ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ Thumb HealthServ.net
ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ ซอยจุฬา36 ถนนบรรทัดทอง โทรศัพท์ 02-2141057

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ HealthServ
 

ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์


จันทร์ - ศูกร์ 8.00 - 12.00 น.
คลินิกตรวจโรคทั่วไป พญ.อภิรดี ตีรณธนาคุณ

คลินิกโรคเรื้อรัง นพ.โชคชัย สิตตะไพโรจน์

คลินิกทันตกรรม
ทพ.ทรงยศ สงวนพงศ์
ทพญ.โชติมา ลาภนิมิตอนันต์

พุธ 13.00 - 16.00 น.
คลินิกวางแผนครอบครัว
ตรวจมะเร็งปากมดลูก พญ.อุษา วัชรพุกก์
คลินิกวัยทอง


+++++


คลินิกตรวจรักษาโรค

คลินิกตรวจโรคทั่วไป
คลินิกโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
คลินิกวัณโรค
ตรวจรักษาวัณโรค
การเยี่ยมและติดตามผู้ป่วยวัณโรค .
คลินิกทันตกรรม
​ให้บริการตรวจรักษาโรคทางทันตกรรม ตรวจสุขภาพฟัน  ถอนฟัน  อุดฟันและขูดหินปูน
คลินิกครอบครัวสมานฉันท์
รับแจ้ง  ค้นหา  ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว  ที่มีผลต่อสุขภาพและสวัสดิภาพเพื่อช่วยเหลือ
 
 
 
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง
บริการฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว
 
 
 
บริการด้านกายภาพบำบัด
ทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยเรื้อรังในคลินิกและในชุมชน  
เยี่ยมฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน
งานกายภาพบำบัด
วัน/เวลา 8.00 - 12.00น. 13.00 - 16.00 น.
จันทร์ กายภาพบำบัดในชุมชน กายภาพบำบัดผู้ป่วยนัด
อังคาร คลินิกกายภาพบำบัด กายภาพบำบัดผู้ป่วยนัด
พุธ กายภาพบำบัดในชุมชน กายภาพบำบัดผู้ป่วยนัด
พฤหัสบดี คลินิกกายภาพบำบัด กายภาพบำบัดผู้ป่วยนัด
ศูกร์ กายภาพบำบัดในชุมชน กายภาพบำบัดผู้ป่วยนัด
 
 
 
 
งานสร้างเสริมสุขภาพ
คลินิกส่งเสริมเสริมสุขภาพ (ฝากครรภ์)
คลินิกสุขภาพเด็กดี
บริการฉีดวัคซีนแก่เด็กตามแผนการให้วัคซีนแห่งชาติ
ตรวจสุขภาพทั่วไป ได้แก่ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
ตรวจสุขภาพในช่องปากโดยทันตแพทย์
ตรวจพัฒนาการเด็ก โดยแพทย์ และพยาบาล
ประเมินภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโต  
ให้ความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และให้คำปรึกษาแนะนำการเลี้ยงดูบุตร
คลินิกวางแผนครอบครัว
บริการวางแผนครอบครัว และให้คำปรึกษาการคุมกำเนิดด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การฉีดยาคุมกำเนิด การรับประทานยาคุมกำเนิด การใส่ห่วงอนามัย และการใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น
บริการตรวจมะเร็งเต้านม
บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก
​คลินิกส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยทอง
 
 
 
งานพยาบาลอนามัยชุมชน
     ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในแขวงวังใหม่ และแขวงรองเมือง เขตปทุมวัน เน้นการให้บริการ
ในระดับชุมชน ครอบครัว และบุคคล ทั้งในกลุ่มประชากรปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
โดยให้บริการที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ  ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพในชุมชน ให้บริการในรูปแบบการพยาบาลแบบองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตวิญญาณและสังคม
และสิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัว
 
 
งานพยาบาลอนามัยโรงเรียน
     ดำเนินกิจกรรมบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การบ้องกันและ
ควบคุมโรคการรักษาเบื้องต้น การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการป้องกันภาวะคุกคาม แก่นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนโดยบุคลากรสาธารณสุข และการมีส่วนน่วมของครอบครัวและชุมชน
 


 
สถานรับเลี้ยงเด็ก
รับเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน - 5ปี ให้ได้รับการอบรมเลี้ยงดู อย่างเหมาะสม และ มีคุณภาพ
ส่งเสริมพัฒนาการอย่างรอบด้านทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมตามมาตราฐานที่กำหนด
โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เป็นการเครียมความพร้อม ในการศึกษาขั้นต่อไป
 
 
 
 
บริการงานสังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ซึ่งอาศัยวิธีการ  กระบวนการ  แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์เป็นการจัดบริการแบบครบวงจร  โดยครอบคลุมบริการ 4 ด้าน  ได้แก่  การป้องกันปัญหา  การแก้ไขปัญหา การฟื้นฟูสมรรถภาพและการพัฒนา  โดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางในการจัดบริการ
 
การให้บริการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
โทรศัพท์ 02-2141057 ต่อ 25
 
ผู้รับบริการ บริการทางสังคมสงเคราะห์
 
  • เด็กแรกเกิด - 18 ปี จัดหาทุนการศึกษาเด็กนักเรียนให้การปรึกษาด้านการเลี้ยงดู และช่วยเหลือนมผงแก่เด็กที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง ต่ำกว่าเกณฑ์
  • สตรี ให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ HIV แก่หญิงตั้งครรภ์ และคู่สมรส และให้ความช่วยเหลือนมผงแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเข้มข้นเลือดต่ำกว่าเกณฑ์
  • ผู้สูงอายุ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุ คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในชมรม จัดหาอาหารทางการแพทย์แก่ผู้สูงอายุที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
  • ผู้พิการ ให้คำแนะนำสิทธิคนพิการด้านหลักประกันสุขภาพ เบี้ยความพิการ อาหารทางการแพทย์ และสวัสดิการอื่นๆ
  • ผู้รับการบำบัดยาเสพติด ให้คำปรึกษา คำแนะนำ การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ติดยาเสพติด รายบุคคล ครอบครอบครัว และรายกลุ่ม ด้วยโปรแกรมจิตสังคมบำบัดแบบผู้ป่วยนอก
  • ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ให้ข้อมูลความรู้เรื่องโรคเอดส์ ให้การปรึกษา ช่วยเหลือ และให้กำลังใจแก่ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ให้การปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือ แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ และ ช่วยเหลือทางกฏหมาย
  • ผู้ประสบปัญหาอื่นๆ การเยี่ยมชุมชน สำรวจ ค้นหา ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ความรับผิดชอบเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการทางสังคม รวมดำเนินการตามนโยบายของกรุงเพทมหานคร ได้แก่ แนะนำสิทธิในการัตรประกันสุขภาพ สิทธิทาง.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ชมรมผู้สูงอายุ
ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
เสริมศักยภาพของผู้สูงอายุให้สามารถดูแล ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่ มีสังคม และมีเวทีในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เป็นการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ผู้สูงอายุ







+++++


 
 ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์
ที่ตั้ง                    130 ซอยจุฬา36 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
                          (และสามารถเข้าทางซอยจุฬา5 ถนนพระราม4 ได้)
โทรศัพท์               0 2214 1057
Facebook           ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์
Line                       @woi9225m
รถโดยสารประจำทาง
· ถนนบรรทัดทอง ซอยจุฬา36    รถโดยสารประจำทางสาย  53 , 67 , 73
 · ถนนพระราม4 ซอยจุฬา5         รถโดยสารประจำทางสาย  46 , 67 , 73
ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ HealthServ
ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด