ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ความหมาย "ควรบริโภคก่อน" และ "หมดอายุ" บนฉลากอาหารโดย อย.

ความหมาย "ควรบริโภคก่อน" และ "หมดอายุ" บนฉลากอาหารโดย อย. HealthServ.net
ความหมาย "ควรบริโภคก่อน" และ "หมดอายุ" บนฉลากอาหารโดย อย. ThumbMobile HealthServ.net

อย.ไม่แนะนำให้บริโภค หากพ้นกำหนดที่ระบุบนฉลากทั้งสองแบบ ไม่ว่าจะระบุว่า "ควรบริโภคก่อน" (BB/BBE) และ "หมดอายุ" (EXP) ก็ตาม เนื่องจากอาหารอาจจะมีรสชาติแย่ลง คุณภาพอาหารเสื่อมลง เสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ความหมาย "ควรบริโภคก่อน" และ "หมดอายุ" บนฉลากอาหารโดย อย. HealthServ
คณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ได้เฝ้าติดตามและ พบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ฉลากอาหาร ที่ไม่ถูกต้อง หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนไป จนอาจสร้างความสับสนได้ 
 
อย.อธิบาย ความหมายของทั้ง 2 คำนี้ ไว้ดังนี้ 
 
"วันที่หมดอายุ"

หรือ EXP/ EXD ย่อมาจาก Expiry Date /Expiration Date เป็นวันที่บ่งบอกถึงวันที่อาหารหมดอายุ เพราะหลังจากวันนั้นเป็นต้นไป อาหารจะเริ่มบูดหรือเน่าเสีย และไม่ปลอดภัยในการบริโภค ฉะนั้น จึงไม่ควรรับประทานอาหารนั้นหลังจากวันที่กำหนดบนฉลากว่าหมดอายุแล้ว 
 

"วันที่ควรบริโภคก่อน"

หรือ  "Best before..." หรือ "Best before end..." (BB/BBE)  เป็นวันที่บ่งบอกว่าอาหารนั้นยังคงมีคุณภาพและมีรสชาติที่ดีเหมือนเดิมจนถึงวันที่ระบุไว้ ซึ่งหลังจากวันที่กำหนดรสชาติและคุณภาพของอาหารจะเปลี่ยนแปลงไป

เพราะผู้ผลิต จะต้องทำการศึกษาอายุการเก็บรักษาของอาหารที่ตนผลิต เนื่องจากมีหลายปัจจัยเกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณลักษณะของอาหารชนิดนั้นๆ เช่น ปริมาณน้ำอิสระในอาหาร (Aw) และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) กระบวนการผลิต โดยเฉพาะอุณหภูมิและระยะเวลาในกระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ชนิดและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบเหล่านี้ จึงเป็นเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติและคุณภาพของอาหารเมื่อเวลาผ่านไป 
 
 

คำแนะนำ

             หากจะบริโภคอาหารหลังจากวันที่ควรบริโภคก่อน ผู้บริโภคควรพิจารณาว่า อาหารดังกล่าว มีลักษณะ กลิ่น สี และรสชาติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ เช่น มีเส้นใยหรือจุดของเชื้อรา หรือ มีลักษณะเป็นเมือก หากพบว่าอาหารนั้นมีลักษณะไม่พึงประสงค์ก็ไม่ควรบริโภค

สำหรับอาหารที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น และต้องเก็บรักษาไว้ในที่เย็นตลอดเวลา เช่น นม และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ ไม่ควรรับประทานหลังวันหมดอายุ

หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย.  โทร. 1556 หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่าน Line/Facebook: FDAthai หรือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด