ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[ประกันสังคม] เริ่มวันนี้ 4 มค 64 ผู้ประกันตนขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานโควิด-19

[ประกันสังคม] เริ่มวันนี้ 4 มค 64 ผู้ประกันตนขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานโควิด-19 HealthServ.net
[ประกันสังคม] เริ่มวันนี้ 4 มค 64 ผู้ประกันตนขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานโควิด-19 ThumbMobile HealthServ.net

ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณีแต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน

[ประกันสังคม] เริ่มวันนี้ 4 มค 64 ผู้ประกันตนขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานโควิด-19 HealthServ

สรุป 5 ขั้นตอน เข้าใจง่ายๆ 

 สิ่งที่ทั้งสองฝ่าย คือ ลูกจ้าง และ นายจ้าง ต้องทำหลักๆ คือ 
 • ลูกจ้าง ทำข้อ 1 (โหลดเอกสารคำขอรับเงิน กรอกแล้วส่งให้นายจ้าง) และ 5 (รอรับเงิน)
 • นายจ้าง  ทำข้อ 2-3-4  ซึ่งเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับเอกสาร นำส่งให้ทางสำนักงานประกันสังคม 

ขั้นตอนทั้ง 5 ดังนี้

 1. ลูกจ้าง 
  • กรอกคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ส่งให้นายจ้าง พร้อมสำเนาสมุดเงินฝาก
  คลิกที่นี่ เพื่อไปโหลดแบบคำขอ
 2. นายจ้าง 
  • รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดอทน (สปส.2-01/7) จากลูกจ้าง
 3. นายจ้าง 
  • บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service (www.sso.go.th)
  • ข้อมูลลูกจ้างตามแบบ สปส.2-01/7
  • หนังสือรับรองการหยุดงาน
  • กรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อน
 4. นายจ้าง 
  นำส่งแบบ สปส.2-01/7 ที่บันทึกในระบบ e-Service แล้ว ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service
 5. ลูกจ้าง
  • หาก ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ 
  • กรณีเงินไม่เข้าบัญชี โทร.สายด่วน 1506
[ประกันสังคม] เริ่มวันนี้ 4 มค 64 ผู้ประกันตนขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานโควิด-19 HealthServ
// รายละเอียดของประกาศจากเพจ สนง ประกันสังคม ////

เลขาประกันสังคมแจ้งวิธีการขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานโควิด-19

พร้อมให้บริการวันจันทร์ที่ 4 มกราคม นี้ 

           นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่และมีแนวโน้มว่าจะมีการแพร่ระบาดมากขึ้น จนรัฐได้มีคำสั่งปิดสถานที่ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการหลายประเภทส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบกิจการที่ถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราว ซึ่งในการนี้ สำนักงานประกันสังคมได้มีความพร้อมรองรับการให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตน ตาม "กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563"
 
          นายทศพลฯ ชี้แจงต่อไปว่ากฏกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 โดยผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิ
 • ต้องเป็นลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน จึงจะเกิดสิทธิ
 • สิทธิรับเงินกรณีว่างงาน แต่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค
 • หรือไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาด ของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น
 • ให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณีแต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน
          ช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุโควิด-19 ในครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม กำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ดำเนินการขอรับได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ดังนี้
 
 1. ลูกจ้างผู้ประกันตนมีหน้าที่ กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน
  (สปส.2-01/7 สามารถdownload แบบได้ที่ www.sso.go.th) แล้วนำส่งให้นายจ้าง ขอเน้นย้ำเรื่องเบอร์โทรศัพท์ติดต่อและเลขบัญชีธนาคารที่ถูกต้อง
   
 2. นายจ้างมีหน้าที่ ดำเนินการยื่นขอรับสิทธิว่างงานในระบบ  e-Service ดังนี้

  2.1 บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th โดยต้องบันทึกข้อมูลลูกจ้างตาม แบบ สปส. 2-01/7 และ หนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว

  2.2 รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ของลูกจ้าง ที่ได้บันทึกแล้วในระบบ e-Service บน www.sso.go.th  เสร็จสิ้นตามข้อ 2.1 นำส่ง(ทาง ปณ.ตอบรับ) ไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บันทึกเสร็จสิ้น ตามข้อ 2.1 
          นายทศพลฯ กล่าวย้ำว่า
 • ในการขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานจากเหตุโควิด-19 นายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนต้องดำเนินการตาม ข้อ1 และ ข้อ 2  และ
 • ขอย้ำว่าลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงานประกันสังคม และหากดำเนินการดังที่กล่าวครบถ้วนเงินจะโอนเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ และ
 • รอบตัดจ่ายกำหนดทุกสิ้นเดือนถัดไปหรือจนกว่าจะครบวันที่สถานประกอบการมีกำหนดปิด
         และเพื่อความชัดเจนขอย้ำว่าลูกจ้างผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิดังที่กล่าวจะต้อง
 • เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าทำงานและนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างเท่านั้น

นายทศพลฯ ยังกล่าวต่อไปว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบภาวะวิกฤต โควิด-19 ทุกด้าน เพื่อหาแนวทางกำหนดมาตรการแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล เพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนนายจ้าง และผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ให้มากที่สุด 
 
 
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน
ทางไป ระบบ e-Service เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานโควิด-19
 
[ประกันสังคม] เริ่มวันนี้ 4 มค 64 ผู้ประกันตนขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานโควิด-19 HealthServ
[ประกันสังคม] เริ่มวันนี้ 4 มค 64 ผู้ประกันตนขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานโควิด-19 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด