ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลนครพิษณุโลก

เทศบาลนครพิษณุโลก HealthServ.net
เทศบาลนครพิษณุโลก ThumbMobile HealthServ.net

เทศบาลนครพิษณุโลก
1299 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 0-5598-3221-28
แฟกซ์ : 0-5598-3332
E-Mail : mayor@phsmun.go.th

 พิษณุโลก เป็นเทศบาลนครและเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง หรือทางภูมิศาสตร์จัดให้อยู่ภาคกลางตอนบน ของประเทศไทย เป็นเมืองศูนย์กลางและเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งศาลากลางของจังหวัดพิษณุโลก ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 เทศบาลนครพิษณุโลกมีประชากรประมาณ 62,996 คน
 
เทศบาลนครพิษณุโลกตั้งอยู่ในอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ 18.26 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งตำบล อยู่ในบริเวณตอนบนของภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ 377 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ 
 
พิษณุโลกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำน่านไหลผ่านกลางเมืองในแนวเหนือ–ใต้ แบ่งพื้นที่เทศบาลออกเป็นสองฝั่ง ได้แก่ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ มีพื้นที่ประมาณ 13 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งประกอบธุรกิจ การขนส่ง และการติดต่อสื่อสาร ส่วนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ มีพื้นที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร เป็นย่านที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ และสถานศึกษา
 
พิษณุโลกบางครั้งเรียกว่า สองแคว เนื่องจากร้อยปีที่แล้วจุดบรรจบของแม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อยอยู่ที่บริเวณใกล้กับตัวเมือง ปัจจุบันมีเฉพาะแม่น้ำน่านเท่านั้นที่ไหลผ่านตัวเมือง
 
 
เทศบาลนครพิษณุโลก มีจำนวนชุมชนทั้งสิ้น 64 ชุมชน แบ่งเขตพื้นที่ชุมชนออกเป็น 4 เขต (โซน) ชุมชนดังนี้ 
 
คลองมหาดไทย วัดหนองบัว พันปี หลังศาล อรัญญิก มหาจักรพรรดิ์ วัดจันทร์ตะวันออก เทพารักษ์ ธรรมบูชา วิเศษไชยชาญ พระยาสุวรรณ สระสองห้อง พระองค์ขาว พระองค์ดำ ท่ามะปราง บ้านคลองพัฒนา พญาเสือ ชาญเวชกิจพัฒนา มหานุภาพ วัดจันทร์ตะวันตก ธรรมจักรพัฒนา กัลยาณมิตร ร่วมใจ ประชาอุทิศ เสรีราษฎร์พัฒนา รถไฟสามัคคี บรมไตรโลกนารถ 21 ประตูเมือง เจดีย์ยอดทอง ราเมศวร ดีอินทร์พัฒนา สิงหวัฒน์ ซอย 3 สุพรรณกัลยา ราชพฤกษ์ อภิชาตบุตร สิงหวัฒน์ ซอย 5 ตาลเดี่ยว พุทธบูชา ร่วมใจไมตรี ไชยานุภาพ วัดน้อยพัฒนา มหาธรรมราชา บึงพระจันทร์ 40 บ้านคลองสามัคคี เรือนแพ เจ้าพระยา สระแก้ว พระร่วง ซอย 2 เสือทิม วิสุทธิ์กษัตริย์ ขุนพิเรนทรเทพ พระลือ เกษมรัฐพัฒนา มาลาเบี่ยง ศรีธรรมไตรปิฎก หรรษนันท์ 49
 ศรีวิสุทธิ์ พระยาสุรสีห์ ประชาพิทักษ์ 99 พิชัยสงคราม ราชบูรณะ แสนพลพ่าย ประสงค์ประสาท มิตรภาพ 
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด