ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

มทร.ล้านนา เก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชาคุณภาพสูงชุดแรก ส่งมอบกรมการแพทย์แผนไทยฯ ใช้ปรุงยาตำรับไทยและต่อยอดงานวิจัยทางการแพทย์

มทร.ล้านนา เก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชาคุณภาพสูงชุดแรก ส่งมอบกรมการแพทย์แผนไทยฯ ใช้ปรุงยาตำรับไทยและต่อยอดงานวิจัยทางการแพทย์ Thumb HealthServ.net
มทร.ล้านนา เก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชาคุณภาพสูงชุดแรก ส่งมอบกรมการแพทย์แผนไทยฯ ใช้ปรุงยาตำรับไทยและต่อยอดงานวิจัยทางการแพทย์ ThumbMobile HealthServ.net

ส่งมอบผลผลิตกัญชาภายใต้โครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ ประกอบด้วยดอกกัญชาสด จำนวน 14.45 กิโลกรัม กัญชาแห้ง จำนวน 94.32 กิโลกรัม ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ศูนยวิจัยและพัฒนากัญชาทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

มทร.ล้านนา เก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชาคุณภาพสูงชุดแรก ส่งมอบกรมการแพทย์แผนไทยฯ ใช้ปรุงยาตำรับไทยและต่อยอดงานวิจัยทางการแพทย์ HealthServ

 มทร.ล้านนา ประสบผลสำเร็จ เก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชาคุณภาพสูงชุดแรก ส่งมอบกรมการแพทย์แผนไทยฯ ใช้ปรุงยาตำรับไทยและต่อยอดงานวิจัยทางการแพทย์


   ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยนายณัฐวรรธน์ วรพนิตกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ส่งมอบผลผลิตกัญชาภายใต้โครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ ประกอบด้วยดอกกัญชาสด จำนวน 14.45 กิโลกรัม กัญชาแห้ง จำนวน 94.32 กิโลกรัม ให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการปรุงยาตำรับไทย และงานวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งมีพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ศูนยวิจัยและพัฒนากัญชาทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายพิรัช โอบอ้อม ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานด้านสาธารณะสุขและฝ่ายปกครองในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบ
 
  โดย ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา ได้เปิดเผยว่า สำหรับองค์ความรู้ด้านกัญชาที่ได้จากโครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและปลูกพืชสมัยใหม่ของนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ นอกจากนั้นยังสามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นสถานที่ฝึกงานพร้อมกับสร้างงานให้กับนักศึกษาได้ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามสำหรับการดำเนินการครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยฯจึงอยากให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชน ควบคู่กับการเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
 
  จากความสำเร็จดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากการทำความร่วมมือระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ในการร่วมกันวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา และ กัญชงทางการแพทย์ เพื่อจัดส่งผลผลิตให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการปรุงเป็นยาไทย 16 ตำรับ แจกจ่ายให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลในเครือข่ายทั่วประเทศ  และเป็นแห่งแรกของไทยที่มีดำเนินการและบริหารจัดการร่วมกับวิสาหกิจชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ  โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มอบหมายให้ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและเป็นผู้ลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา  และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา ให้สามารถปลูกกัญชาในพื้นที่จำเพาะในโรงเรือนเนื้อที่ 1,000  ตารางเมตร มีการบริหารจัดการแบบเกษตรอินทรีย์ Smart Organic Farming ดำเนินการปลูกกัญชารุ่นแรกจำนวน 320  ต้น  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากัญชาทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกบุกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563  และจะดำเนินการปลูกให้เต็มพื้นที่จำนวน 20,000 ต้นในอนาคต  สำหรับสายพันธุ์กัญชาที่มหาวิทยาลัยฯ มีในครอบครองได้มีการรวบรวมสายพันธุ์กัญชาพื้นบ้านจากภูมิภาคต่างๆ ผ่านกระบวนการนิรโทษกรรม เพื่อครอบคลองจำนวน 11 สายพันธุ์ และคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 สายพันธุ์ มาปลูก ณ ศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้ประกอบด้วย กัญชาสายพันธุ์เพชรบุรี  ตะนาวศรี หางกระรอกด้ายแดง หางกระรอกอีสาน
 
มทร.ล้านนา วิทยาเขตน่าน
12 มิถุนายน 2563
มทร.ล้านนา เก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชาคุณภาพสูงชุดแรก ส่งมอบกรมการแพทย์แผนไทยฯ ใช้ปรุงยาตำรับไทยและต่อยอดงานวิจัยทางการแพทย์ HealthServ
มทร.ล้านนา เก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชาคุณภาพสูงชุดแรก ส่งมอบกรมการแพทย์แผนไทยฯ ใช้ปรุงยาตำรับไทยและต่อยอดงานวิจัยทางการแพทย์ HealthServ
มทร.ล้านนา เก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชาคุณภาพสูงชุดแรก ส่งมอบกรมการแพทย์แผนไทยฯ ใช้ปรุงยาตำรับไทยและต่อยอดงานวิจัยทางการแพทย์ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด