ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ราคากลางกัญชาและกัญชง ม.แม่โจ้ (ครอบคลุม 7 ส่วนของกัญชา) - ล่าสุด 30 พย 64

ราคากลางกัญชาและกัญชง ม.แม่โจ้ (ครอบคลุม 7 ส่วนของกัญชา) - ล่าสุด 30 พย 64 HealthServ.net
ราคากลางกัญชาและกัญชง ม.แม่โจ้ (ครอบคลุม 7 ส่วนของกัญชา) - ล่าสุด 30 พย 64 ThumbMobile HealthServ.net

ประกาศฉบับล่าสุด 30 พย 64 มีผลทันที ครอบคลุม 7 ส่วนของกัญชา ได้แก่ ใบกัญชาสด, ใบกัญชาแห้ง เกรด A-B-C, ยอดอ่อน เกรด A, รากกัญชาสด, รากกัญชาแห้ง, ลำต้นกัญชาแห้ง, ลำต้นกัญชาสด

ราคากลางกัญชาและกัญชง ม.แม่โจ้ (ครอบคลุม 7 ส่วนของกัญชา) - ล่าสุด 30 พย 64 HealthServ
 
30 พฤศจิกายน 2564 
 

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตของพืชกัญชาและกัญชง
 
เพื่อให้การกำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตของพืชกัญชาและกัญชงของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยความตามข้อ 4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องกำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชาและกัญชง (ฉบับที่ 2) จึงกำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตของพืชกัญชาและกัญชง จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง
กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตของพืชกัญชาและกัญชง"
 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
 
ข้อ 3 การจัดเก็บเงินสนับสนุนจากการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชาและกัญชง ให้จัดเก็บในอัตรา
(1) ใบกัญชาสด 2,000.00 บาท ต่อกิโลกรัม
(2) ใบกัญชาแห้ง เกรด A 20,000,00 บาท ต่อกิโลกรัม
(3) ใบกัญชาแห้ง เกรด B 15,000.0 บาท ต่อกิโลกรัม
(4) ใบกัญชาแห้ง เกรด C 7,500.00 บาท ต่อกิโลกรัม
(5) ยอดอ่อน เกรด A 35,000.00 บาท ต่อกิโลกรัม
(6) รากกัญชาสด 4,000.00 บาท ต่อกิโลกรัม
(7) รากกัญชาแห้ง 15,000.00 บาท ต่อกิโลกรัม
(8) ลำต้นกัญชาแห้ง 1,500.00 บาท ต่อกิโลกรัม
(9) ลำต้นกัญชาสด 1,000.00 บาท ต่อกิโลกรัม
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ราคากลางกัญชาและกัญชง ม.แม่โจ้ (ครอบคลุม 7 ส่วนของกัญชา) - ล่าสุด 30 พย 64 HealthServ

// 
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 // 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชาและกัญชง
 
ตามความในข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 ได้ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเว้นวัตถุหรือสารบางประเภทเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศไทย ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ประกอบกับในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กำหนดให้มีโครงการพัฒนากัญชาและกัญชง (Maejo Cannabis) เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย สู่ปีที่ 100 โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์หรือสถาบันกัญชากัญชงนานาชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งการจัดการศึกษา การจัดฝึกอบรม แหล่งรวบรวมผลงนวิจัยและองค์ความรู้ด้านกัญชาและกัญชง ตลอดจนสร้างรายได้จากการดำเนินงานด้านกัญชาและกัญชง โดยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติตให้โทษในประเภท 5 ใบอนุญาตเลขที่ 7/2562 (ปลูก) และใบอนุญาตเลขที่ 8/2562 (ปลูก) ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามกรอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้บรรลุผล จึงสมควรกำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยจากการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชาและกัญชง
 
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 17 วรรคสาม แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2562 และมติคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 
 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชาและกัญชง"
 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้อ 3 ในประกาศนี้
"มหาวิทยาลัย" หมายความว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
"หนังสือสำคัญ" หมายความว่า หนังสือสำคัญผลิตซึ่งยเสพติดให้โทษในประเภท 5 (แบบ ย.ส. 4/5-2)
"หน่วยงานผู้ดูแลการผลิต" หมายความว่า หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของสถานที่ผลิตหรือดูแลสถานที่ผลิต ตามที่ระบุไว้ในหนังสือสำคัญที่แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้ผลิต (ปลูก) กัญชา
"ผลผลิตของพืชกัญชาและกัญชง" หมายความดังต่อไปนี้

(1) กัญชา ได้แก่
(ก) เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก
(ข) ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
(ค) สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก
(ง) กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชาและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก

(2) กัญชง ได้แก่
(ก) เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก
(ข) ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
(ค) สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabino! , THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก
(ง) เมล็ดกัญชง (hemp seed) น้ำมันจากเมล็ดกัญชง (hemp seed oil) หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง (hemp seed extract)
(จ) กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชงและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก
 
"ผู้ขอรับผลผลิต" หมายความว่า บุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งประสงค์ขอรับผลผลิตไปใช้ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข
 
ข้อ 4 การจัดเก็บเงินสนับสนุนจากการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชาและกัญชง ให้จัดเก็บในอัตราดังต่อไปนี้
(1) รากกัญชาแห้งราคา 5,000 บาท ต่อกิโลกรัม
(2) รากกัญชาสด ราคา 2,000 บาท ต่อกิโลกรัม
(3) ใบกัญชาแห้ง เกรด A ราคา 15,000 บาท ต่อกิโลกรัม
(4) ใบกัญชาแห้ง เกรด B ราคา 10,000 บาท ต่อกิโลกรัม
(5) ใบกัญชาแห้ง เกรด C ราคา 5,000 บาท ต่อกิโลกรัม
(6) ใบกัญชาแห้ง เกรด A (100 กิโลกรัมขึ้นไป) ราคา 10,000 บาท ต่อกิโลกรัม
(7) ใบกัญชาแห้ง เกรด B (100 กิโลกรัมขึ้นไป) ราคา 8.000 บาท ต่อกิโลกรัม
(8) ใบกัญชาแห้ง เกรด C (100 กิโลกรัมขึ้นไป) ราคา 3,000 บาท ต่อกิโลกรัม
(9) ยอดอ่อน เกรด A (อายุ 1 - 2 เดือน) ราคา 30,000 บาท ต่อกิโลกรัม
(10) ยอดอ่อน เกรด B (อายุ 2 - 3 เดือน) ราคา 25,000 บาท ต่อกิโลกรัม
(11) ยอดอ่อน เกรด C (เพศผู้) ราคา 20,000 บาท ต่อกิโลกรัม
(12) ก้านกัญชาแห้ง ราคา 20,000 บาท ต่อกิโลกรัม
(13) ลำต้นกัญชาแห้ง ราคา 1,000 บาท ต่อกิโลกรัม
(14) ใบกัญชาสด ราคา 1,000 บาท ต่อกิโลกรัม
 
ข้อ 5 ให้หน่วยงานผู้ดูแลการผลิต จัดทำบัญชีรับจ่ายและรายงานข้อมูลการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชาและกัญชง โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ติดต่อของผู้รับผลผลิต ประเภทผลผลิต ปริมาณการจ่าย วัตถุประสงค์ในการขอรับผลผลิต และวันที่จ่ายผลผลิต และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบหรือรายงานต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตามนัยกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ. 2559 และประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดแบบการจัดทำบัญชีรับจ่ายและรายงานเกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า การส่งออก การจำหน่าย และการมีไว้ใครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาและกัญชง พ.ศ. 2564
 
ข้อ 6 ให้หน่วยงานผู้ดูแลการผลิตควบคุมดูแลการขอรับผลผลิตกัญชาและกัญชงให้อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์การนำไปใช้ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

ข้อ 7 ให้หน่วยงานผู้ดูแลการผลิตที่จ่ายผลผลิตจัดทำหนังสือส่งมอบผลผลิตพืชกัญชาและกัญชาตามแบแนบท้ายประกาศนี้ ให้แก่ผู้ขอรับผลผลิต โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วน พร้อมลงนามขอรับผลผลิตไว้เป็นหลักฐานประกอบ

ข้อ 8 ให้หน่วยงานผู้ดูแลการผลิตที่จ่ายผลผลิตรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามข้อ 5 เว้นแต่ในส่วนของชื่อและที่อยู่ติดต่อของผู้รับผลผลิต ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกเดือน

ข้อ 9 กรณีมีเหตุผลอันสมควรอันอาจทำให้การกำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากผลผลิตพืชกัญชาและกัญชง แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยเป็นรายกรณี
 
ข้อ 10 การรับเงิน ให้หน่วยงานผู้ดูแลการผลิตออกใบเสร็จรับเงิน และนำเงินส่งกองคลังพร้อมแนบสำเนาแบบหนังสือส่งมอบผลผลิตพืชกัญชาและกัญชง ที่หน่วยงานผู้ดูแลการผลิตได้จัดทำไว้เป็นหลักฐาน
 
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ข่าวเกี่ยวข้อง
ราคากลางกัญชาและกัญชง ม.แม่โจ้ (ครอบคลุม 7 ส่วนของกัญชา) - ล่าสุด 30 พย 64 HealthServ
ราคากลางกัญชาและกัญชง ม.แม่โจ้ (ครอบคลุม 7 ส่วนของกัญชา) - ล่าสุด 30 พย 64 HealthServ
ราคากลางกัญชาและกัญชง ม.แม่โจ้ (ครอบคลุม 7 ส่วนของกัญชา) - ล่าสุด 30 พย 64 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด