ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

พรบ.กัญชา คืบหน้าถึงไหนแล้ว

พรบ.กัญชา คืบหน้าถึงไหนแล้ว HealthServ.net
พรบ.กัญชา คืบหน้าถึงไหนแล้ว ThumbMobile HealthServ.net

พรบ.กัญชา กัญชง ฉบับใหม่คืบหน้าถึงไหนแล้ว หลายฝ่ายหลายเสียงมีคำถาม เพราะทุกฝ่ายหวังไว้สูงว่าพรบ.นี้จะสามารถสะสางปัญหาทุกสิ่งที่เป็นผลกระทบจากกัญชาที่เกิดขึ้นในช่วงสุญญากาศหลังปลดล็อกจะครบ 60 วันในเดือนสิงหาคมนี้แล้ว

 
 
       5 สิงหาคม 2565 ที่ จ.ภูเก็ต นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้า พระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ฉบับใหม่ ว่า ขณะนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการแปรญัตติกฎหมายซึ่งคณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทุกภาคส่วน ผู้แทนราษฎร นักวิชาการ องค์กรอิสระและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการรับฟังข้อมูลจากทุกภาคส่วน หากเสร็จสิ้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาต่อไป โดยจะต้องผ่านทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร คาดว่ากฎหมายฉบับใหม่นี้จะมีความครอบคลุมและนำมาใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
        ส่วนการปรับปรุงประกาศเพิ่มเติมเรื่องช่อดอกกัญชา กรมอนามัยได้ออกประกาศการห้ามใช้ช่อดอกในการประกอบอาหารมาก่อนที่กัญชาจะถูกปลดออกจากการเป็นยาเสพติดแล้ว ดังนั้น การนำช่อดอกมาประกอบเป็นอาหารและจำหน่าย รวมถึงการสูบ เสพในที่สาธารณะไม่สามารถทำได้ ซึ่งผู้ที่กระทำจะมีความเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดี มีความผิดทางกฎหมายโทษทั้งจำและปรับ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังยืนยันเจตนารมณ์ของนโยบายกัญชาทางการแพทย์ว่าใช้เพื่อสุขภาพเท่านั้น
 

ด้านเนื้อหาร่างกฏหมาย พบว่ามีความคืบหน้าในหลายประเด็น เช่น 
 • เห็นพ้องกันว่า ช่อดอกจะไม่สามารถนำไปใช้โฆษณา ใดๆ ได้ทั้งสิ้น เป็นการควบคุม เช่นเดียวกันกับเหล้า และบุหรี่ 
 • ห้ามสูบเพื่อนันทนาการในที่สาธารณะ
 • ห้ามใช้ช่อดอกผสมในอาหาร
 • ห้ามสูบกัญชา กัญชงก่อนและระหว่างขับรถ
 • มีการประยุกต์ พ.ร.บ.ควบคุมสุรา และ พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ มาใช้กับร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง กระทั่งการบัญญัติเรื่องการห้ามโฆษณา การทำการตลาด หรือสารที่เกี่ยวข้องกับกัญชา
 • ห้ามแปรรูปกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามจำหน่ายเยาวชน ให้มีความผิดทางกฎหมาย
 • การเพาะปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือน โดยไม่มีการจำหน่าย จะให้การจดแจ้งการเพาะปลูกกัญชาได้ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ต้น
 • การจดแจ้งให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ
 • ผู้ที่จะปลูกเพื่อการพาณิชย์ หรือ ปลูกมากกว่า 10 ต้น หรือปลูกเพื่อขาย จะ “ต้องขออนุญาต” เท่านั้น
 • ผู้ปลูกกัญชาเพื่อการพาณิชย์ไม่เกิน 5 ไร่ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ 
 • กำหนดอายุใบอนุญาตทุกประเภทไว้ที่ 3 ปี
 • ห้ามผู้ใดขาย กัญชา กัญชง สารสกัด หรืออาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่มีกัญชา กัญชง หรือสารสกัดเป็นวัตถุดิบ แก่ บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี, สตรีมีครรภ์, สตรีให้นมบุตร หรือบุคคลอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และต้องมีการปิดประกาศและแจ้งผู้บริโภค
 • ช่อดอก จะมีข้อห้าม ต่างๆ ดังนี้ 
  (1) ขายโดยใช้เครื่องขาย (เพราะไม่สามารถตรวจสอบการเข้าถึงเด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ฯลฯ)ได้
  (2) ขายผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (เพราะการขายออนไลน์จะทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการเข้าถึงเด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ฯลฯ)
  (3) ขายช่อดอกกัญชา กัญชง นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
  (4) ขายช่อดอกกัญชา กัญชง โดยวิธีการแจก แถม ให้หรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นแล้วแต่กรณี
  (5) ขายช่อดอกกัญชา กัญชง โดยกระทำในลักษณะที่แสดงถึงการลดราคา ณ จุดขาย
  (6) ขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับช่อดอก กัญชา กัญชง แล้วแต่กรณี
  (7) เร่ขายช่อดอกกัญชา กัญชง
  (8)ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ การชิงโชค การชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อหรือแก่ผู้นำหีบห่อหรือสลากหรือสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับ ช่อดอกกัญชา กัญชง มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ
  (9) แสดงราคา ณ จุดขายในลักษณะจูงใจให้บริโภคช่อดอกกัญชา กัญชง
  (10) ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการขายด้วยประการใดๆ
 • ห้ามผู้ใดขายกัญชา กัญชง สารสกัด ในสถานที่ดังต่อไปนี้
  (1) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
  (2)สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
  (3)หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
  (4)สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก
  (5)สถานที่ขนส่งสาธารณะ สนามบิน ท่าเรือ
  (6)สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมาธิการร่าง จะยังคงมีอยู่และคาดจะมีข้อสรุปภายในเดือนนี้ 

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด