ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กรรมาธิการฯ เคาะปลูกกัญชาบ้านละ 10 ต้น

กรรมาธิการฯ เคาะปลูกกัญชาบ้านละ 10 ต้น Thumb HealthServ.net
กรรมาธิการฯ เคาะปลูกกัญชาบ้านละ 10 ต้น ThumbMobile HealthServ.net

20 มิถุนายน 2565 ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ได้รายงานความคืบหน้าผลการประชุมกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ความเห็นกรรมาธิการฯ ปลูกกัญชาได้บ้านละไม่เกิน 10 ต้น หากปลูกเพื่อจำหน่าย กำหนดขนาดพื้นที่ปลูก จำแนกเป็นขนาดรายเล็ก รายกลางหรือรายใหญ่

 

แจ้งความคืบหน้า ความเห็นกรรมาธิการฯ “กัญชา 10 ต้น” ใครจดแจ้งช่วงนี้กับ อ.ย. อาจให้เวลา “บทเฉพาะกาล” สำหรับการเปลี่ยนผ่าน 1 ปี
 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ได้ประชุมกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง  พ.ศ….ของสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่เช้าผมได้แถลงข่าวในเวลาเที่ยง แต่ต่อมามีการประชุมเพิ่มเติมจนถึงตอนเย็น และยังทำให้มีการปรับปรุง “หลักการ”เพิ่มเติมในเรื่องกัญชาดังต่อไปนี้ (ยังมีการเปลี่ยนแปลงได้อีก)
 
ประการแรก ทางกรรมธิการฯ เสียงข้างมากได้เห็นชอบในหลักการกำหนดให้การปลูก “เพื่อใช้ในครัวเรือน” โดยที่ “ไม่มีการจำหน่าย” มีได้ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ต้น ยกเว้นเป็นผู้ป่วยให้มีใบสั่งแพทย์สามารถปลูกได้มากกว่านั้นสำหรับดูแลตัวเอง โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ให้มีการจดแจ้ง
 
ประการที่สอง การปลูกกัญชาเพื่อ “จำหน่าย” สำหรับ “รายเล็ก” ทางกรรมาธิการฯ กำหนดให้รายเล็กคือไม่เกิน 5 ไร่ โดยจะให้เป็นการ “อนุญาต” โดยจะจัดกลุ่มดังกล่าวนี้ให้มีความสะดวกในการได้รับการอนุญาต และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด หรือไม่มีค่าใช้จ่ายเลย ซึ่งจะมีการพิจารณาในรายละเอียดต่อไป
 
ประการที่สาม การปลูกกัญชาเพื่อ “จำหน่าย” สำหรับ “รายกลาง” ทางกรรมาธิการฯ กำหนด “รายกลาง” คือปลูกเพื่อการพาณิชย์ 5 ไร่ขึ้นไปถึงไม่เกิน 20 ไร่, ส่วนรายใหญ่สำหรับผู้ปลูกเพื่อการพาณิชย์เกินกว่า 20 ไร่ขึ้นไป ทั้งรายกลางและรายใหญ่จะให้เป็นการ “อนุญาต” โดยค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้กับภาครัฐ (โดยหลักการคือผู้ปลูกขนาดใหญ่จะต้องจ่ายมากกว่าผู้ปลูกรายขนาดกลาง)
 
ประการที่สี่ ผู้ประกอบวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนปัจจุบันสามารถปลูก หรือสกัดเพื่อการปรุงยาเฉพาะรายในสถานประกอบการของตัวเอง ด้วยการ “จดแจ้ง” ไม่ต้องขออนุญาต
 
ประการที่ห้า การสกัดเพื่อการแปรรูปอย่างง่ายในบ้านสามารถทำได้เพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น โดยห้ามจำหน่ายโดยเด็ดขาด
 
ประการที่หก การสกัดเพื่อการจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดจะต้องขออนุญาตเท่านั้น ส่วน”ผลิตภัณฑ์” ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายในการควบคุมผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น อาหาร, เครื่องสำอาง, เครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา  
 
ประการที่เจ็ด การสูบกัญชาในที่สาธารณะไม่สามารถกระทำได้, แต่จะไม่ก้าวล่วงการใช้ในครัวเรือนยกเว้น ห้ามจำหน่ายให้ใช้ในผู้ที่ต่ำกว่าอายุ 20 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ
 
ส่วนการสูบกัญชาเพื่อนันทนาการอยู่ระหว่างการพิจารณา เนื่องจากมีข้อคิดเห็นไม่เพียงด้านสุขภาพเท่านั้น แต่มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนบางกลุ่มให้เปิดช่องสำหรับการใช้กัญชาเพื่อนันทนาการ “อย่างมีการควบคุม”  เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
 
อย่างไรก็ตามเบื้องต้นทางกรรมาธิการฯเห็นว่าจะต้องมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของแต่ละพื้นที่ ซึ่งอาจมีการปฏิเสธหรือความต้องการแตกต่างกันในเรื่องการใช้เพื่อนันทนาการ และจะรับฟังเสียงของประชาชนในประเด็นนี้อย่างรอบด้านเพิ่มมากขึ้น
 
ประการที่แปด สำหรับการใช้ “กัญชาในร้านอาหาร” จะต้องมีการแสดงสัญลักษณ์เรื่องร้านอาหารและเมนูอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคตามที่กฎหรือประกาศกระทรวงกำหนด
 
ประการที่เก้า กรรมาธิการฯบางท่านเสนอให้เพิ่มขนาดสำหรับการพิจารณาอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตปลูกกัญชง เช่น พื้นที่ขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไร่ (ใช้การจดแจ้งไม่มีค่าใช้จ่าย), พื้นที่ขนาดกลางมากกว่า 10 ไร่ ถึง 40 ไร่ และพื้นที่ขนาดใหญ่มากกว่า 40 ไร่ขึ้นไปใช้การขออนุญาต
 
ประการที่สิบ ห้ามโฆษณาการสูบกัญชาเพื่อนันทนาการในทุกกรณี

ประการที่สิบเอ็ด กำหนดบทเฉพาะกาลสำหรับผู้ที่จดแจ้งกับ อ.ย.ในวันนี้ ทั้งในการขอจดแจ้งใหม่หรือขออนุญาตเปลี่ยนแปลงตามเกณฑ์ใหม่ตาม พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ….ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
 
ประการที่สิบสอง​ เห็นว่าควรมีการปรับปรุงคณะกรรมการกัญชา กัญชง ให้มีความคล่องตัวและเป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนรอบด้านมากขึ้น
 
ข้อคิดเห็นในเรื่อง “หลักการ”ข้างต้นจะนำไปสู่การแปรญัตติรายมาตราในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นี้ แต่ยังเปิดรับฟังความคิดเห็นรอบด้านจากประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขทำให้กฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุด
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ…. สภาผู้แทนราษฎร
20 มิถุนายน 2565 


กรรมาธิการฯพิจารณา ร่าง พรบ.กัญชา กัญชง พ.ศ…. ขณะนี้ ร่าง พรบ.กัญชา กัญชง พ.ศ… อยู่ในระหว่าง กรรมาธิการฯ พิจารณา โดยมีนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นประธานกรรมาธิการฯ กำหนดการประชุมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง คือ วันจันทร์กับวันศุกร์ และมีการแถลงทุกครั้งที่มีการประชุม


ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด