ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ฉบับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19 หน้า)

ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ฉบับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19 หน้า) Thumb HealthServ.net
ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ฉบับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19 หน้า) ThumbMobile HealthServ.net

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดตัว (ร่าง) พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ..... เพื่อการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ โดยร่างฉบับนี้แตกต่างจากฉบับที่เสนอเข้าสภาในปี 2566 ในหลายประเด็น อ่านสรุปและรายละเอียดร่างทั้งหมดได้ที่นี่

 

           กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... ฉบับนี้ขึ้น โดยให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ทั้งนี้เพื่อการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ 

ความแตกต่างของร่างฉบับนี้ เทียบฉบับก่อน

           นายแพทย์ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติกัญชาฉบับใหม่นี้ว่า  จะมีแตกต่างจากร่างพระราชบัญญัติที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวบรวมรายชื่อเสนอสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้มาจากร่างของกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ผ่านมา ดังนี้
 
  1. จำนวนมาตรา จาก 94 มาตราเหลือเพียง 76 มาตรา
  2. เปลี่ยนผู้อนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็น อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  3. การเพาะปลูกกัญชากัญชง ต้องขอใบอนุญาตเท่านั้น ไม่มีการขอจดแจ้งการเพาะปลูก
  4. ห้ามบริโภคกัญชาเพื่อการสันทนาการ แม้กระทำเพียงคนเดียวก็มีโทษอาญา
  5. ไม่มีบทกำหนดเขตสูบกัญชาไว้เป็นการเฉพาะ และที่สำคัญ
  6. ใบอนุญาตจำหน่ายและแปรรูป ส่งออก และศึกษาวิจัย สมุนไพรควบคุม (กัญชา) ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจะยังสามารถใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาต
 
ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ฉบับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (19 หน้า) HealthServ
 

เปิดรับฟังความคิดเห็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ..... ตั้งแต่วันที่ 9-23 มกราคม 2567 เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นทั้ง Onsite เพื่อสรุปผลการรับฟังความเห็นและรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายก่อนชงเสนอคณะรัฐมนตรี
 

 


ร่าง พ.ร.บ. (19 หน้า)

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. ....
หลักการให้มีกฎหมายว่าด้วยกัญชา และกัญชงเหตุผลโดยที่กัญชาและกัญชงเป็นพืชที่มิได้ถูกกําหนดให้เป็นยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ประชาชนอาจสามารถครอบครอง บริโภค และใช้กัญชาและกัญชงได้อย่างแพร่หลาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามกัญชาและกัญชงเป็นพืชที่มีประโยชน์ในทางการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ จึงสมควรกําหนดให้มีมาตรการในการควบคุม กํากับและดูแลการนํากัญชาและกัญชงไปใช้ในทางที่เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนากัญชาและกัญชงเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด รวมทั้งกําหนดให้มีระบบคณะกรรมการเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการควบคุมและส่งเสริมการใช้กัญชาและกัญชง จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
สารบัญหมวด

หลักการและเหตุผล

 

คำจำกัดความ

 
 

หมวด 1 บททั่วไป / หมวด 2 คณะกรรมการ กัญชา กัญชง

 
 

หมวด 3 การขออนุญาต และการอนุญาต

 
 

หมวด 4 หน้าที่ของผู้รับอนุญาต / หมวด 5 การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต และการเลิกกิจการ

 
 

หมวด 6 การโฆษณา

 

หมวด 7 การอุทธรณ์ / หมวด 8 การคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการบริโภคกัญชา กัญชง หรือสารสกัดและการป้องกันการใช้กัญชา กัญชง หรือสารสกัดในทางที่ผิด

 
 
 

หมวด 9 พนักงานเจ้าหน้าที่

 

หมวด 10 บทกำหนดโทษ

 
 

บทเฉพาะกาล

 
 

อัตราค่าธรรมเนียม

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด