ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หลักสูตร กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Thumb HealthServ.net
หลักสูตร กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ThumbMobile HealthServ.net

หลักสูตรรายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ (nfe.go.th) เพื่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นมาตรฐานต่อผู้เรียนตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย

หลักสูตร กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย HealthServ
 
 

สาระสำคัญของหลักสูตร

 
วิชากัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด จำนวน 120 ชั่วโมง 
1. เหตุใดต้องเรียนรู้กัญชาและกัญชง (10 ชั่วโมง)
2. กัญชาและกัญชงพืชยาที่ควรรู้ (15 ชั่วโมง)
3. รู้จักโทษและประโยชน์ของกัญชาและกัญชง (15 ชั่วโมง)
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง (15 ชั่วโมง)
5. กัญชากับการแพทย์ทางเลือก (25 ชั่วโมง)
6. กัญชาและกัญชงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน (20 ชั่วโมง)
7. ใช้กัญชาและกัญชงเป็นยาอย่างรู้คุณค่า และชาญฉลาด (20 ชั่วโมง)


โครงสร้างหลักสูตร
 
บทนำ สาระสำคัญของหลักสูตร [คลิกเพื่ออ่านฉบับอ่านง่าย]
หัวเรื่องที่1 เหตุใดต้องเรียนรู้กัญชาและกัญชง
หัวเรื่องที่ 2 กัญชาและกัญชงพืชยาที่ควรรู้
หัวเรื่องที่ 3 รู้จักโทษและประโยชน์ของกัญชาและกัญชง
หัวเรื่องที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง
หัวเรื่องที่ 5 กัญชาและกัญชงกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวเรื่องที่ 6 กัญชาและกัญชงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
หัวเรื่องที่ 7 ใช้กัญชาและกัญชงเป็นยาอย่างรู้คุณค่าและชาญฉลาด
 


ลิงค์หลักสูตร

PDF 451 หน้า
 
 

เหตุใดต้องเรียนรู้กัญชาและกัญชง กัญชาและกัญชงพืชยาที่ควรรู้ รู้จักโทษและประโยชน์
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง กัญชากับการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนปัจจุบัน และใช้กัญชาและกัญชงเป็นยาอย่างรู้คุณค่าและชาญฉลาด
 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะชีวิตในการเรียนรู้กัญชาและกัญชง ใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ตระหนักถึงโทษและประโยชน์ของกัญชาและกัญชง ตลอดจนสามารถนำความรู้ และทักษะชีวิตที่ได้ไปแนะนำบุคคลในครอบครัว หรือเพื่อน หรือชุมชน ในการใช้กัญชาและกัญชงเป็นยาในการรักษาหรือควบคุมอาการได้อย่างเหมาะสม
 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี มีทักษะในการดูแล และสร้างเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย วางแผนพัฒนาสุขภาพ ดำรงสุขภาพของตนเอง และครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัย และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี
 
การวัดและประเมินผล
ประเมินความก้าวหน้า ด้วยวิธีการสังเกต การซักถาม ตอบคำถาม การตรวจเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) การตรวจรายงานการศึกษาการนำกัญชาไปใช้ทางการแพทย์ทางเลือกและรายงานการศึกษาการนำกัญชาและกัญชงไปใช้ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน นำเสนอ และประเมินผลรวมด้วยวิธีการ ให้ตอบแบบทดสอบวัดความรู้ ตอบแบบสอบถามวัดทักษะ และตอบแบบสอบถามวัดเจตคติ
 
+++++
 
 
 
หลักสูตร กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย HealthServ
  
 

คำนิยมเกี่ยวกับหลักสูตร กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด

คำนิยมจะช่วยให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เจตนารมย์ เป้าหมาย และการได้มาซึ่งหลักสูตร เกิดโดยความร่วมมือของหลายฝ่ายหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

+++++

 
เอกสารหลักสูตรรายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาดฉบับนี้ เป็นเอกสารหลักสูตรที่มีเนื้อหาทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ที่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนำพืชกัญชาและพืชกัญชง มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์หลาย ๆ อย่าง เช่น สารสกัดในพืชกัญชาและพืชกัญชงที่สำคัญ คือ แคนนาบิไดออล (cannabidiol: CBD) สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ ส่วนเมล็ดกัญชง ก็สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ทางอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีผลการวิจัย พบว่า เมล็ดกัญชงมีโปรตีนสูงมากกว่าโปรตีนจากถั่วเหลือง จึงมีการวิจัยเพื่อแปรรูปเมล็ดกัญชงเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนถั่วเหลือง นอกจากนี้ยังนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางอีกด้วย ส่วนต้นกัญชงก็ให้ปริมาณเส้นใยที่มีคุณภาพสูงและแข็งแรง จึงเหมาะที่จะแปรรูปเป็นเชือก เยื่อกระดาษ และเสื้อผ้า เป็นต้น จะเห็นได้ว่าพืชกัญชา และพืชกัญชง เป็นทั้งพืชยา และพืชที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ได้เป็นอันมาก ในขณะเดียวกันพืชกัญชาก็เป็นพืชที่มีสารเสพติดให้โทษอยู่ด้วย ซึ่งหากผู้ใช้ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของกัญชา ก็อาจมีอันตรายต่อชีวิตได้ เอกสารหลักสูตรฉบับนี้ได้บรรจุเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ตลอดจนผู้สนใจทั่ว ๆ ไป ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชกัญชาและพืชกัญชงที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดี ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของตนเอง ครอบครัวและสังคมโดยส่วนรวมได้ - ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.
 
 
+++++
 
หลักสูตรกัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด เป็นหลักสูตรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการเตรียมความพร้อมให้กับสังคมไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ที่เปิดกว้างให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ ผู้เรียนที่ศึกษาหลักสูตรนี้จะมีความเข้าใจว่า เหตุใดต้องเรียนรู้กัญชาและกัญชง กัญชาและกัญชงเป็นพืชยาที่มีทั้งประโยชน์และโทษ กฎหมายยังไม่อนุญาตให้ปลูกและใช้กัญชาและกัญชงในชีวิตประจำวัน แต่กัญชาและกัญชงได้รับอนุญาตให้ใช้กับผู้ป่วย ในคลินิกกัญชาของโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตให้รักษาโรคแผนปัจจุบัน และการแพทย์ทางเลือกเท่านั้น ผู้เรียนจึงควรรู้เท่าทันและไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย เนื่องจากกัญชาและกัญชงยังเป็นยาเสพติดตามกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎหมายโดยเฉพาะการปลูก การเสพ การครอบครอง หรือการจำหน่าย จะมีบทลงโทษผู้ที่กระทำผิด นอกจากนี้เมื่อเสพเป็นเวลาติดต่อกัน จะทำให้เสพติดกัญชาได้ซึ่งจะส่งผลเสียหายร้ายแรงทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ตลอดจนประเทศชาติได้หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่สร้างภูมิคุ้มกันและปัญญาให้กับผู้เรียน ที่สามารถนำความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ถูกต้อง ไปแนะนำให้กับบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคมในวงกว้างได้เป็นอย่างดี - รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ศรีสังข์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ข้าราชการบ านาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  วิทยากรฒนาหลักสูตร
 
+++++
 
กัญชาและกัญชง เป็นพืชชนิดเดียวกัน แต่ต่างสายพันธุ์ทั้งสองชนิดให้สารออกฤทธิ์ทางยาในกลุ่มเดียวกัน แต่มีสัดส่วนชนิดที่มีผลและไม่มีผลต่อจิตประสาทหรือที่ทำให้เมาต่างกัน กัญชาจะให้สารที่ทำให้เมาสูงกว่ากัญชง แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งกัญชาและกัญชงสามารถผสมข้ามสายพันธุ์กันได้ ทำให้กัญชาและกัญชงแยกออกจากกันได้ยาก หลักสูตรนี้จึงรวมเอากัญชากับกัญชงมาไว้ด้วยกัน นอกจากสายพันธุ์แล้วทั้งกัญชาและกัญชงปริมาณและคุณภาพสารที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

สังคมไทยมีการใช้กัญชามาอย่างยาวนานโดยใช้เป็นยา อาหาร สันทนาการ และใช้ในสัตว์เลี้ยง จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปัจจุบันคนในสังคมโลกมีความนิยมใช้กัญชาประเทศไทยได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนากัญชา กัญชงเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ ดังนั้นมีความจำเป็นที่คนไทยจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ และประโยชน์ รวมทั้งวิธีใช้กัญชาอย่างถูกต้อง จึงจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมคนไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกัญชาและกัญชงอย่างถูกต้องเหมาะสมจึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทยได้ เอกสารหลักสูตรนี้ มีเนื้อหาที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงที่ผู้เรียนและประขาขนที่สนใจทั่วไป สามารถศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้ นับเป็นหลักสูตรที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยเป็นอันมาก
 
ขอชื่นชมคณะผู้จัดทำหลักสูตรรายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจัดทำหลักสูตร ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จนได้เนื้อหาที่ถูกต้องอันจะก่อประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป
 
  •  เภสัชกรหญิง ดร. สุภาภรณ์ ปิติพร เภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
  • ดร.จุรัญญา อ่อนล้อม ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวด
 

 +++++
 
 
หลักสูตรรายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการใช้กัญชาและกัญชงเป็นยาตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้เรียน กศน. ส่งผลให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงโทษของกัญชาและกัญชงในฐานะสารเสพติด และสามารถใช้เป็นยาในการควบคุมอาการของโรคหรือบรรเทาอาการของโรคที่มีผลการศึกษาวิจัยรองรับแล้วว่าสามารถใช้ได้และเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศไว้
 
 
หลักสูตรรายวิชานี้สำเร็จลงได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรจาก 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ (1) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (2) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ (3) มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
 

ขอขอบคุณ
  • รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ศรีสังข์ อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ข้าราชการบำนาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และนายสังคม โทปุรินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ข้าราชการบำนาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา ที่กรุณาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
  • เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ
  • ดร.จุรัญญา อ่อนล้อม ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษา และผู้บริหารและคณะครู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตคลองสามวา เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตบางบอน เขตบางรัก เขตประเวศ และเขตราษฎร์บูรณะ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร เป็น คณะทำงานจัดทำหลักสูตรด้วยความมุ่งมั่น มานะ พยายาม และเสียสละ ทำให้หลักสูตรนี้สำเร็จลงได้โดยสมบูรณ์
  • ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม.
 
+++++
 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา


ตามที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางบอน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาหลักสูตรรายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น เพื่อใช้จัดการศึกษาให้สอดคล้อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้นำเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางบอน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางบอน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักสูตรรายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นนี้ มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ทั้งจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้เรียน ได้ใช้กัญชาและกัญชงอย่างถูกต้อง จึงให้ความเห็นชอบให้นำไปใช้จัดการศึกษาได้ และขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรรายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางบอน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป - พระครูถาวรวิหารคุณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางบอน
 
 


ลิงค์หลักสูตร

PDF 451 หน้า
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด