ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[ประกันสังคม] ความคืบหน้าเรื่องคืนเงินสมทบชราภาพ

[ประกันสังคม] ความคืบหน้าเรื่องคืนเงินสมทบชราภาพ HealthServ.net
[ประกันสังคม] ความคืบหน้าเรื่องคืนเงินสมทบชราภาพ ThumbMobile HealthServ.net

คณะอนุกรรมการมีมติให้มีการดำเนินการ 2 ระยะ 1) หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้่ยต่ำ ผ่านสถาบันการเงิน 2) แก้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  "ประกันสังคม" แจงความคืบหน้าเรื่องคืนเงินสมทบชราภาพ

ตามข้อเรียกร้องกลุ่มตัวแทนผู้ประกันตนในนามเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ ได้ยื่นข้อเสนอเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงาน คืนเงินสมทบชราภาพบางส่วนให้แก่ผู้ประกันตนก่อนกำหนดหรือหาแหล่งเงินกู้ เพื่อบรรเทาความเตือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นั้น นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่การกระทรวงแรงาน สั่งการให้สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการหาแนวทางศึกษารายละเอียดและขั้นตอนของกฎหมาย ถึงความเป็นไปได้ เพื่อบรรเทาความเตือดร้อนให้กับผู้ประกันตนให้มากที่สุด ซึ่งนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการตั้งคณะทำงานพิจารณาศึกษาแนวทางช่วยเหลือประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และในการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม ครั้งที่ 21/2563 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 มีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานในการขอใช้เงินกองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพก่อนกำหนด (เฉพาะกิจ) ประกอบด้วยผู้แทนจากไตรภาคี คือผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝายนายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงผู้แทนจากกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ โดยให้คำนึงถึงข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบของแนวทางต่างๆ ต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตน
 
 
นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงความคืบหน้าของกลุ่มแรงงานในการขอใช้เงินกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพก่อนกำหนด (เฉพาะกิจ) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ โดยให้คำนึงถึงข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบของแนวทางต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตนซึ่งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจชุดนี้ ได้ร่วมประชุมหรือในเรื่องนี้ 2 ครั้ง ล่าสุดในการประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติให้มีการดำเนินการ 2 ระยะ คือ
  • ในระยะแรกให้ดำเนินการช่วยเหลือ ผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยให้ผู้ประกันตนสามารถข้าถึงแหล่งเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ โดยผ่านสถาบันการเงิน
  • ส่วนระยะยาว สำนักงานประกันสังคมจะต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถนำเงินกองทุนชราภาพของผู้ประกันตนมาใช้บางส่วนก่อนกำหนด โดยจะนำมติของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเสนอคณะกรรมการประกันสังคมเพื่อพิจารณาต่อไป
 
ศูนย์สารนิทศ สำนักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน
03 ธันวาคม 2563
 
#คืนเงินสมทบชราภาพ
 
 มีมติให้มีการดำเนินการ 2 ระยะ 1) หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้่ยต่ำ ผ่านสถาบันการเงิน 2) แก้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด