News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ประกาศ 2 แขวงเขตลาดกระบัง เป็นเขตโรคพิษสุนัขบ้าระบาด ชั่วคราว 1 เดือน HealthServ.net
ประกาศ 2 แขวงเขตลาดกระบัง เป็นเขตโรคพิษสุนัขบ้าระบาด ชั่วคราว 1 เดือน HealthServ.net

เหตุพบสุนัขในเขตลาดกระบัง เป็นโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่ 3 (ลาดกระบัง-สะพานสูง) จึงประกาศให้พื้นที่ 2 แขวง ในเขตลาดกระบัง เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว(ชนิด) โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่ 16 มกราคม ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ 2 แขวงเขตลาดกระบัง เป็นเขตโรคพิษสุนัขบ้าระบาด ชั่วคราว 1 เดือน HealthServ
 
เนื่องจากปรากฏว่าในเขตพื้นที่เขต แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ได้มีสุนัข เป็นโรคระบาดชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงที่ติดต่อระหว่างคนและสัตว์ได้
 
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าในเขตท้องที่บริเวณดังต่อไปนี้ คือเขตแขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 
ไปทางทิศเหนือ จด ถนนทับยาว แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ไปทางทิศใต้ จด ถนนหลวงแพ่ง แขวงชุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ไปทางทิศตะวันตก จด ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขดลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ไปทางทิศตะวันออก จด ถนนขุมทองลำต้อยติ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมทานคร
 
เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว(ชนิด) โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 16 เดือน มกราคม 2566 ถึงวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ 2566
 
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน มกราคม 2566
นายสายันต์ ป้องขันธ์
รักษาราชการแทนปศุสัตว์พื้นที่ 3


 
 
คำเตือน
มีประกาศกำหนเขตโรคระบาด  หรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดหรือประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวแล้ว เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 17  มาตรา 18 และมาตรา 19 โตยสังเขป คือ
 
1. ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุนัข หรือซากสัตว์ดังกล่าวภายในเขตนั้น หรือเคลื่อนย้ายกระบือหรือซากกระบือเข้าในหรือนอกเขตนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์
 
2. ห้ามมิให้เจ้าของหรือบิติบุคคลใดเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยไปจากบริเวณนั้น และให้เจ้าของสัตว์แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสารวัตร หรือสัตวแพทย์ แล้วแต่กรณี ภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่เวลาสัตว์ป่วย
 
3. ในกรณีสัตว์ตาย ให้เจ้าของควบคุมซากสัตว์นั้นให้อยู่ ณ ที่สัตว์ตาย และห้ามมิให้เจ้าของ หรือบุคคลอื่นใดเคลื่อนย้ายหรือกระทำการอย่างใดแก่ซากสัตว์นั้น และให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตแพทย์ แล้แต่กรณี ภายในเวลา 12 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่สัตว์ตาย ถ้าเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ไม่อาจมาตรวจซากนั้นภายในเวลา 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่สัตว์ตาย ให้เจ้าของฝังซากสัตว์นั้น ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยว่า 50 เซนดิเมตร สำหรับซากสัตว์ใหญ่ให้พูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวตินไม่น้อยกว่า 50 ซม. อีกด้วย
 
   ทั้งนี้เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสัตวแพทย์ทุกประการ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือคำสั่ง ต้องบระวางโทษอย่างต่ำจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่กิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ข้อมูลประกาศจาก ศบส.สี่สิบหก กันตารัติอุทิศ 


สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่3 (ลาดกระบัง-สะพานสูง)
สำนักงานเขตลาดกระบัง 841 ถนน ลาดกระบัง แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์: 0818411142
ประกาศ 2 แขวงเขตลาดกระบัง เป็นเขตโรคพิษสุนัขบ้าระบาด ชั่วคราว 1 เดือน HealthServ
ประกาศ 2 แขวงเขตลาดกระบัง เป็นเขตโรคพิษสุนัขบ้าระบาด ชั่วคราว 1 เดือน HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง