ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คำเสนอเรื่องกัญชา ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

คำเสนอเรื่องกัญชา ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย HealthServ.net

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย มีความห่วงใยในผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและความปลอดภัยของสังคมโดยรวม หากไม่มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมมากำกับ

คำเสนอเรื่องกัญชา ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ThumbMobile HealthServ.net
 
 
 
เนื่องด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศนี้ไม่มีพืชกัญชา และส่วนต่าง ๆของพืช เช่น ใบ และซ่อดอกเป็นยาเสพติดให้โทษ ดังนั้นเมื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุขนี้มีผลใช้บังคับ จะทำให้ทุกคนในประเทศไทยรวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางในการใช้กัญชา เช่น เด็ก เยาวชน และหญิงมีครรภ์ตามารถเข้าถึงกัญชาได้โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ซึ่งเป็นลักษณะเสรีที่มากกว่าประเทศอื่นๆ ที่มีกฎหมายให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ*
 
 
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย มีความห่วงใยในผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและความปลอดภัยของสังคมโดยรวม หากไม่มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมมากำกับ เช่น 
 
สารแคนนาบินอยด์ (tetrahydrocannabinol, THC) ในปริมาณที่สูงมากในช่อดอกกัญชา มีอันตรายต่อสุขภาพกายและจิตทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะยาวเป็นอันตรายแก่สุขภาพจนอาจะทำให้เจ็บป่วยรุนแรงหรือถึงแก่ชีวิต โดยในช่วงที่ผ่านมามีผู้ที่เจ็บป่วยจากการเสพกัญชาต้องเข้ารับการตรวจรักษาที่ห้องฉุกเฉินเป็นจำนวนมาก งานศึกษาวิจัยในเด็กและเยาวชนพบว่ากัญชาทำให้เสพติดและรบกวนการพัฒนาการ สมาธิและความจำ ซึ่งจะเป็นผลเสียในระยะยาว อีกทั้งพบว่าในประเทศที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะเสพกัญชาก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น
 
 
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เสนอให้มีมาตรการควบคุมดังต่อไปนี้
1. ขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาให้มีมาตรการทางกฎหมาย อาทิ พระราชกำหนดควบคุมกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา เพื่อยกระดับการตุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อประกาศกระทรว่งสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ที่จะมีผลบังคับใช้
 
2. ขอให้รัฐสภาเรงพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ....เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมิให้มีการบริโภคกัญชา อย่างไม่
 
3. มีคณะกรรมการเพื่อติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบดัานลบที่เกี่ยวกับการใช้กัญชา รวมทั้งออกแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เพื่อให้ได้ช้อมูลที่สำคัญต่อการประเมินและแก้ไขสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชา
 
4. สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากกัญชา เพื่อการแพทย์โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และหลักฐานเชิงประจักษ์
 
ทั้งนี้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จะประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและถูกต้อง รวมทั้งช้อแนะนำที่เหมาะสมแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดผลเสียจากกั้ญชาให้มากที่สุด
 
* รัฐบางรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดให้คนอายุ 21 ปีขึ้นไปเท่านั้น ที่จะมีกัญชาไว้ในครอบครองได้ และกำหนดปริมาณที่จะมีไว้ครอบครองได้ประเทศอุรุกวัยกำหนดให้คนอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น ที่จะเสพกัญชาได้และต้องมีการลงทะเบียนในระบบหากจะใช้กัญชา
 
 
พลโท รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์
ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 
คำเสนอเรื่องกัญชา ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด