ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลนครรังสิต

เทศบาลนครรังสิต Thumb HealthServ.net
เทศบาลนครรังสิต ThumbMobile HealthServ.net

เทศบาลนครรังสิต
เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร. 0-2567-6000
Fax : 02-567-6000 ต่อ 131
rangsitcity@gmail.com
facebook : เทศบาลนครรังสิต
Line ID : @rangsitcity
Twitter : Rangsit City

เทศบาลนครรังสิต เป็นเทศบาลนครในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยเป็นเมืองปริมณฑลที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครในทางตอนเหนือ ในปัจจุบัน เขตเทศบาลนครรังสิตกลายเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางต่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก
 
เทศบาลนครรังสิตมีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์ทั้งตำบล มีเนื้อที่ 20.80 ตารางกิโลเมตร
 
 เทศบาลนครรังสิตเดิมนั้นคือเทศบาลตำบลประชาธิปัตย์  โดยเทศบาลตำบลประชาธิปัตย์ ยกฐานะ มาจากสุขาภิบาลเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗  ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๑  ตอนที่ ๔๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๗  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ เป็นต้นมา มีเขตปกครองครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลประชาธิปัตย์จำนวน ๖ หมู่บ้าน ซึ่งตำบลประชาธิปัตย์นั้นเดิมชื่อ ตำบลบึงทะเลสาบ  ขึ้นอยู่กับการปกครองของเมืองธัญบุรี  (เมืองธัญบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๔๔๕)ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ ได้ยุบเป็นอำเภอธัญบุรีขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี ในส่วนของการเปลี่ยนชื่อจากตำบลบึงทะเลสาบเป็น ตำบลประชาธิปัตย์นั้นยังหาหลักฐานไม่พบ แต่จากการตรวจสอบหลักฐานการออกโฉนดที่ดินจากสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี (สาขาธัญบุรี) การออกโฉนดครั้งแรกตั้งแต่รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๑ เป็นต้นมา ใช้ชื่อตำบลว่าบึงทะเลสาบ ตลอดมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๙  ออกโฉนดใช้ชื่อตำบลว่า  ประชาธิปัตย์   และต่อมาในภายหลังเมื่อเทศบาลตำบลประชาธิปัตย์มีความเจริญเติบโตในด้านต่างๆมากขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง จึงได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองและเปลี่ยนชื่อเป็น รังสิต  เพื่อให้ตรงกับชื่อที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปไม่เกิดความสับสนในการติดต่อราชการ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยเทศบาลเมืองรังสิตได้รับการจัดตั้งและเปลี่ยนชื่อตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองรังสิต พ.ศ.๒๕๔๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๓๖ ก  ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๔๖  ต่อมาเทศบาลเมืองรังสิตได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลนครรังสิต ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองรังสิต อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานีเป็นเทศบาลนครรังสิต  ลงวันที่๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๔
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด