News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
แนวทางการดำเนินการ AHQ ตั้งแต่ 1 พ.ย.64 HealthServ.net
แนวทางการดำเนินการ AHQ ตั้งแต่ 1 พ.ย.64 HealthServ.net

แนวทางการดำเนินการในกรณีผู้ป่วยและผู้ติดตามประสงค์จะเข้ามารับการรักษาพยาบาลในโครงการ AHQ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ล่าสุด ได้ ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการดำเนินการในกรณีผู้ป่วยและผู้ติดตามประสงค์จะเข้ามารับการรักษาพยาบาล ตามข้อ 1(10) ในสถานกักกัน Alternative Hospital Quarantine : AHQ
เพื่อเป็นแนวทางให้ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ Alternative Hospital Quarantine ทุกแห่งได้ดำเนินการ 
 
 
1. กรณีผู้ที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยเพื่อการรักษาพยาบาล ตามข้อ 1 (10 ให้ดำเนินการยื่นเอกสารให้ทาง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพิจารณาอนุมัติ และกักกันตัวตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 16/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 
2. กรณีผู้ที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ตามข้อ 1 (13) ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุข ตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล
จะไม่สามารถกักกันตัวในสถานกักกัน Alternative Hospital Quarantine (AHQ) ได้
แนวทางการดำเนินการ AHQ ตั้งแต่ 1 พ.ย.64 HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง