ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง 2565 ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง 2565 ประกาศกรมวิชาการเกษตร HealthServ.net
เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง 2565 ประกาศกรมวิชาการเกษตร ThumbMobile HealthServ.net

ราชกิจจาฯ ประกาศเงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง 2565 โดยกรมวิชาการเกษตร ระบุ ชนิดพืชที่อนุญาต ประเทศนำเข้า ข้อกำหนดการนำเข้า การขนส่ง การกำจัดศัตรูพืช ผู้นำเข้าต้องมีใบอนุญาตที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร

7 มิ.ย.65 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงว่า สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมประกาศปลดล็อคทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่ใช่ยาเสพติดประเภท 5 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชา กัญชง กระท่อม เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้อย่างถูกกฎหมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช จากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เพื่อสนับสนุนการปลดล็อคและอำนวยความสะดวกการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้พืชทั้งสามชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ให้ประชาชนทุกระดับ
 
 
นายระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ภายหลังที่ปลดล็อคพืชทั้ง 3 ชนิดไม่ใช่ยาเสพติด มีผลให้ทั้ง 3 ชนิดนี้มาอยู่ในการควบคุมของกรมวิชาการเกษตรเหมือนพืชทั่วไป แต่ยังต้องมีเงื่อนไขบางประการในการควบคุมการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ ศัตรูพืช และโรคพืช 
 
ดังนั้นกรมวิชาการเกษตรจึงได้ออกประกาศ 2 ฉบับ ได้แก่ 
1. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง พ.ศ. 2565 และ 
2. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กระท่อม พ.ศ. 2565 
 
กำหนดให้ประชาชนสามารถนำเข้าเมล็ดพันธุ์ของพืชทั้ง 3 ชนิด ได้จากทุกประเทศ โดยประเทศต้นทางต้องแนบใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phyto Certificate: PC) และใบรับรองว่าไม่ใช่พืชที่มีการตัดต่อพันธุกรรม (GMO) กำกับมาด้วย และเนื่องจากเมล็ดพันธุ์กัญชง กัญชา และกระท่อม เป็นพืชที่มีราคาสูง กรมวิชาการเกษตรจึงจะไม่มีการเก็บเมล็ดตัวอย่างมาสุ่มตรวจอัตราการงอก จำนวน 400 เมล็ด จากแนวปฏิบัติเดิมของพืชชนิดอื่น ซึ่งจะเป็นต้นทุนของทุกภาคส่วน แต่กรมฯ จะติดตามและตรวจสอบที่แปลงปลูก หรือแหล่งเพาะพันธุ์จำหน่าย ว่าเมล็ดมีการงอกตามที่มีการกล่าวอ้างหรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.พันธุ์พืช หากพบว่าไม่เป็นไปตามกล่าวอ้าง หรือพบโรคพืช แมลงศัตรูพืช กรมฯ จะสั่งให้มีการทำลายได้ทันที ทั้งนี้ แปลงที่จะมีการเพาะจำหน่ายจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 
เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง 2565 ประกาศกรมวิชาการเกษตร HealthServ
 

+++++++
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เงื่อนไขการนำเข้า เมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง


กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง นำเข้า เพื่อการค้าเสร็จสิ้นแล้ว นั้น ได้ประกาศเงื่อนไขการนำเข้า ดังนี้
 
 
ชนิดพืชที่อนุญาต :
เมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง (Cannabis and Hemp, Cannabis sativa)
 
ประเทศที่ได้รับอนุญาต : 
นำเข้าได้จากทุกประเทศ
 
ใบอนุญาตนำเข้า :
ผู้นำเข้าจะต้องมีใบอนุญาตนำเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร
 
ศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง :
รายชื่อศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยส าหรับกัญชา กัญชง ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
 
ข้อกำหนดการนำเข้า : 
1. เมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยต้องมิใช่พืชที่ได้รับ การดัดแปลงสารพันธุกรรม (GMO)
 
2. ต้องบรรจุเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงในบรรจุภัณฑ์ที่ใหม่ สะอาด และต้องไม่มี
การปะปนของแมลงที่มีชีวิต ดิน ทราย เมล็ดพืชปลอมปน ส่วนของพืชอื่น ๆ (ได้แก่ ใบ ส่วนของล าต้น
เนื้อผล ส่วนของผลที่ห่อหุ้มเมล็ด) และส่วนของสัตว์ (ได้แก่ มูลสัตว์ และขนสัตว์)
 
3. เมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน 
ในข้อกำหนดนำเข้าด้านสุขอนามัยพืชของแต่ละศัตรูพืชกักกัน ดังนี้ 
- ต้องมาจากประเทศที่ไม่ปรากฏพบศัตรูพืชกักกัน
- ต้องได้รับการทดสอบในห้องปฏิบัติการและพบว่าปราศจากศัตรูพืชกักกัน 
 
วิธีการขนส่ง :
ต้องส่งเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง มาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในประเทศหนึ่งประเทศใด
ไปยังเมืองท่าปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางอากาศ 
 
การกำจัดศัตรูพืช : 
ต้องกำจัดศัตรูพืชด้วยกรรมวิธี ดังต่อไปนี้
- คลุกด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น ฟลูไดออกโซนิล (Fludioxonil)
สารออกฤทธิ์ในอัตราร้อยละ ๒.๕ ร่วมกับเมทาแลกซิล-เอ็ม (Metalaxyl-M) สารออกฤทธิ์ในอัตรา
ร้อยละ ๑.๐ ที่อัตราความเข้มข้น ๒ มิลลิลิตรต่อเมล็ด ๑ กิโลกรัม หรือสารป้องกันกำจัดเชื้อราชนิดอื่น
ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า โดยได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรก่อน โดยระบุชื่อสารเคมี
และอัตราที่ใช้ ลงในใบรับรองสุขอนามัยพืช
 
การรับรองสุขอนามัยพืช : 
ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช หรือใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งต่อ ซึ่งออกให้โดยองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติจากประเทศผู้ส่งออกกำกับมาด้วย โดยต้นฉบับใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทย และต้องระบุข้อความเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง และ/หรือรวมกันในข้อความเพิ่มเติมของแต่ละศัตรูพืชกักกัน ต้องระบุรายละเอียดการกำจัดศัตรูพืชลงในใบรับรองสุขอนามัยพืช
 
 
  
 
การตรวจนำเข้า : 
เมื่อเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงมาถึงด่านนำเข้าในราชอาณาจักรไทย การตรวจนำเข้าจะดำเนินการหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพร้อมกับสินค้า
 
กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิสั่งให้ส่งกลับ หรือสั่งให้ทำลายซึ่งเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง โดยผู้นำเข้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ถ้าพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนำเข้าด้านเอกสารและด้านสุขอนามัยพืช
 
เมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงทั้งหมดเมื่อมาถึงราชอาณาจักรไทยต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าไม่มีแมลง อาการของโรคพืช การปลอมปนของเมล็ดพืช ดิน เศษซากพืชและสัตว์ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงเพื่อตรวจสอบในห้องปฏิบัติการที่กำหนดและต้องกักเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ
 
หากตรวจพบเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงส่งไปยังราชอาณาจักรไทยเป็นพืช ที่ได้รับการดัดแปลงสารพันธุกรรม ต้องส่งสินค้านั้นออกไปนอกราชอาณาจักร หรือทำลาย โดยผู้นำเข้า ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 
หากตรวจพบศัตรูพืชกักกัน ในระหว่างการตรวจสอบนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง ต้องส่งสินค้านั้นออกไปนอกราชอาณาจักร หรือทำลาย โดยผู้นำเข้าต้องเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 
ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ระหว่างการตรวจนำเข้า ต้องกำจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีกำจัด)หรือส่งสินค้านั้นออกไปนอกราชอาณาจักร หรือทำลาย โดยเจ้าของเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว
 
หากตรวจพบไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนำเข้าด้านสุขอนามัยพืชหรือกรณีอื่นบ่อยครั้ง กรมวิชาการเกษตรอาจมีสิทธิระงับ หรือยุติการนำเข้า หรือกำหนดเงื่อนไขการนำเข้าเฉพาะเพิ่มเติมในบางประเทศตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
 
ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชที่มีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่มีในรายชื่อปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ สิ่งมีชีวิตอื่นใด หรือสิ่งปนเปื้อน ที่มีศักยภาพก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขอนามัยพืชต่อราชอาณาจักรไทย ต้องจัดการศัตรูพืช สิ่งมีชีวิตอื่นใด หรือสิ่งปนเปื้อนเหล่านั้นด้วยวิธีการที่เหมาะสมหรือการอื่น (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี หรือส่งสินค้านั้นออกไปนอกราชอาณาจักรหรือทำลาย โดยเจ้าของเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว กรมวิชาการเกษตรอาจระงับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชงเป็นการชั่วคราว จนกว่าการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้นได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
 
 
 
ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ลงนามโดย
ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
ธิบดีกรมวิชาการเกษตร
7 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด