ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

โรงพยาบาลจอมทอง 
259 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5334 1218
 
โรงพยาบาลเชียงดาว 
285 ม.2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โทร.0 5345 5074 
 
โรงพยาบาลไชยปราการ 
131 ม.3 ถ.โชตนา ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โทร.0 5387 0444 
 
โรงพยาบาลดอยเต่า
105 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โทร.0 5383 3199
 
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
2 ม.8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทร.0 5349 5571 
 
โรงพยาบาลดอยหล่อ 
511 ม.25 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โทร.0 5326 7395 
 
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
11 ต.ช้างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทร.0 5348 5371
 
โรงพยาบาลปาย 
111 หมู่ 1 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โทร.0 5369 9031
 
โรงพยาบาลฝาง
30 ม.4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5345 1144
 
โรงพยาบาลพร้าว 
181 ม.4 ถ.โชตนาพร้าว-เชียงดาว ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โทร.0 5347 5271
 
โรงพยาบาลแม่แตง
300 ม.7 ต.สันพระเนตร อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5310 4148 
 
โรงพยาบาลแม่วาง
191 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5392 8044 
 
โรงพยาบาลแม่ออน 
75 หมู่ 1 ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โทร.0 5388 0745
 
โรงพยาบาลแม่อาย
191 ม.8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทร.0 5345 9036 
 
โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
94 ม.3 ต.บ้านจันทร์อ.กัลยาณิวฒั นา จ.เชียงใหม่ โทร.0 5348 4010
 
โรงพยาบาลเวียงแหง
53 ม.3 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
โทร.0 5347 7011
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
51 ซ.ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร.0 5327 6856
 
โรงพยาบาลสวนปรุง 
131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5390 8500
 
โรงพยาบาลสะเมิง 
191 ม.10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5348 7124 
 
โรงพยาบาลสันกำแพง 
129 ม.1 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5344 6635
 
โรงพยาบาลสันทราย 
201 ม.11 ถ.เชียงใหม่-พรา้ว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทร.0 5321 1199 
 
โรงพยาบาลสารภี 
147 ม.3 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.สารภีอ.สารภีจ.เชียงใหม่ โทร.0 5332 1179
 
โรงพยาบาลหางดง
260 หมู่ 3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5200 1294
 
โรงพยาบาลอมก๋อย
262 ถ.เจริญทัศนา ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โทร.0 5346 7068 
 
โรงพยาบาลฮอด
294 หมู่ 10 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.0 5346 1095
 
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
18-20 ถ.วชิยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5323 3214
 
โรงพยาบาลแม่สะเรียง 
74 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โทร.0 5368 1032
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในจังหวัด
 
คลินิกต่าง ๆ 

คลินิกเวชกรรมจอมทองรวมแพทย์
187 ม.5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทร.0 5334 1212 
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงนุชนารถ
154/1 ม.14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทร.09 0704 1508
 
คลินิกหมอฐิติพรเวชกรรม
1/5 ม.2 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
โทร.08 3477 6574
 
ใช้แพทย์คลินิกเวชกรรมออร์โธปิดิกส์
559 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทร.09 4776 2855
 
บ่อหินคลินิกเวชกรรม
1/4 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร.0 5386 7330
 
ริมเวียงคลินิกเวชกรรม 
228 ม.8 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทร.0 5321 2618
 
อุทัยคลินิกเวชกรรม 
133/3 ม.6 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โทร.0 5333 2123
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด