Home : สิทธิประโยชน์ประชาชน

[ประกันสังคม] ความคืบหน้าเรื่องคืนเงินสมทบชราภาพ

คณะอนุกรรมการมีมติให้มีการดำเนินการ 2 ระยะ 1) หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้่ยต่ำ ผ่านสถาบันการเงิน 2) แก้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
Date: 08/12/2563 | Update: 08/12/2563 View: 1,043

  "ประกันสังคม" แจงความคืบหน้าเรื่องคืนเงินสมทบชราภาพ

ตามข้อเรียกร้องกลุ่มตัวแทนผู้ประกันตนในนามเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ ได้ยื่นข้อเสนอเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงาน คืนเงินสมทบชราภาพบางส่วนให้แก่ผู้ประกันตนก่อนกำหนดหรือหาแหล่งเงินกู้ เพื่อบรรเทาความเตือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นั้น นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่การกระทรวงแรงาน สั่งการให้สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการหาแนวทางศึกษารายละเอียดและขั้นตอนของกฎหมาย ถึงความเป็นไปได้ เพื่อบรรเทาความเตือดร้อนให้กับผู้ประกันตนให้มากที่สุด ซึ่งนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการตั้งคณะทำงานพิจารณาศึกษาแนวทางช่วยเหลือประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และในการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม ครั้งที่ 21/2563 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 มีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานในการขอใช้เงินกองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพก่อนกำหนด (เฉพาะกิจ) ประกอบด้วยผู้แทนจากไตรภาคี คือผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝายนายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงผู้แทนจากกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ โดยให้คำนึงถึงข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบของแนวทางต่างๆ ต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตน
 
 
นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงความคืบหน้าของกลุ่มแรงงานในการขอใช้เงินกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพก่อนกำหนด (เฉพาะกิจ) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ โดยให้คำนึงถึงข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบของแนวทางต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตนซึ่งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจชุดนี้ ได้ร่วมประชุมหรือในเรื่องนี้ 2 ครั้ง ล่าสุดในการประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติให้มีการดำเนินการ 2 ระยะ คือ
  • ในระยะแรกให้ดำเนินการช่วยเหลือ ผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยให้ผู้ประกันตนสามารถข้าถึงแหล่งเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ โดยผ่านสถาบันการเงิน
  • ส่วนระยะยาว สำนักงานประกันสังคมจะต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถนำเงินกองทุนชราภาพของผู้ประกันตนมาใช้บางส่วนก่อนกำหนด โดยจะนำมติของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเสนอคณะกรรมการประกันสังคมเพื่อพิจารณาต่อไป
 
03 ธันวาคม 2563
 
#คืนเงินสมทบชราภาพ
 
 มีมติให้มีการดำเนินการ 2 ระยะ 1) หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้่ยต่ำ ผ่านสถาบันการเงิน 2) แก้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com