ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกอาชีวเวชศาสตร์คลินิก ห้องตรวจอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

คลินิกอาชีวเวชศาสตร์คลินิก ห้องตรวจอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี HealthServ.net

คลินิกอาชีวเวชศาสตร์คลินิกห้องตรวจอาชีวเวชศาสตร์
ให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น.-16.00 น.
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
โทร 02-548-1000

คลินิกอาชีวเวชศาสตร์คลินิก ห้องตรวจอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ThumbMobile HealthServ.net
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์คลินิก ห้องตรวจอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี HealthServ
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์คลินิกห้องตรวจอาชีวเวชศาสตร์
ให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น.-16.00 น.
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
โทร 02-548-1000
 
ขอบเขตงาน
 • ให้บริการแก่ผู้ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ
 • วินิจฉัยและรักษาโรคจากการทำงานประเมินสุขภาพหลังจากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุเพื่อการกลับเข้าไปทำงาน ( Return to work)
 • ประเมินภาวะสุขภาพกับความเหมาะสมในการทำงาน ( Fit fit work)
 • ประเมินความพิการและทุพพลภาพเพื่อการใช้สิทธิ์ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 • วินิจฉัยและรักษาโรคจากการทำงาน
 • ประเมินสุขภาพหลังจากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุเพื่อการกลับเข้าไปทำงาน ( Return to work)
 • ประเมินภาวะสุขภาพกับความเหมาะสมในการทำงาน ( Fit fit work)
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไวรัสตับอักเสบ บี และวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก
 • รักษาและติดตามภาวะสุขภาพหลังจากได้รับอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำ สัมผัสสารคัดหลั่ง
 • ให้บริการแก่แรงงานข้ามชาติ
 • ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์เพื่อที่แรงงานข้ามชาตินำไปขออนุญาตทำงานและเพื่อซื้อประกันสุขภาพ ในวันจันทร์ (จันทร์เว้นจันทร์) เวลา 16.00 น. – 20 .00 น.
 • ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์เพื่อที่แรงงานข้ามชาตินำไปขออนุญาตทำงาน ในวันเสาร์ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2558- มีนาคม 2559
หมายเหตุ วันเวลาที่ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และนโยบายของกระทรวง
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์คลินิก ห้องตรวจอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด