ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ห่วงโซ่มูลค่ากัญชาตามแนวทาง R8Way - Cannabis to Know สถาบันกัญชาทางการแพทย์

ห่วงโซ่มูลค่ากัญชาตามแนวทาง R8Way - Cannabis to Know สถาบันกัญชาทางการแพทย์ Thumb HealthServ.net
ห่วงโซ่มูลค่ากัญชาตามแนวทาง R8Way - Cannabis to Know สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ThumbMobile HealthServ.net

นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ให้ความรู้ในรายการ Cannabis to Know ผ่านระบบ Facebook live

ห่วงโซ่มูลค่ากัญชาตามแนวทาง R8Way - Cannabis to Know สถาบันกัญชาทางการแพทย์ HealthServ
 กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม Cannabis to Know ผ่านช่องทาง Facebook live
EP-4 ในหัวข้อ “ห่วงโซ่มูลค่ากัญชาตามแนวทาง R8Way”
 
          วันนี้ (8 มิถุนายน 2564) นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ให้ความรู้ในรายการ Cannabis to Know ผ่านระบบ Facebook live สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ในหัวข้อ “ห่วงโซ่มูลค่ากัญชาตามแนวทาง R8Way”ตามแนวความคิดที่ว่า ก่อนจะลงมือทำต้องมีทัศนคติที่ดีต่อกัญชา ซื่อสัตย์ เชื่อมั่น เชื่อใจ ในการทำงานร่วมกัน
 
             นายแพทย์ปราโมทย์ กล่าวว่า แผนงานนี้คือการขับเคลื่อนกัญชาที่ครอบคลุมแทบทุกมิติ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยมีกลไกการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้ชื่อ R8Way คือ กัญชา กัญชงที่ปลูกทำอย่างไรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ นำมาผลิตเพื่อใช้ทางการแพทย์ , เผยแพร่แนวคิดการปลูกกัญชาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีรายได้โดยต้องดำเนินการตามที่กฏหมายกำหนด นำร่องในการเข้ารักษาในสถานพยาบาลทุกแห่ง และคลินิกสุขภาพทุกพื้นที่ โดยไม่ต้องมีใบส่งตัว และใช้กัญชาในการรักษาทางการแพทย์แบบโรคทั่วไป อีกทั้งยังสนับสนุนบุคลากรทางแพทย์แผนไทยพร้อมผลักดันให้มีความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านกัญชากัญชง ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเขตสุขภาพ สำหรับภาคีเครื่อข่ายของเขตสุขภาพนั้น ได้ปรับโดยการนำเอากฎหมายจากภาครัฐเข้าไปช่วย เพื่อทำให้กัญชาปลูกและจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง ให้เขตสุขภาพที่ 8 เป็นต้นทางการผลิตยาทางการแพทย์จากกัญชาได้
ห่วงโซ่มูลค่ากัญชาตามแนวทาง R8Way - Cannabis to Know สถาบันกัญชาทางการแพทย์ HealthServ
            นายแพทย์ปราโมทย์ กล่าวต่ออีกว่า กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนให้เขตสุขภาพ ให้เป็นศูนย์กลางของกัญชาโลกนั้น คือ กลยุทธ์ “4ข ได้แก่ เข้าใจ เข้าถึง เข้าท่า เข้าทาง” 1. เข้าใจ คือ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง ว่ามีจุดประสงค์อย่างไร ทำไปเพื่ออะไร โดยนำหลักวิชาการมาอ้างอิงเพื่อให้ข้อมูลชัดเจนยิ่งขึ้น 2. เข้าถึง คือ กำหนดให้คลินิกทั่วไปมีการนำกัญชามาใช้เป็นยารักษาโรคเพื่อให้ประชาชน     สะดวกต่อการเข้ารับบริการ และเข้าถึงต้นทางการผลิตสนับสนุนให้ประชาชนปลูกกัญชาอย่างถูกกฏหมายภายใต้วิสาหกิจชุมชน 3. เข้าท่า คือ สร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ จัดตั้งศูนย์สินค้าOTOP พัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก 4. เข้าทาง คือ การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว กัญชา กัญชง สมุนไพรเศรษฐกิจ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ทั้งนี้ท่านยังได้กล่าวถึงการวางแผนการทำงานของเขตสุขภาพที่ 8 ที่มี 3 ประเด็นหลักคือ 1. การจัดตั้ง ท่อมชงชา เพื่อเป็นร้านค้าให้ผู้ประกอบการจัดทำผลิตภัณฑ์มาวางขาย ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว กระจายสินค้าและกระจายรายได้ 2. วางแผนแนวทางการท่องเที่ยว เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. การร่วมมือกับ GISTDA เพื่อการ Monitor ทางดาวน์เทียม ในการติดตามพื้นที่ที่ปลูกกัญชาของเขตสุขภาพที่ 8
 
 
ห่วงโซ่มูลค่ากัญชาตามแนวทาง R8Way - Cannabis to Know สถาบันกัญชาทางการแพทย์ HealthServ
             จากการให้ความรู้ในรายการ Cannabis to Know ผ่านระบบ Facebook live สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ในหัวข้อ “ห่วงโซ่มูลค่ากัญชาตามแนวทาง R8Way” ในระหว่างดำเนินรายการ มียอดผู้เข้าชม จำนวน 52 คน มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและถามคำถามในประเด็นต่าง ๆ จำนวน 21 ความคิดเห็น มีผู้แชร์ live รายการ จำนวน 25 ครั้ง มีผู้รับชมรายการย้อนหลัง จำนวน 680 ครั้ง สำหรับประเด็นข้อคำถามที่ประชาชนให้ความสนใจและสอบถามเข้ามานั้น ได้แก่ 1. กัญชาที่ปลูกในพื้นที่มีจำนวนมากจะเกิดปัญหากัญชา   ล้นตลาดหรือไม่ 2. ช่อดอกของกัญชาสามารถขายได้ที่ไหน ราคาเท่าไหร่ 3. ทำอย่างไรให้วิสาหกิจชุมชนที่ปลูกสามารถขายช่อดอกให้กับ   ทางเอกชนได้ การดำเนินรายการในครั้งนี้ประชาชนให้การตอบรับในประเด็นที่นำเสนอและมีจำนวนผู้เข้ารับชมรายการย้อนหลังเพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับการปลูกกัญชาและประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ห่วงโซ่มูลค่ากัญชาตามแนวทาง R8Way - Cannabis to Know สถาบันกัญชาทางการแพทย์ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด