงบันทึกของพยาบาล, การวินิจฉัยโรคของแพทย์ เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่แค่ช่วยลดการใช้กระดาษ แต่ที่สำคัญคือ ลดความคลาดเคลื่อนจากคำสั่งแพทย์ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล เวชระเบียนมีความครบถ้วนสมบูรณ์ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น
Digital Medicine รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี ช่วยบุคลากรให้บริการประชาชนรวดเร็วขึ้น HealthServ
Digital Medicine รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี ช่วยบุคลากรให้บริการประชาชนรวดเร็วขึ้น HealthServ
Digital Medicine รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี ช่วยบุคลากรให้บริการประชาชนรวดเร็วขึ้น HealthServ
Digital Medicine รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี ช่วยบุคลากรให้บริการประชาชนรวดเร็วขึ้น HealthServ

โรงพยาบาลมะการักษ์

47/12 หมู่ 4 ตำบล ท่ามะกา อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลมะการักษ์

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง