ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หนังสือ "สู่เส้นทางสุขภาพสายประเทศไทย" - The Journey To Thailand Health Tourism EP.1

หนังสือ "สู่เส้นทางสุขภาพสายประเทศไทย" - The Journey To Thailand Health Tourism EP.1 Thumb HealthServ.net
หนังสือ "สู่เส้นทางสุขภาพสายประเทศไทย" - The Journey To Thailand Health Tourism EP.1 ThumbMobile HealthServ.net

เสริมสร้างภาพลักษณ์ การเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวคุณภาพดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีมาตรฐานระดับโลก 89 ของประเทศไทยที่พัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป

หนังสือ "สู่เส้นทางสุขภาพสายประเทศไทย" - The Journey To Thailand Health Tourism EP.1 HealthServ
  
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นความนิยมทางการท่องเที่ยวที่เติบโตไปพร้อมๆ กัน การแสวงหาความมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของผู้คน เป็นความปรารถนาสากล ที่ผู้คนโดยทั่วไปสรรหาหรือใช้เวลาช่วงหนึ่งของชีวิตในการเดินทางเพื่อค้นหา ประสบการณ์แปลกใหม่ ความทรงจำ ที่น่าประทับใจ และการได้รับการดูแลสุขภาพ แบบองค์รวม ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยได้รับส่งเสริมพัฒนามาถึงทางเลือก ที่ผู้คนสามารถออกแบบการเดินทางได้อย่างคุ้มค่า ใช้เวลาเพื่อการพักผ่อนและดูแลสุขภาพได้อย่าง หลากหลายตามที่ต้องการ 
 
 
ความสามารถทางการแข่งขันด้านทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยดังกล่าว  เกิดจากการปรับตัวและพัฒนาของภาคเอกชนผู้ประกอบกิจการ โดยมีนโยบายประเทศไทย 4.0  เป็นแรงขับเคลื่อนสำ คัญที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นำ สู่การปฏิบัติ โดยการทำ งานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจรและการท่องเที่ยวคุณภาพดี
 
 
เศรษฐกิจสุขภาพ เป็นโอกาสของประเทศไทยในการพลิกฟื้น ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่สะสมมาจากการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ระลอกต่างๆ ดังนั้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงให้ ความสำาคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนของประเทศไทย ได้ใช้ความเข้มแข็งด้านสาธารณสุขและการท่องเที่ยว สร้างโอกาสทางธุรกิจ ด้วยการต่อยอดความนิยมด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สรรสร้างสินค้า และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของคนไทย และชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาความพึงพอใจด้านสุขภาพ  ซึ่งจากพัฒนาการที่ผ่านมา แสดงให้เห็นได้ว่าประเทศไทยของเรา สามารถปรับและขยับตัวได้เร็ว รวมทั้งมีความร่วมมือเชิงบูรณาการ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยอย่างก้าวหน้า ทั้งในมิติด้านกฎหมาย มาตรการสุขอนามัย ความปลอดภัยทางสังคม  การเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์ รวมทั้งการพัฒนามูลค่าเพิ่มของภูมิปัญญา ไทยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
หนังสือ "สู่เส้นทางสุขภาพสายประเทศไทย" - The Journey To Thailand Health Tourism EP.1 HealthServ

 
หนังสือ "สู่เส้นทางสายสุขภาพประเทศไทย: The Journey To Thailand Health  Tourism EP.1" ได้จัดทำาขึ้นอย่างสวยงามและมีคุณค่า มีเนื้อหาน่าสนใจ ผมขอขอบคุณ และชื่นชมผู้เขียนทุกท่านที่ได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และมุมมองอันเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย ผมเชื่อว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นปฐมบท ของการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป จะสามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับการประกอบธุรกิจและเลือกรับบริการได้ตามความสนใจ และ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะทำาให้ท่านทั้งหลายเห็นความตั้งใจของกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ และยินดีที่จะมาร่วมแรง ร่วมใจ ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ การเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวคุณภาพดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีมาตรฐานระดับโลก 89 ของประเทศไทยที่พัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
สิงหาคม 2564
หนังสือ "สู่เส้นทางสุขภาพสายประเทศไทย" - The Journey To Thailand Health Tourism EP.1 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด