ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

โรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว HealthServ.net
โรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ThumbMobile HealthServ.net

สถานพยาบาลใน กทม ที่ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

โรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว HealthServ
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เห็นชอบการทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะขอรับใบอนุญาตทำงานตามแนวทางดังกล่าว จะต้องตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตรวจโรคต้องห้าม ตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงาน พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นเอกสารหรือหลักฐานให้นายจ้างนำมาประกอบการยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างต้าวต่อนายทะเบียนโดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 ดังนี้

ข้อ 1 คนต่างด้าวสามารถเข้ารับการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) กับโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมริทยาศาสตร์การแพทย์ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 
ข้อ 2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคตังกล่าวเป็นไปตามอัตราที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
(นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล)
อธิบดีกรมการจัดหางาน
สถานพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครที่ให้บริการ ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
1. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
เลขที่ 681 ถ.สามแสน แขวงวชิรพยาบาล เขตตุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02-244-3000

2. โรงพยาบาลราชวิถี
เลขที่ 2 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-206-2900

3. โรงพยาบาลเลิดสิน
เลขที่ 190 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 02-353-9800

4. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เลขที่ 679 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร 02-548-1000

5. โรงพยาบาลกลาง
เลขที่ 514 ถ.กลาง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร 02-220-8000

6. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
เลขที่ 8 ถ.จริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร 02-289-7000

7. โรงพยาบาลสิรินธร
เลขที่ 20 ซอยอ่อนนุข 90 แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร 02-328-6901

8. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัสมื้
เลขที่ 38 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทร 02-988-4100

9. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
เลขที่ 18 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร 02-444-3900

10. โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 2 ซอยลาดกระบัง 15 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร 02-326-9995

11. โรงพยาบาลหลวงทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ
เลขที่ 6 ถ.หนองแขม-วัดศรีนวล แขวงหนองแซม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร 02-429-3575
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด