Home : ความรู้สุขภาพ

5ส. สู่ Safety Goal 7 พลัดตกหกล้ม

5ส. สู่ Safety Goal 7 พลัดตกหกล้ม
คัดแยก แบ่งเก็บ ไม่เกะกะ ขวางทางเดิน
ป้ายบ่งชี้ ต่างระดับ ทั้งราวจับ ราวกั้น รัดเข็มขัด กันพลัดตก
ร่วมกัน เช็ดถูดูสะอาด ทั้งปัดกวาด ให้เรียบร้อย คอยดูแล
สิ่งแวดล้อม ส่องสว่าง เพียงพอ เห็นเด่นชัด กันหกล้ม
ปฏิบัติได้ทุกวัน เพื่อสร้างสรร ทุก ส นั้นให้ยั่งยืน
ใส่ใจ ร่วมมือ ซื่อสัตย์ พัฒนา ใฝ่หาความรู้ สู่ความเป็นเลิศ
Date: 11/06/2563 View: 780

ประโยชน์ของกิจกรรม 5ส
· เป็นเทคนิคในการปรับปรุงง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก
· ผู้ทำ 5ส ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม
· เน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
· ส่งเสริมการสร้างนิสัย และการมีวินัยในหน่วยงาน
·เป็นพื้นฐานของกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ

หัวใจของ ส สะสาง มีแต่ของที่จำเป็นเท่านั้นใน สถานที่ทำงาน  

ส สะสาง คือ การแยกของที่จำเป็นออกจากของที่ไม่จำเป็นและขจัดของที่ไม่จำเป็นออกไป
 เหตุผลที่จำเป็นต้องทำการสะสาง 
-มีของไม่จำเป็นอยู่ในที่ทำงาน
-สูญเสียพื้นที่ในการจัดเก็บ
-ของหายบ่อย หาไม่เจอ เสียเวลาในการค้นหา
-
 สถานที่ทำงานคับแคบ
หัวใจของ ส สะดวกมีที่สำหรับของทุกสิ่งแของทุกสิ่งต้องอยู่ในที่ของมัน

ส สะดวก คือ การจัดวางหรือจัดเก็บของต่างๆ ในสถานที่ทำงาน อย่างเป็นระบบ เพื่อประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

การที่จะสร้างให้ ส สะดวก เกิดขึ้นกับสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องมือ เอกสาร ได้นั้นมีขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความสะดวก ดังนี้
1.วางแผนการกำหนดที่วางของให้ชัดเจน
2.จัดวางให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่
3.มีป้ายชื่อแสดงที่วางของ
4.มีป้ายชื่อติดสิ่งของที่จะวาง
5.ทำผังแสดงตำแหน่งวางของ
6.ตรวจเช็คเป็นประจำ
การปฏิบัติ ส สะดวก ต้องคำนึงถึงหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติ ส สะดวกโดยการประยุกต์ใช้ ป้ายชี้บ่ง การทำสันแฟ้มเอกสาร การใช้สัญลักษณ์สี การจัดสิ่งของเป็นระบบหมวดหมู่
·คุณภาพ หมายถึง การจัดเก็บของ วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ ฯลฯ โดยคำนึงถึงหลักคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้น นอกจากนั้นการนำไปใช้งานต้องคำนึงถึงหลักการ FIFO : First in First out
·ความปลอดภัย หมายถึง การจัดเก็บสิ่งของ เครื่องมือ อุปกรณ์ โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย
หัวใจของ ส สะอาด การทำความสะอาดเป็น การตรวจสอบ
ส สะอาด คือ 
การทำความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) และตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งบริเวณสถานที่ทำงาน
การทำความสะอาดที่นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตมี อยู่ 3 ระดับ คือ
1.การทำความสะอาดประจำวัน
2.การทำความสะอาดแบบตรวจสอบ
3.การทำความสะอาดแบบบำรุงรักษา

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม
แพ็กเกจคลอดคุณภาพ...
คลอดธรรมชาติ 29,000
โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2
โปรแกรมวัคซีนไวรัสโรต้า...
ราคา 3,500
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com