ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ชินกร ขจรแสง ต้นกล้าพลเมืองดี โครงการทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

ชินกร ขจรแสง ต้นกล้าพลเมืองดี โครงการทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ HealthServ.net
ชินกร ขจรแสง ต้นกล้าพลเมืองดี โครงการทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ThumbMobile HealthServ.net

เป้าหมาย "การสร้างพลเมืองดีชายแดน" ที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มุ่งสนับสนุนให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการติดอาวุธทางปัญญา ผ่านการส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับพวกเขา เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานการศึกษาให้เข้มแข็ง สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง สู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืนในอนาคต

ชินกร ขจรแสง นักเรียนทุนรุ่นที่ 2 “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ” คือหนึ่งในภาพสะท้อนความสำเร็จ สู่การเป็นพลเมืองดีชายแดนที่สามารถต่อยอดความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในระบบการศึกษา ผสานเข้ากับการเรียนรู้วิธีจัดการชีวิต และการจัดการอาชีพเกษตรขั้นพื้นฐานที่ได้สั่งสมตลอด 6 ปี จากการร่วมเป็นครอบครัวนักเรียนทุนฯ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และส่งต่อความสำเร็จสู่ชุมชนบ้านเกิดไปพร้อมๆกัน 
 
 
ที่มาของการเป็นนักเรียนทุนฯ ชินกร เล่าว่า ตอนที่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรี ทอง ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว มีโอกาสได้สอบคัดเลือกที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 และได้เป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และได้เป็นนักเรียนทุนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาฯ ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ทำให้ตลอด 6 ปีการศึกษา  นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จนกระทั่งจบวิทยาลัยเกษตรเพชรบุรี  เขาได้เรียนฟรีโดยไม่ต้องรบกวนทางบ้าน ช่วยแบ่งเบาพ่อแม่ได้เป็นอย่างดี  
ชินกร ขจรแสง ต้นกล้าพลเมืองดี โครงการทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ HealthServ

 
 ชินกร เล่าย้อนไปในวันแรกที่ได้เข้าไปเป็นเด็กพักค้าง ที่ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร จ.เพชรบุรี ว่าช่วงแรกคิดถึงบ้านมาก เพราะไม่เคยห่างบ้านไปไกล แต่เพราะมีทั้งพี่ๆนักเรียนทุนรุ่นแรก ครูฝึกตชด. และพี่จากมูลนิธิฯ ช่วยแนะนำในทุกเรื่อง ทำให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว  ที่สำคัญนอกจากได้ศึกษาในรั้วโรงเรียนแล้ว การอยู่ในศูนย์ฝึกฯ ทำให้ได้เรียนรู้การใช้ชีวิต และได้ฝึกอาชีพการทำเกษตร ทั้งเลี้ยงแพะนม เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารสำหรับทุกคน ซึ่งกลายเป็นพื้นฐานความรู้ที่นำมาถ่ายทอดให้กับครอบครัวและใช้ประกอบอาชีพในปัจจุบัน 
 
 
“การได้เป็นนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิทยาลัยเกษตรเพชรบุรี รวมทั้งเป็นครอบครัวของนักเรียนทุนมูลนิธิฯ ทำให้ได้พัฒนาตัวเอง เกิดการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และนำความรู้จากการเรียนทั้งหมด ไปต่อยอดในอาชีพการเกษตรของครอบครัว จากที่พ่อแม่เลี้ยงวัวนมอย่างเดียว ผมนำสิ่งที่ได้เรียนมาถ่ายทอดให้ที่บ้าน และหันมาทำไร่ข้าวโพด-มันสำปะหลัง ทำสวนยาง สวนลำไย มะพร้าวน้ำหอม ปลูกผัก และเลี้ยงไก่พื้นเมือง ทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปี และผมยังริเริ่มปลูกกล้วยไข่เป็นคนแรกของหมู่บ้านจนประสบความสำเร็จ จากนั้นชาวชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้ ทำให้ตอนนี้ทุกบ้านปลูกกล้วยไข่เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม ผมภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยให้พี่น้องในชุมชนที่เราอยู่มีอาชีพและมีรายได้ที่ดี ทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่หล่อหลอมให้ผมกลายเป็นพลเมืองดีชายแดน ที่สามารถส่งต่อความสำเร็จแก่ดินแดนบ้านเกิดได้ในวันนี้” ชินกร พูดพร้อมรอยยิ้ม 
ชินกร ขจรแสง ต้นกล้าพลเมืองดี โครงการทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ HealthServ
 
 
 
ตลอดระยะเวลา 33  ปีของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท  ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนงาน 4 ด้านหลัก  ทั้งด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน  ด้านชุมชนและขจัดความยากจน ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ด้านปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เป้าหมาย “สร้างคนดี พลเมืองดี อาชีพดี ชุมชนสิ่งแวดล้อมดี” 
 
 
 
"โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ" เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ที่มูลนิธิฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน ที่จบการศึกษาภาคบังคับ หรือเท่าที่มีการเปิดการเรียนการสอน ได้มีโอกาสศึกษาต่อ ได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนดี พึ่งพาตนเองได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และกลับไปช่วยเหลือพัฒนาชุมชน ให้พวกเขาร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนที่เข้มแข็ง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ชินกร ขจรแสง ต้นกล้าพลเมืองดี โครงการทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ HealthServ
ชินกร ขจรแสง ต้นกล้าพลเมืองดี โครงการทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด