ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ Thumb HealthServ.net
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ThumbMobile HealthServ.net

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ก็ได้จดททะเบียนถูกต้องตามกฏหมายเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2510 และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคมฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์ กษาน จาติกวนิช นายก นายแพทย์ กมล สินธวานนท์ อุปนายก นายแพทย์ มรว.พัชรีสาณ ชุมพล เลขาธิการ

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand
  • โทร./ Tel 02-718-0061
  • โทรสาร / Fax 02-718-0065
  • Email : thaiheart@thaiheart.org
  • Website
 


ก่อนปี พ.ศ. 2509 แพทย์ซึ่งสนใจในวิชาโรคหัวใจยังมิได้รวมกันเป็นกลุ่มก้อนเพียงแต่พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้วิชาการ เป็นครั้งคราวมีการประชุมวิชาการทุกเดือน หมุนเวียนตามโรงพยาบาล ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ โรงพยาบาลซึ่งมีการประชุมวิชาการทางโรคหัวใจในขณะนั้นได้แก่ โรงพยาบาล ศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลหญิง โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ โรงพยาบาลโรคปอด นนทบุรี ชมรมของกลุ่มแพทย์ผู้สนใจนี้เดิมเรียกว่า "Heart Club"


ประมาณปี พ.ศ. 2509 นายแพทย์ มรว.พัชรีสาณ ชุมพล ได้ริเริ่มที่จะจัดตั้งสมาคมฯ ในบรรดาผุ้ที่อยู่ในกลุ่มริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ ได้ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช นายแพทย์กมล สินธวานนท์ นายแพทย์กัมพล ประจวบเหมาะ นายแพทย์ธาดา ยิบอินซอย นายแพทย์ธาดา ชาคร และยังรับแรงกระตุ้นจาก Dr.Patrick A. Ongley จาก Mayo Clinic และ Dr. J. Agnon เลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค
 
ซึ่งมีความเห็นร่วมกันว่าถ้ามีสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยแล้ว นอกจากจะก่อให้เกิดสามัคคี ธรรอันดีเพิ่มพูนแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่สมาชิกของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นโอกาส อันดีที่จะติดต่อ กับสมาชิกสมาคมแพทย์โรคหัวใจของประเทศอื่น ๆ ในฐานะเท่าเทียมกันโดยอาศัยสมาคมเป็นศูนย์กลางการติดต่อ รวมทั่งมีการติดต่อกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจระหว่างชาติ จะเป็นโอกาสอันดี สำหรับสมาชิกสมาคมแพทย์โรคหัวใจ จากประเทศไทยที่จะได้ไปพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกสมาคม ระหว่างประเทศเหล่านี้ด้วย
 
ประมาณต้นปี พ.ศ. 2510 กลุ่มผู้ริเริ่มพร้อมด้วยแพทย์ที่สนใจร่วมชมรมรวมประมาณ 30 คน ได้พบปะเพื่อการก่อตั้งสมาคมที่ภัตราคารเล่งหงษ์ สีลม และในที่สุดสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ก็ได้จดททะเบียนถูกต้องตามกฏหมายเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2510 และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการของ สมาคมฯ ดังรายนามต่อไปนี้
 
ศาสตราจารย์นายแพทย์ กษาน จาติกวนิช นายก
นายแพทย์ กมล สินธวานนท์ อุปนายก
นายแพทย์ มรว.พัชรีสาณ ชุมพล เลขาธิการ
นายแพทย์ วรวิทย์ วงศ์ทองศรี เหรัญญิก
นายแพทย์ วิบูลย์ วิชยานนท์ ปฏิคม
นายแพทย์ กัมพล ประจวบเหมาะ กรรมการ
นายแพทย์ โชติบูรณ์ บุรณเวช กรรมการ
นายแพทย์ ธาดา ชาคร กรรมการ
นายแพทย์ นิกิตต์ สำรวจรวมผล กรรมการ
นายแพทย์ จินต์ เจียมประภา กรรมการ
นายแพทย์ ชุมพล วงศ์ประทีป กรรมการ
 
 
 
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า The Heart Association of Thailand สำนักงานชั่วคราวของสมาคมฯ อยู่ที่ตึกตั้งตรงจิตร โรงพยาบาลศิริราช อำเภอบางกอกน้อย ธนบุรี สมาชิกมี 3 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ กิตติมศักดิ์ และสมทบ สมาคมนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง และมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
 
  • ส่งเสริมความรู้ของสมาชิกในวิชาโรคหัวใจให้ก้าวหน้าและทันเหตุการณ์
  • ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก
  • ช่วยเหลือให้ประชาชนได้เข้าใจถึงข้อที่น่ารู้บางอย่างเกี่ยวกับโรคหัวใจ
  • เผยแพร่และโฆษณาความรู้ว่าด้วยโรคหัวใจ
  • ส่งเสริมการวิจัยของแพทย์ทุกสาขาที่อาจช่วยให้วิชาโรคหัวใจก้าวหน้าได้


ในระยะต้น สมาคมฯ มีสมาชิกสามัญ 39 คน และสมาชิกสมทบ 3 คน มีผู้บริจาคเงินให้สมาคมฯ คือศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน และคุณหญิงสุมาลี จาติกวนิช 10000 บาท นายแทพย์กุณฑล สุนทรเวช 10,000 บาท นายภูษณาภรณ์ ไกรฤกษ์ 4,000 บาท งานสมาคมฯ ที่ได้เริ่มทำประกอบด้วย
 
การประชุมทางวิชาการ ของสมาคมฯ โดยจัดหมุนเวียนให้โรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลโรคทรวงอก โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ ตอนหลังมีโรงพยาบาลวชิระ โรงพยาบาลตำรวจ และโรงพยาบาลภูมิพลร่วมด้วย
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในเดือนมีนาคม มีการประชุมทั้งวิชาการและธุรการพร้อมการรับ ประทานอาหารร่วมกัน
 
ตั้งแต่พ.ศ. 2514 เป็นต้นมา สมาคมฯ ได้เริ่มจัดให้มีการอบรมฟื้นฟูวิชการโรคหัวใจให้แก่ แพทย์ทั่วไป โดยจัดหมุนเวียนให้โรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ การอบรมเป็นที่สนใจของแพทย์ทั่วไปมาก โดยมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมเพิ่มขี้น เรื่อย ๆ จากเริ่มต้นปีแรก 20 คน จนถึงปี 2534 รับผู้เข้าอบรมในปีนี้ ถึง 110 คน
 
เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคหัวใจ แก่ประชาชนโดยการบรรยายทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ในวันที่ 7 เมษายน 2513 องค์การอนามัยโลกได้เลือกเอาเรื่องการต่อต้านโรคหัวใจ เป็นมติสำคัญ และได้แจ้งมายังสถาบันที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือการรณรงค์เพื่อต่อต้านโรคหัวใจทางสมาคมฯ ด้วยความร่วมมือกับกรมอนามัยได้จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้เรื่อง โรคหัวใจทางหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์และโดยการจัดนิทรรศการ ทำให้สมาคมฯ มีรายได้จากการบริจาครวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,4๘9,196.44 บาท ทั้งนี้ด้วยความสนับสนุนของ ฯพณฯ พลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศื รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขณะนั้น และด้วยความช่วยเหลือดอย่างดียิ่งจาก คุณหญิง มล.นวลผ่อง เสนาณรงค์ และคุณหญิงสุมาลี จาติกวนิช
 
เนื่องจากสมาคมฯ มีฐานะทางการเงินดีขี้น ฉะนั้นในปี พ.ศ. 2519 จึงได้เริ่มให้ทุนอุดหนุนเพื่อ การวิจัยเป็นครั้งแรก และได้ดำเนินเรื่อยมา และตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นไปสมาคมฯ ได้วางระเบียบ พิจารณาให้ทุนช่วยเหลือสมาชิกในการไปร่วมประชุมต่างประเทศเพิ่มเติมด้วย
 
ในเดือน พฤศจิกายน 2522 ทางสมาคมฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Asian Pacific Congress of Cardiology ครั้งที่ 7 ขี้นที่ กรุงเทพฯ โดยมี นพ.กมล สินธวานนท์ เป็นประธานจัดการประชุมและ นพ.ชุมพล วงศ์ประทีป เป็นเลขาธิการ ซึ่งได้รับผลสำเร็จอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมประชุมถึง 1,062 คน มีเงินเหลือจากการจัดประชุม และโอนให้เป็นทรัพย์สินของสมาคมฯ เป็นจำนวน 2,46,25.21 บาท ทำให้สมาคมฯ มีทุนทรัพย์เพิ่มมากขี้น มีความคล่องตัวในการดำเนินงานมากขี้น
 
ในปี พ.ศ. 2523 พนักงานวิทยาศาสตร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมเครื่อง หัวใจและปอดเทียม ใน รพ. ที่ทำการผ่าตัดหัวใจชนิด เปิดได้รวมตัวกันจัดตั้งชมรมนักปฏิบัติการเครื่อง หัวใจและปอดเทียมขึ้น ด้วยการสนับสนุนของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ได้จัดให้มีการบรรยายและอบรมระยะสั้น ขี้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2523 โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและแพทย์ โรคหัวใจในประเทศมาบรรยาย และได้จัดขี้นทุกปีเป็นประจำเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทุกครั้งที่มีกาประชุม จะมีแพทย์และพยาบาลจากสาขาอื่นที่ทำงานร่วมกันมาร่วมฟังบรรยายด้วยเป็นจำนวนมาก
 
ในปี พ.ศ. 2524
6.1 สมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยขื้น โดยได้รับการลงคะแนนเสียง ของสมาชิกฯ เป็นเอกฉันท์ในการประชุมใหญ่วิสามัญกลางปีให้สมาคมดำเนินการจัดตั้งได้ ต่อมาได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงดำรงตำแหน่ง องค์ประธานมูลนิธิฯ เมื่อความทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิหัวใจ แห่งประเทศไทย ตามที่มีหนังสือตอบรับของ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ
 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2524 และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2524 มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมปฏิบัติการป้องกันและอบรมความรู้ แก่แพทย์พยาบาล และประชาชนโดยทั่วไป ร่วมกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ เป็นประจำทุกปีตลอดมาจนถึง ปัจจุบัน มูลนิธิหัวใจได้รับอนุมัติจาก ISFC ให้เป็นสมาชิกขององค์การนี้ร่วมกับสมาคมแพทย์ โรคหัวใจฯ เมื่อเดือน มีนาคม 252๘ โดยมีลิขสิทธิส่งผู้แทนของมูลนิธิไปร่วมประชุมกับผู้ แทนสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ในการประชุมที่สำคัญ ๆ ของ ISFC และ APSC
 
6.2 คุณชำนาญ ลือประเสริฐ คหบดีผู้ใจบุญของจังหวัดสมุทรสาคร และกทม. ได้กรุณาให้ดัดแปลงบ้าน ที่ท่านเคยอยู่ เลขที่ 70 ถนนตีทอง ตรงข้ามวัดสุทัศน์ ใกล้เสาชิงช้า เป็นสถานที่ตั้งและ ห้องประชุมของสมาคมแพทย์โรคหวใจฯ ได้มีพิธีเปิดป้าย ณ ที่ทำการ วันที่ 25 กรกฏาคม 2525 โดยมีเจ้าคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์วราราม เป็นประธานในพิธีให้ศิลและ เจิมป้าย
 
6.3 สมาคมฯ ได้เริ่มจัดการประชุมวิชาการโรคหัวใจในส่วสภูมิภาค ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ขึ้นเป็นครั้งแรก ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่าง วันที่ 16-17 มกราคม 2525 ปรากฏว่าได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นแพทย์ รวม 144 คน
 
6.4 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ลงมติให้จัดการพิมพ์ตำราภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องหัวใจ ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนในโรงเรียนแพทย์ และในการศึกษาระดับหลังปริญญา จึงได้แต่งตั้ง ให้ นายแพทย์สมชาติ โลจายะ เป็นบรรณาธิการ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ และนายแพทย์ พันธุ์พิษณุ์ สาครพันธ์ เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ ดำเนินการจัดพิมพ์ ตำราโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมีสมาชิกของสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ หลายท่านเป็นผู้ร่วมแต่งตำรา สมาคมฯ ได้ออกทุนในการจัดพิมพ์ ทั้งหมด ทำให้ตำราเล่มนี้ซึ่งหนามากกว่า ๘00 หน้า ขายได้ในราเพียง 400 บาท ได้รับความสนใจจาก นักศึกษาแทพย์ แพทย์ และพยาบาลโดยทั่วไปเป็นอันมาก ออกจำหน่ายเป็นครั้งแรกเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 จำนวน 3000 เล่ม และได้จำหน่ายหมาดไปภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี
 
สมาคมฯ ร่วมกับนายแพทย์ James H. Martin และคณะด้วยการสนับสนุนจาก American Heart Association จัดการฝึกอบรมชั้นสูงเกี่ยวกับปฏิบัติการช่วยชีวิต Advanced Cardiac Life Support ขี้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และทวึปเอเซีย ที่โรงพยาบาลศิริราช ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2525 โดยมีแพทย์โรคหัวใจและวิสัญญีแพทย์ 49 คน จากโรงพยาบาลทั้งในกทม. และส่วนภูมิภาค เข้าฝึกอบรม ทำให้มีความก้าวหน้าในการทำและฝึกอบรมการปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วย Cardiac Resuscitation และงานได้ขยายออกไปทั่วประเทศ
 
การประชุมและการอบรมวิชาการส่วนภูมิภาค
 
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ได้จัดการอบรมฟื้นฟูวิชการโรคหัวใจร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คือ
 
ครั้งที่ 1 วันที่ 16-17 มกราคม 2525
ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถานที่ โรงแรมโนรา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ครั้งที่ 2 วันที่ 14-15 มกราคม 2526
ร่วมกับมหาวิทยาเชียงใหม่ สถานที่ โรงพยาบาลสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 3 วันที่ 13-15 มกราคม 2527
ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานที่ ขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 4 วันที่ 24-26 มกราคม 2529
ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถานที่ โรงแรม ลี การเดน หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
หลังจากสมาคมฯ ได้เป็นสมาชิกขององค์การสมาคมแทพย์โรคหัวใจในประะเทศกลุ่มอาเซียน ASEAN Federation of Cardiology ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ก็ได้ส่งผู้แทนสมาคม และสมาชิกไปร่วม ประชุมวิชาการทุก 1-2 ปี ที่ประเทศสมาชิกจัดการประชุมขี้น โดยเริ่มต้นที่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และมาเลเซียตามลำดับ ในปี พ.ศ. 2527 สมาคมแพทย์โรคหัวใจได้รับเกียรติให้จัด การประชุม ASEAN Congress of Cardiology ครั้งที่ 5 ขี้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2527 นายแพทย์กัมพล ประจวบเหมาะ เป็นประธานจัดการประชุม และนายแทพย์พันธุ์พิษณุ์ สาครพันธ์ เป็นเลขาธิการ โดยใช้สถานที่จัดการประชุม Bangkok Convention Center บริเวณโรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลพลาซ่า ปรากฏว่าได้รับผลสำเร็จอย่างดี มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 33 ประเทศ มากกว่า 900 คน และมีรายได้เหลือดจากการประชุม โอนให้สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งปประเทศไทย เป็นเงินจำนวน 2,974,191.00 บาท
 
ในปี พ.ศ. 2530 สมาคมฯ แต่งตั้งให้นายแพทย์ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ เป็นบรรณาธิการ จัดทำวารสารโรคหัวใจขี้นเป็น Official Journal ของสมาคมฯ
 
สมาคมฯ ได้ตั้งกรรมการร่างหลักสูตรการฝึกอบรมอายุรศาสตร์หัวใจ และกุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจและเสนอแพทยสภาให้อนุมัติ ให้มีการฝึกอบรมได้เริ่ม ปี พ.ศ. 2532
 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมฯ
ส่งเสริมความรู้ของสมาชิก ในวิชาโรคหัวใจให้ก้าวหน้าและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ
ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก
ช่วยเหลือให้ประชาชนได้เข้าใจถึงข้อน่ารู้บางอย่าง เกี่ยวกับโรคหัวใจ
เผยแพร่ และโฆษณาความรู้ว่าด้วยวิชาโรคหัวใจ
ส่งเสริมการวิจัยของแพทย์ทุกสาขา ที่อาจจะช่วยให้วิชาโรคหัวใจก้าวหน้าได้
แลกเปลี่ยนวิชาความรู้กับสมาคมโรคหัวใจในต่างประเทศ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง
  
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด