News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
กรมควบคุมโรค MOU สจล.เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ HealthServ.net
กรมควบคุมโรค MOU สจล.เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ HealthServ.net

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) วิจัย และพัฒนา ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กรของทั้งสองฝ่ายทั้งด้านกายภาพและบุคลากร รวมถึงสามารถนำองค์ความรู้ใหม่สร้างนวัตกรรมที่อาจนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

 
18 พฤษภาคม 2566 ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) วิจัย และพัฒนา ร่วมกับ รองศาสตราจารย์คมสัน มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยกรมควบคุมโรค และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และพัฒนา ดังต่อไปนี้
 
  1. ร่วมกันวิจัยและพัฒนาอันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเพิ่มเสถียรภาพความน่าเชื่อถือความมั่นคงปลอดภัยและเพื่อลดภาวะเสี่ยงจากอัคคีภัยจากอุบัติภัยทางด้านระบบไฟฟ้า
  2. วิจัยและสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะทางด้านการแพทย์ อุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ อุปกรณ์สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อุปกรณ์สนับสนุนด้านการปฏิบัติงานและอุปกรณ์สนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  3. ร่วมกันจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่และด้านวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อความสอดคล้องบูรณาการผสมผสานของเทคโนโลยีทั้ง 2 ด้าน
  4. ร่วมกันพัฒนาและสนับสนุนทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมในการพัฒนาองค์กรเพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานในการบริการแก่สังคม
  5. หากมีความร่วมมือโครงการย่อยภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายอาจตกลงจะทำรายละเอียดของโครงการย่อยที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาข้อมูลที่เป็นความลับค่าใช้จ่ายและงบประมาณหรือเงื่อนไขอื่นใด โดยจัดทำเป็นหนังสือตามรูปแบบความตกลงของแต่ละโครงการย่อยเป็นรายกรณีไป


          ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกันด้วยระบบการเรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีอย่างบูรณาการทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ อันเกิดจากความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองฝ่าย และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาวิจัย พัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการร่วมกับด้านเทคนิคการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาขีดความสามารถและสามารถใช้องค์ความรู้ดังกล่าวในการพัฒนาการดำเนินกิจการขององค์กร ตลอดจนแก้ไขปัญหาและความจำเป็นเร่งด่วนขององค์กรทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กรของทั้งสองฝ่ายทั้งด้านกายภาพและบุคลากรรวมถึงสามารถนำองค์ความรู้ใหม่ดังกล่าวสร้างนวัตกรรมที่อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไปในอนาคต
กรมควบคุมโรค MOU สจล.เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง