ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กรมควบคุมโรค MOU สจล.เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

กรมควบคุมโรค MOU สจล.เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ Thumb HealthServ.net
กรมควบคุมโรค MOU สจล.เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ThumbMobile HealthServ.net

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) วิจัย และพัฒนา ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กรของทั้งสองฝ่ายทั้งด้านกายภาพและบุคลากร รวมถึงสามารถนำองค์ความรู้ใหม่สร้างนวัตกรรมที่อาจนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

 
18 พฤษภาคม 2566 ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) วิจัย และพัฒนา ร่วมกับ รองศาสตราจารย์คมสัน มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยกรมควบคุมโรค และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และพัฒนา ดังต่อไปนี้
 
  1. ร่วมกันวิจัยและพัฒนาอันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเพิ่มเสถียรภาพความน่าเชื่อถือความมั่นคงปลอดภัยและเพื่อลดภาวะเสี่ยงจากอัคคีภัยจากอุบัติภัยทางด้านระบบไฟฟ้า
  2. วิจัยและสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะทางด้านการแพทย์ อุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ อุปกรณ์สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อุปกรณ์สนับสนุนด้านการปฏิบัติงานและอุปกรณ์สนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  3. ร่วมกันจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่และด้านวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อความสอดคล้องบูรณาการผสมผสานของเทคโนโลยีทั้ง 2 ด้าน
  4. ร่วมกันพัฒนาและสนับสนุนทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมในการพัฒนาองค์กรเพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานในการบริการแก่สังคม
  5. หากมีความร่วมมือโครงการย่อยภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายอาจตกลงจะทำรายละเอียดของโครงการย่อยที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาข้อมูลที่เป็นความลับค่าใช้จ่ายและงบประมาณหรือเงื่อนไขอื่นใด โดยจัดทำเป็นหนังสือตามรูปแบบความตกลงของแต่ละโครงการย่อยเป็นรายกรณีไป


          ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกันด้วยระบบการเรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีอย่างบูรณาการทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ อันเกิดจากความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองฝ่าย และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาวิจัย พัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการร่วมกับด้านเทคนิคการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาขีดความสามารถและสามารถใช้องค์ความรู้ดังกล่าวในการพัฒนาการดำเนินกิจการขององค์กร ตลอดจนแก้ไขปัญหาและความจำเป็นเร่งด่วนขององค์กรทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กรของทั้งสองฝ่ายทั้งด้านกายภาพและบุคลากรรวมถึงสามารถนำองค์ความรู้ใหม่ดังกล่าวสร้างนวัตกรรมที่อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไปในอนาคต
กรมควบคุมโรค MOU สจล.เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด