ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

21 ปี สถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร "เติมความใส่ใจ ทุกบริการ"

21 ปี สถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร "เติมความใส่ใจ ทุกบริการ" Thumb HealthServ.net
21 ปี สถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร "เติมความใส่ใจ ทุกบริการ" ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 21 ปี ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 อาคารบริการ โรงพยาบาลสิรินธร ได้รับเกียรติ จาก รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

21 ปี สถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร "เติมความใส่ใจ ทุกบริการ" HealthServ
12 พ.ค. 2566 รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันครบรอบ 21 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลสิรินธรและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณและบุคลากรดีเด่นประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 3 โรงพยาบาลสิรินธร พร้อมเปิดหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรมแรงดันลบ ศูนย์ชีวาประทีป และห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก (skill lab)
 
รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าวว่า วันนี้ขอแสดงความยินดี ชื่นชมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน เสียสละ มีความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและทรัพยากรที่จะทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นพื้นที่บริการสาธารณสุขและการแพทย์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร สำหรับเรื่อง Telemedicine โรงพยาบาลสิรินธรเป็น Sandbox แห่งที่ 3 ในการพัฒนาระบบด้านสาธารณสุขและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็น Bangkok Health Zoning ดูแลโซนฝั่งกรุงเทพตะวันออก วันนี้เห็นความก้าวหน้าและความพยายามของโรงพยาบาลสิรินธรที่จะดูแลประชาชนแล้วนั้นทราบว่าคุณหมอ พยาบาลและบุคลากรทางสาธารณสุขเหนื่อยมากโดยเฉพาะ 3 ปีที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาเรื่องขาดแคลนด้านบุคลากร ทรัพยากร กทม. กำลังพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อหาระบบที่เหมาะสมเพื่อดูแลปัญหาเหล่านี้ ผู้ว่าฯ ชัชชาติเน้นย้ำอยู่เสมอว่าเมื่อเราพูดถึงเส้นเลือดฝอยเราไม่ได้ดูแลแค่ประชาชนระดับเส้นเลือดฝอยเท่านั้นแต่รวมถึงเส้นเลือดฝอยที่อยู่ระบบการทำงานของกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน หวังว่าความร่วมมือที่เข้มแข็งนี้ขอให้พยายามกันต่อไปเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของระบบสาธารณสุขที่ไปให้ถึงบ้านประชาชนจริงๆ 
 
 
21 ปี สถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร "เติมความใส่ใจ ทุกบริการ" HealthServ
 

โรงพยาบาลสิรินธร ได้ดำเนินการด้านสาธารณสุขให้บริการด้านการแพทย์ เพื่อรองรับประชาชนฝั่งกรุงเทพตะวันออกและสนามบินสุวรรณภูมิ บริการตรวจรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ โดยมีความพร้อมด้านการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม รองรับการเป็นสถาบันร่วมสอนผลิตแพทย์กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปัจจุบันได้พัฒนายกระดับมุ่งสู่โรงพยาบาลตติยภูมิ ระดับสูง ตลอดระยะเวลา 21 ปี ของการเปิดให้บริการ สามารถดูแลพี่น้องประชาชนที่มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


        ทั้งนี้โรงพยาบาลสิรินธรตอบสนองนโยบาย 9 ด้าน 9 ดี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านสุขภาพดี โดยดำเนินโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในระบบบริการ ได้แก่ App หมอ กทม. หมอถึงบ้านผ่าน Telemedicine บัตรคนพิการจุดเดียวจบ Smart OPD การรับส่งต่อและส่งตัวผู้ป่วยไร้รอยต่อผ่านระบบ E refer จัดบริการ ศูนย์เวชกรรมฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยระยะกลางศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (ชีวาประทีป) และได้รับงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ชั้น 1 และรถวินิจฉัยและรักษาภาวะวิกฤตทางหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ (Mobile Stroke Unit) เพื่อรองรับการขยายศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองฝั่งกรุงเทพตะวันออกรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายการจัดการระบบบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขตามโซนพื้นที่ Bangkok Health Zoning ด้านการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6 ได้จัดสร้างห้องฝึกปฏิบัติการทักษะทางคลินิก (Skill Lab) ที่จะเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาให้มีทักษะทางคลินิกที่เหมาะสม


              ตลอดระยะเวลา 21 ปี โรงพยาบาลสิรินธรได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร และผู้มีอุปการคุณมากมาย ข้าราชการและบุคลากรของโรงพยาบาลสิรินธรเสียสละทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเติมความใส่ใจทุกกระบวนการทำงานให้ผู้รับบริการพึงพอใจ ปัจจุบันมีประชาชนให้ความเชื่อมั่นมารับบริการตรวจรักษา เฉลี่ยวันละ 2,500 รายต่อวัน ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง
 
         ในการนี้มี นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสิรินธร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
21 ปี สถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร "เติมความใส่ใจ ทุกบริการ" HealthServ

21 ปี โรงพยาบาลสิรินธร


โรงพยาบาลสิรินธร ก่อตั้งโดยนายศิริ เปรมปรีดิ์ อดีตหัวหน้าเขตลาดกระบังที่ดำรงตำแหน่งในช่วงปี พ.ศ. 2518 – 2521 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตลาดกระบัง ซึ่งในช่วงเวลานั้น เขตลาดกระบังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมร้อยเปอร์เซ็นต์ มีแต่ท้องทุ่งข้าวที่เขียวขจี เปรียบเสมือนแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของ “ชาวกรุงเทพมหานคร” ซึ่งการเป็นพื้นที่ห่างไกลทำให้การเข้าถึงระบบบริการของรัฐในทุกๆ เรื่อง 
 
  "...ช่วงนั้นเขตลาดกระบังเหมือนกับถูกเนรเทศพื้นดินถิ่นทุรกันดารไปทางไหนก็มีแต่ป่าทั้งนั้น ประชาชนที่อาศัยอยู่แถวนั้นไม่มีสถานบริการสาธารณสุขที่ทันสมัย มีอยู่ก็เพียงสองแห่งคือศูนย์บริการสาธารณสุขลาดกระบังและศูนย์บริการสาธารณสุขกันตารัติอุทิศ ซึ่งเป็นเพียงสถานที่เล็กๆ พอเยียวยาได้ แต่ถ้าหากประชาชนเดือดร้อน เป็นป่วยหนัก งูกัด ถูกทำร้ายร่างกาย ก็จะไม่มีที่จะรักษา ขนาดรถขยะยังต้องให้บรรทุกคนในยามค่ำคืนเพื่อไปโรงพยาบาลชั้นใน ผมก็ได้มานั่งคิดว่า เราเองก็มีหมออยู่คนเดียว เครื่องมือก็ไม่ทันสมัยน่าจะมีโรงพยาบาลแถบนี้ ซึ่งในรัศมี 20 กิโลเมตร นั้นไม่มีโรงพยาบาลเลย..." นายศิริ เปรมปรีดิ์ ได้เล่าไว้
 
    ความคิดในการตั้งโรงพยาบาลในเขตลาดกระบังเกิดขึ้นตั้งแต่นั้น พร้อมกับได้รับการสนับสนุนจาก คุณหญิงหรั่ง กันตารัติ และลูกหลานตระกูลกันตารัติมอบที่ดิน 84 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา และนายรงค์ชัย ฉายาวสันต์ กับนายจวง เที่ยงธีรธรรม มอบที่ดินบางส่วนด้านหน้าเป็นทางเข้าออก จากถนนอ่อนนุชเข้าไปยังที่ดินของคุณหญิงหรั่ง มอบให้กับกรุงเทพมหานคร ในปี 2520 ด้วยเจตนารมย์เพื่อสร้างโรงพยาบาล แต่การก่อสร้างโรงพยาบาลก็ยังไม่เกิดขึ้น กระทั่งปี 2534 จึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลขึ้น ในสมัยของผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ศ.ดร.กฤษฎา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา 
 
    วันที่ 4 มิถุนายน 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นชื่อโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครว่า "โรงพยาบาลสิรินธร"
 
    โรงพยาบาลสิรินธรได้เปิดบริการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 มีนายแพทย์พิชญา นาควัชระ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรคนแรก ด้วยศักยภาพโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง (เป้าหมายขยายเพิ่มสู่ 800 เตียง) บูรณาการการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรอย่างสมบูรณ์แบบในการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสมรรถภาพ ครอบคลุมมิติด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ
 
      วันที่ 14 พฤษภาคม 2550 เป็นวันที่เราชาวสิรินธรและผู้รับบริการต่างปราบปลื้มเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาทรงเปิดโรงพยาบาลสิรินธรอย่างเป็นทางการ

*ข่าวและภาพจาก รพ.สิรินธร
21 ปี สถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร "เติมความใส่ใจ ทุกบริการ" HealthServ
21 ปี สถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร "เติมความใส่ใจ ทุกบริการ" HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด