ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สวพส.ประกาศผลจำหน่าย กัญชง ปี 2564 รวมกว่า 5,500 กก.ผู้ซื้อ 623 ราย

สวพส.ประกาศผลจำหน่าย กัญชง ปี 2564 รวมกว่า 5,500 กก.ผู้ซื้อ 623 ราย HealthServ.net
สวพส.ประกาศผลจำหน่าย กัญชง ปี 2564 รวมกว่า 5,500 กก.ผู้ซื้อ 623 ราย HealthServ.net

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประกาศผลการพิจารณาการจำหน่ายกัญชง ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อ 28 พฤษภาคม 2564 โดยหลังจากพิจารณาคุณสมบัติและหลักฐานของ ผู้ประสงค์จะขอซื้อกัญชง (Hemp) ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด แล้ว โดยเมล็ดพันธุ์จะมี 2 ลักษณะคือ 1) เมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) และ 2) เมล็ดบริโภค (Grain)

สวพส.ประกาศผลจำหน่าย กัญชง ปี 2564 รวมกว่า 5,500 กก.ผู้ซื้อ 623 ราย HealthServ
 
ผลการพิจารณา ดังนี้

1. เมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed)
1.1 เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
จำนวน 66 ราย ปริมาณเมล็ดพันธุ์ 1,168 กิโลกรัม
 
1.2 หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีข้อตกลงหรือโครงการวิจัยร่วมกับสถาบันในการดำเนินงาน หรือหน่วยงานของรัฐ
จำนวน 13 ราย ปริมาณเมล็ดพันธุ์ 164 กิโลกรัม
 
1.3 บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล
จำนวน 258 ราย ปริมาณเมล็ดพันธุ์ 1,614.04 กิโลกรัม
 

2. เมล็ดบริโภค (Grain)
2.1 หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีข้อตกลงหรือโครงการวิจัยร่วมกับสถาบันในการดำเนินงาน หรือหน่วยงานของรัฐ
จำนวน 11 ราย ปริมาณเมล็ดพันธุ์ 455 กิโลกรัม
 
2.2 บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล
จำนวน 275 ราย ปริมาณเมล็ดพันธุ์ 2,113 กิโลกรัม
 
 

ขั้นตอนการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์

3.1 ผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) ที่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันแล้ว
ต้องนำใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาแสดงต่อสถาบัน เพื่อจัดทำสัญญาซื้อขาย ชำระเงิน พร้อมทั้งรับเมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยให้ดำเนินการดังนี้
 
(1) ติดต่อสถาบันเพื่อนัดหมายจัดทำสัญญาซื้อขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 26 พฤศจิกายน 2564 ภายในวันและเวลาทำการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ โทรศัพท์ 0 5332 8496-8 ต่อ 1106, 1112, 1118
 
และ (2) จัดทำและลงนามในสัญญำซื้อขาย ชำระเงิน พร้อมทั้งรับเมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 1 ธันวาคม 2564 ภายในวันและเวลาทำการ ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้ตามข้อ (1) 
 
3.2 ผู้ซื้อเมล็ดบริโภค (Grain) ที่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้
(1) ติดต่อสถาบันเพื่อนัดหมายจัดทำสัญญาซื้อขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2564 ภายในวันและเวลาทำการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ โทรศัพท์ 0 5332 8496-8 ต่อ 1106, 1112, 1118
 
และ (2) จัดทำและลงนามในสัญญาซื้อขาย ชำระเงิน พร้อมทั้งรับเมล็ดบริโภค (Grain) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564 ภายในวันและเวลาทำการ ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้ ตามข้อ (1)
 
ทั้งนี้ หากผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) หรือผู้ซื้อเมล็ดบริโภค (Grain) ที่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันแล้ว ไม่ได้ดำเนินการติดต่อนัดหมายจัดทำสัญญาซื้อขาย หรือไม่มาจัดทำและลงนามในสัญญาซื้อขาย ตามวันและเวลาที่นัดหมาย ถือว่าผู้ซื้อรายดังกล่าวสละสิทธิ์ในการซื้อเมล็ดพันธุ์รับรอง(Certified seed) หรือเมล็ดบริโภค (Grain) และสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการจัดสรรให้แก่ผู้ประสงค์จะขอซื้อกัญชง (Hemp) รายอื่นต่อไป
 

4. หลักฐานการรับเมล็ดพันธุ์รับรอง (Certified seed) มีดังนี้

4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีรับด้วยตนเอง) หรือหนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีรับแทน)
 
4.2 สำเนาใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 

5. หลักฐานการรับเมล็ดบริโภค (Grain) มีดังนี้
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีรับด้วยตนเอง) หรือหนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีรับแทน)
 
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด