ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

นพ.วิชัย เทียนถาวร รับรางวัล Sasakawa Health Prize ประจำปี 2566

นพ.วิชัย เทียนถาวร รับรางวัล Sasakawa Health Prize ประจำปี 2566 Thumb HealthServ.net
นพ.วิชัย เทียนถาวร รับรางวัล Sasakawa Health Prize ประจำปี 2566 ThumbMobile HealthServ.net

องค์การอนามัยโลก ยกย่องบุคลากรสาธารณสุขไทย มอบรางวัล “Sasakawa Health Prize” ประจำปี 2566 ให้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ผู้มีบทบาทในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย สื่อสารให้ประชาชนปรับปรุงพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล และผลักดันหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล แก่ อสม.

นพ.วิชัย เทียนถาวร รับรางวัล Sasakawa Health Prize ประจำปี 2566 HealthServ
         นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11) และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 152 ได้ประกาศรับรองให้บุคลากรสาธารณสุขไทย ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับรางวัล Sasakawa Health Prize ประจำปี 2566 โดยจะมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 ในเดือนพฤษภาคม 2566
 
       นายแพทย์รุ่งเรือง กล่าวต่อว่า  กระทรวงสาธารณสุข โดยกองการต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก ได้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อเข้ารับรางวัล Sasakawa Health Prize จากบทบาทสำคัญในการดำเนินนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัย โดยริเริ่มการรณรงค์ “เลือกคู่ เลือกครรภ์ เลือกคลอด ปลอดธาลัสซีเมีย” เพื่อลดความชุกของโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในประเทศไทย รวมถึงเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งคณบดีและผู้ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ริเริ่มโครงการ “ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี” ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ช่วยให้ประชาชนปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง รวมถึงเป็นการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงขั้นพื้นฐานที่สามารถลดอัตราการรับประทานยา ประหยัดค่าเดินทางและค่ารักษาพยาบาลของประชาชน และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 
        นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังได้ผลักดันให้สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครนักเรียนมัธยมปลายที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนและพื้นที่ห่างไกลจากการเข้าถึงบริการสาธารณสุข เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมในหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถกลับไปดูแลประชาชนในภูมิลำเนา และยังสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการให้การดูแลประชาชนในชุมชน
 
         สำหรับรางวัล “Sasakawa Health Prize” ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 ตามความคิดริเริ่มและด้วยทุนสนับสนุนจากมูลนิธิอุตสาหกรรมการต่อเรือแห่งประเทศญี่ปุ่น และมูลนิธิ Sasakawa Memorial Health Foundation เพื่อมอบให้กับบุคคล สถาบัน องค์กรพัฒนาเอกชน หรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการทำงานด้านนวัตกรรมที่โดดเด่นในการพัฒนาบริการปฐมภูมิ ซึ่งที่ผ่านมา มีบุคลากรสาธารณสุขของไทยได้รับรางวัล Sasakawa Health Prize จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อมร นนทสุต ในปี 2529 และนายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ในปี 2565
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด