News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
5ส. สู่ Safety Goal 7 HealthServ.net
5ส. สู่ Safety Goal 7 HealthServ.net

ประโยชน์ของกิจกรรม 5 ส · เป็นเทคนิคในการปรับปรุงง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก · ผู้ทำ 5ส ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม · เน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

ประโยชน์ของกิจกรรม 5 ส
 
 • เป็นเทคนิคในการปรับปรุงง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก
 • ผู้ทำ 5ส ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม
 • เน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
 • ส่งเสริมการสร้างนิสัย และการมีวินัยในหน่วยงาน
 • เป็นพื้นฐานของกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ
 


หัวใจของ ส สะสาง มีแต่ของที่จำเป็นเท่านั้นใน สถานที่ทำงาน  
 
ส สะสาง คือ การแยกของที่จำเป็นออกจากของที่ไม่จำเป็นและขจัดของที่ไม่จำเป็นออกไป

 เหตุผลที่จำเป็นต้องทำการสะสาง 
 
 • มีของไม่จำเป็นอยู่ในที่ทำงาน
 • สูญเสียพื้นที่ในการจัดเก็บ
 • ของหายบ่อย หาไม่เจอ เสียเวลาในการค้นหา
 • สถานที่ทำงานคับแคบ
หัวใจของ ส สะดวกมีที่สำหรับของทุกสิ่งแของทุกสิ่งต้องอยู่ในที่ของมัน
 

ส สะดวก คือ การจัดวางหรือจัดเก็บของต่างๆ ในสถานที่ทำงาน อย่างเป็นระบบ เพื่อประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
 
การที่จะสร้างให้ ส สะดวก เกิดขึ้นกับสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องมือ เอกสาร ได้นั้นมีขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความสะดวก ดังนี้
 
 1. วางแผนการกำหนดที่วางของให้ชัดเจน
 2. จัดวางให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่
 3. มีป้ายชื่อแสดงที่วางของ
 4. มีป้ายชื่อติดสิ่งของที่จะวาง
 5. ทำผังแสดงตำแหน่งวางของ
 6. ตรวจเช็คเป็นประจำการปฏิบัติ ส สะดวก ต้องคำนึงถึงหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติ ส สะดวกโดยการประยุกต์ใช้ ป้ายชี้บ่ง การทำสันแฟ้มเอกสาร การใช้สัญลักษณ์สี การจัดสิ่งของเป็นระบบหมวดหมู่
 
 • คุณภาพ หมายถึง การจัดเก็บของ วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ์ ฯลฯ โดยคำนึงถึงหลักคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้น นอกจากนั้นการนำไปใช้งานต้องคำนึงถึงหลักการ FIFO : First in First out
 • ความปลอดภัย หมายถึง การจัดเก็บสิ่งของ เครื่องมือ อุปกรณ์ โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย

หัวใจของ ส สะอาด การทำความสะอาดเป็น การตรวจสอบ


ส สะอาด คือ การทำความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) และตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งบริเวณสถานที่ทำงาน
 
การทำความสะอาดที่นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตมี อยู่ 3 ระดับ คือ
 
 1. การทำความสะอาดประจำวัน
 2. การทำความสะอาดแบบตรวจสอบ
 3. การทำความสะอาดแบบบำรุงรักษา
 
 

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง